0476“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu” (Lu-ca 21:33 TTHĐ).

Đôi khi rất khó để nhận biết được tiếng Chúa. Khi một ý tưởng đến trong đầu óc bạn, bạn tự hỏi rằng không biết có phải đó là sự hướng dẫn của Chúa, một mánh khóe dối trá của Sa-tan, hay chỉ là một điều gì đó mà bạn muốn làm. Việc nhận biết được đó có phải là tiếng Chúa là điều rất quan trọng, nó có thể để lại những hậu quả đời đời.

Có rất nhiều điều ác bị đổ lỗi là do Chúa gây nên khi người ta nói rằng, “Chúa bảo tôi làm điều đó!” Kinh Thánh dạy trong IGiăng 4:1, “Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không” (TTHĐ).

Chúa sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Lời Ngài. Vì vậy bạn có thể tự hỏi rằng: “Ý tưởng trong đầu tôi lúc này có đúng với Kinh Thánh không?”

Chúa không nói một điều rồi thay đổi ý khiến nói lại một điều khác. Nếu Chúa đã nói ra một điều thì điều đó là đúng — và nó lúc nào cũng đúng.

Chúa luôn trước sau như một. Ngài không tùy hứng khi này, khi khác. Ngài không thay đổi ý định của mình. Ngài sẽ không bao giờ bảo bạn vi phạm một nguyên tắc mà Ngài đã ban ra trong Lời Ngài là Kinh Thánh.

Vì vậy, khi bạn tự hỏi không biết mình có đang nghe tiếng Chúa hay không thì câu hỏi đầu tiên bạn cần phải hỏi là, “Ý tưởng này có phù hợp với những điều Chúa đã dạy không?” Nếu những gì bạn đang suy nghĩ mâu thuẫn với điều mà Chúa đã nói trong Kinh Thánh, thì bạn biết ngay rằng điều đó là sai.

Chúa Giê-xu tuyên bố trong Lu-ca 21:33 rằng, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu” (TTHĐ). Lời Chúa còn mãi vì lẽ thật không bao giờ thay đổi. Nếu một điều nào đã đúng vào năm ngàn năm trước, điều đó cũng đúng vào một ngàn năm trước, điều đó cũng đúng ngay ngày hôm nay và điều đó sẽ đúng trong năm ngàn năm sau.

Người ta có thể nói, “Chúa đã nói điều đó, tôi tin điều đó và nó là đúng.” Không phải như thế đâu! Chúa đã nói điều đó và như vậy là đúng cho dù bạn có tin vào điều đó hay không!

Chúa sẽ không mâu thuẫn với chính mình. Vì vậy khi bạn đang cố gắng nhận biết được tiếng Chúa, điểm bắt đầu tốt nhất là hãy tự hỏi mình, “Ý tưởng này có phù hợp với Lời Chúa không?”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Điều gì khiến bạn tin rằng Chúa đang bảo bạn làm?

2.    Những sự chỉ dẫn đó có mâu thuẫn với bất kỳ nơi nào trong Kinh Thánh không? Làm sao thế nào bạn biết được điều đó?

3.    Làm thế nào để bạn có thể bước đi sâu nhiệm hơn với Chúa để có thể hiểu và phân biệt được sự chỉ dẫn của Chúa cách dễ dàng?

 

 

 

 


HOW TO RECOGNIZE GOD’S VOICE

By Rick Warren — 

“Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away" (Luke 21:33 NIV).

Sometimes it’s hard to recognize God’s voice. When an idea comes into your mind, you wonder if it’s an instruction from God, a deception from Satan, or just something you want to do. But it’s important to know how to discern God’s voice, because it can have eternal consequences.

A lot of evil gets blamed on God when people say, “God told me to do it!” The Bible says in 1 John 4:1, “Don’t always believe everything you hear just because someone says it is a message from God: test it first to see if it really is” (TLB).

God will never contradict his Word. So you can ask yourself: “Does that idea in my mind right now agree with the Bible?”

God doesn’t say one thing and then change his mind and say something else. If he said it, it’s true—and it will always be true.

God is consistent. He isn’t moody. He doesn’t change his mind. He will never tell you to violate a principle that he’s already given in his Word, the Bible.

So, when you’re wondering whether you’re hearing God’s voice, the first question you need to ask is, “Does this thought line up with what God has already said?” If what you’re thinking contradicts something that God has already said in the Bible, then you know it’s wrong.

Jesus said in Luke 21:33, “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away” (NIV). God’s Word is eternal, because truth never changes. If something was true 5,000 years ago, it was true 1,000 years ago, it is true today, and it will be true 5,000 years from today.

People might say, “God said it, I believe it, that settles it.” No! God said it, and that settles it—whether you believe it or not!

God won’t contradict himself. So, when you’re trying to recognize his voice, the best starting place is to ask yourself, “Is this idea in harmony with the Word of God?”

Talk It Over

  • What do you believe God has been telling you to do?
  • Do those instructions contradict any part of the Bible? How do you know?
  • How can you develop a deeper walk with God so that you more easily understand and discern his instructions?