0384“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Do đó, ông kết tội thế gian và hưởng mọi hạnh phúc, đặc quyền của người tin cậy Chúa” (Hê-bơ-rơ 11:7 TTHĐ, KTHĐ).

Đức tin là sự vâng lời khi bạn không hiểu được. Chỉ riêng trong Kinh Thánh Tân Ước đã có 1.050 mạng lệnh — và tất cả những mạng lệnh đó đều là cho lợi ích của bạn.

Chúa thường nói những điều dường như khó hiểu, chẳng hạn như: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch con” và “Hãy tha thứ cho những kẻ làm tổn thương con.” Điều đó không dễ chút nào cả. Nhiều mạng lệnh trong Kinh Thánh dường như rất khó, không hợp lý, không thực tế, không thể đạt được và thậm chí là điều không thể thực hiện được. Nhưng khi Chúa nói những điều như: “Con nên để dành tình dục cho hôn nhân,” Ngài không phải có ý không tốt. Chúa nói điều đó vì Ngài biết rõ hơn bạn điều gì là tốt nhất và điều gì sẽ làm cho bạn hạnh phúc.

Mỗi khi Chúa bảo bạn làm một điều gì thì đó là một bài kiểm tra đức tin của bạn. Câu hỏi ở đây là: Bạn tin cậy Chúa, hay bạn tin cậy vào chính mình? Bạn tin cậy nơi Lời Chúa hay bạn tin cậy nơi thế gian?

Bạn sẽ vâng lời không?

Khi còn nhỏ, ba mẹ bạn có bao giờ bảo bạn làm một điều gì đó có vẻ không công bằng, hợp lý không? Khi bạn hỏi lại: “Tại sao con phải làm điều này?” Ba mẹ bạn trả lời rằng: “Bởi vì ba/mẹ bảo như vậy!” Bây giờ nhìn lại lúc đó, những điều ba mẹ bạn bảo bạn làm “vì ba/mẹ bảo như vậy” có phải là điều đúng không? Đúng vậy. Bây giờ nhìn lại bạn có thể thấy họ đã khôn ngoan như thế nào không?

Cũng như Chúa đã làm với Nô-ê, Chúa sẽ bảo bạn làm những điều mà bạn không thể thấu hiểu trong suốt cuộc đời mình, chứ không phải chỉ khi bạn còn nhỏ. Khi bạn 80 tuổi, Chúa sẽ bảo: “Ta muốn con làm điều này.” Và bạn sẽ hỏi lại: “Tại sao vậy? Điều này không hợp lý chút nào cả.” Và Chúa sẽ nói rằng: “Bởi vì Ta bảo ngươi thế.”

Những tình huống như thế này là một sự kiểm tra. Đức tin là niềm tin khi bạn không thấy được, nhưng nó cũng là sự vâng lời khi bạn không hiểu thấu được. Nếu bạn không học vâng lời, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều những ân phước đang chờ đợi bạn.

Nhưng nếu bạn học làm theo những gì Chúa dạy làm mà không cần đặt câu hỏi, ngay cả khi điều đó có vẻ vô lý và hoàn toàn trái ngược với khuynh hướng tự nhiên của bạn, thì bạn sẽ tăng trưởng trong đức tin và được phước.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa đã bảo bạn làm điều gì mà bạn nghĩ là không thể làm được?

2.      Bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn làm những điều không thể làm được với sức riêng bạn có?

3.      Bạn cần thực hiện bước đức tin nào ngày hôm nay để bạn vâng lời Chúa?


 

 

 

OBEY BECAUSE GOD SAYS SO

By Rick Warren — 

“It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before” (Hebrews 11:7 NLT).

Faith is obedience when you don’t understand. In the New Testament alone, there are 1,050 commands—and they’re all for your benefit.

God often says things that seem confusing, such as, “Love your enemies” and “Forgive the people who hurt you.” That’s not easy! Many commands in the Bible seem difficult, unreasonable, unrealistic, unachievable, and even impossible. But when God says things like, “You should save sex for marriage,” he’s not being mean. He says it because he knows more than you do what’s best and what will make you happy.

Every time God tells you to do something, it’s a test of your faith. The question is this: Do you trust God, or do you trust your gut? Do you trust the Word, or do you trust the world?

Will you obey?

As a kid, did your parents ever ask you to do something that seemed unreasonable? When you asked, “Why should I do this?” they would say, “Because I said so!” Looking back, were the things your parents told you to do “because they said so” the right thing? Yes. Can you see in hindsight how they were wise?

Just like he did with Noah, God will ask you to do things you don’t understand for the rest of your life, not just when you’re a kid. When you’re 80 years old, God will say, “I want you to do this.” And you’ll ask, “Why? That doesn’t make sense.” And God will say, “Because I said so.”

Situations like these are a test. Faith is believing when you don’t see it, but it’s also obeying when you don’t understand it. If you don’t learn to obey, you’ll miss out on so many blessings has in store for you.

But if you learn to do what God tells you to do without question, even when it seems absurd and the exact opposite of your natural tendency, then you will grow in faith—and be blessed.

Talk It Over

  • What has God told you to do that you did not believe was possible?
  • Why do you think God asks you to do things that are not possible in your own strength?
  • What step of faith do you need to take today so that you are obedient to God?