0383“Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1 KTHĐ*).

Đức tin là hình dung ra tương lai. Đó là tin vào một điều gì đó trước khi bạn nhìn thấy được. Hê-bơ-rơ 11:1 nói rằng, “Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1 KTHĐ).

Có rất nhiều người nói rằng, “Chỉ khi nào tôi thấy được thì tôi mới tin!” Chúa nói điều hoàn toàn ngược lại với điều này mới đúng. “Con sẽ phải tin trước rồi mới nhìn thấy được.” Nhiều điều trong cuộc sống chúng ta cần phải tin trước khi có thể thấy được chúng.

Trong những năm 1960, Liên Bang Xô Viết đã gởi phi hành gia đầu tiên vào không gian. Anh bay vòng quanh trái đất và khi đáp xuống mặt đất lại, anh đã nói trong một cuộc họp báo: “Tôi đã tìm kiếm khắp các bầu trời và tôi tìm kiếm Chúa nhưng tôi đã không thấy Ngài ở đâu cả. Vì vậy, Chúa không hiện hữu.” Những người cộng sản, một chế độ vô thần đã kết luận rằng: “Giờ đây chúng tôi có bằng chứng khoa học rằng không có Chúa.”

Khoảng sáu tháng sau, John Glenn, một phi hành gia từ Hoa Kỳ, đã bay vào không gian, ông bay vòng quanh trái đất ba vòng và đáp xuống đất trở lại và trong cuộc họp báo ông đã nói rằng: “Tôi đã thấy Chúa ở khắp mọi nơi! Tôi đã thấy sự vinh hiển của Chúa trong dãy ngân hà. Tôi đã thấy sự nguy nga, rực rỡ của Chúa trong vũ trụ. Tôi đã thấy sự uy nghi cả thể của Chúa trong các vì sao.”

Chúa Jêsus đã nói, “Nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3b TTHĐ*). Trước khi có được sự biến đổi thuộc linh trong đời sống bạn, tầm nhìn của bạn quá giới hạn để có thể thấy được Chúa có thể làm gì trong thế giới chung quanh bạn. Điều này đúng với tất cả mọi người. Đức tin đến trước khi chúng ta có thể nhìn thấy.

Chính đức tin đó khiến cho một kiến trúc sư thiết kế ra một tòa nhà, trước tiên tin tưởng rằng điều đó có thể thực hiện được. Đó là đức tin khiến cho một vận động viên Thế Vận Hội luyện tập và tham dự những cuộc thi tuyển cho Thế Vận Hội vì cô tin rằng mình có thể đoạt giải. Đó là đức tin khiến cho khoa học gia tin rằng chúng ta có thể đưa con người lên mặt trăng.

Đó là một nguyên tắc chung của cuộc sống: Bạn phải tin trước khi bạn thấy điều đó. Khi bạn có đức tin, bạn sẽ nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa đang làm ở trong bạn, thông qua bạn và ở chung quanh bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng 

1.    Bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn tin bằng đức tin thay vì cứ bày tỏ ra cho bạn trước khi bạn tin?

2.    Khi nào đức tin đã mở mắt bạn để bạn nhìn thấy những gì Chúa đang làm việc trong đời sống hay trong thế giới chung quanh bạn?

3.    Bạn tin Chúa muốn bạn hoàn thành điều gì trong đời sống mình? Đức tin phải nên ảnh hưởng đến việc đặt mục tiêu của bạn như thế nào?

Chú thích:

KTHĐ*: Bản dịch Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2010


 

 

 

BELIEVE IT SO YOU CAN SEE IT

By Rick Warren — 

“Faith shows the reality of what we hope for; it is the evidence of things we cannot see” (Hebrews 11:1 NLT).

Faith is visualizing the future. It’s believing in something before you see it. Hebrews 11:1 says, “Faith shows the reality of what we hope for; it is the evidence of things we cannot see” (NLT).

A lot of people say, “I’ll believe it when I see it!” God says the exact opposite is true: “You’ll see it when you first believe it.” Many things in life must be believed before they can be seen.

In the 1960s, the Soviet Union sent the first cosmonaut into outer space. He circled the earth, and when he came back down, he did a press conference and said, “I searched the heavens, and I looked for God, and I did not see him anywhere. Therefore, there is no God.” The Communists, an atheistic regime, concluded, “We now have scientific proof that there is no God.”

About six months later, John Glenn, an astronaut from the U.S., went into space, circled the earth three times, came back down, and held a press conference. He said, “I saw God everywhere! I saw his glory in the galaxy. I saw his splendor in the universe. I saw his majesty in the stars.”

Jesus said, “Unless you are born again, you cannot see the Kingdom of God” (John 3:3 NLT). Before there is spiritual transformation in your life, you’re too narrow-minded to see the possibility of what God is doing in the world around you. This is true of every person. Faith comes before seeing.

It is faith that causes an architect to design a building, first believing it can be done. It is faith that causes an Olympic athlete to practice and go to the Olympic trials because she believes she can win. It is faith that causes the scientist to believe that we can put a man on the moon.

It is a universal principle of life: You have to believe it before you see it. When you have faith, you will see the amazing things God is doing in you, through you, and around you.

Talk It Over

  • Why do you think God wants you to believe in faith instead of just showing you before you believe?
  • When has faith opened your eyes to what God was doing in your life or the world around you?
  • What do you believe God wants you to accomplish in your life? How should faith affect your goal setting?

--