0385“Đức Chúa Trời… gọi những điều không có như đã có.” (Rô-ma 4:17c TTHĐ).

Lời nói của bạn có sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu bạn là một người của đức tin, bạn phải thay đổi cách mình nói chuyện. Bạn phải công bố một điều ra để có thể kinh nghiệm được điều đó.

Đôi khi nói chuyện trong đức tin có vẻ như kiêu ngạo và xa rời thực tế với những người không hiểu về đức tin. Áp-ra-ham đã kinh nghiệm về điều này. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời đến gặp Áp-ram và nói: “Áp-ram, Ta sẽ đổi tên con từ Áp-ram thành Áp-ra-ham.” Áp-ra-ham có nghĩa là “tổ phụ của một dân tộc vĩ đại.”

Chỉ có một vấn đề ở đây là Áp-ra-ham đã 99 tuổi rồi và ông không có đứa con nào cả. Có lẽ ông đã bị chế giễu một cách tàn nhẫn, không thương xót vì cái tên của mình. Nhưng Chúa nói rằng chúng ta không sống trong thế giới của thực tại loài người. Chúng ta đang sống trong thế giới của thực tại thuộc linh. Khi bạn nhìn thế giới dưới con mắt thuộc linh, bạn thấy nó không phải như nó vốn có nhưng nó có thể tồn tại như ý Chúa muốn.

Rô-ma 4:17c nói Chúa “gọi những điều không có như đã có” (TTHĐ). Điều đó gọi là nói trong đức tin — bạn công bố ra một điều để có thể kinh nghiệm được điều đó.

Tuy nhiên, bạn có thể nghe một số người nói rằng: “Tôi thấy sao nói vậy mà thôi.” Họ chỉ trích việc nói trong đức tin này và hạ thấp giá trị của nó. Họ có thể rất tiêu cực — bởi vì có rất nhiều lý do trên thế giới để nghĩ cách tiêu cực.

Thấy sao nói vậy là một cách để nói. Tuy nhiên có một cách khác tốt hơn nhiều. Thay vì nói về điều đó như mình thấy như thế nào, bạn có thể nói về điều đó như nó có tiềm năng thế nào! Thấy sao nói vậy chưa bao giờ thay đổi được ai cả. Nó chỉ khiến người khác ở vào thế tự vệ mà thôi.

Ví dụ, bạn có thể nói với một người nào đó rằng, “Anh là một người cha chẳng ra gì. Anh không dành một chút thì giờ nào cho con cái của mình vì đối với anh nghề nghiệp là quan trọng hơn.” Nhưng khi bạn dán nhãn cho một người nào đó, bạn chỉ củng cố thêm vào điều đó.

Thay vào đó, bạn có thể nói rằng: “Tôi thấy anh có một tiềm năng của một người cha thật tuyệt vời. Nếu anh để Chúa Cứu Thế Jêsus kiểm soát cuộc đời của mình, anh mặc dù không hoàn hảo, nhưng anh có thể trở thành một người cha tin kính có những đức tính mà con cái mình ngưỡng mộ.” Đó là cách nói chuyện động viên cho sự thay đổi!

Hãy nhớ rằng bạn không cần phải thấy sao nói vậy. Hãy nói với nó như thể nó có thể xảy ra, rằng nó phải như thế giống như ý Chúa muốn nó như vậy. Hãy nói điều đó ra trước trong đức tin và rồi chờ đợi xem việc Chúa sẽ làm.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Người khác có thể thấy bạn là một người của đức tin qua cách bạn nói chuyện hằng ngày không?

2.    Có ai trong cuộc sống của bạn cần được bạn nói trước với đức tin về việc họ có thể trở nên như thế nào không?

3.    Hôm nay bạn sẽ làm điều gì để động viên sự thay đổi trong cuộc sống của người đó qua lời nói của mình?


 

 

 

TELL IT LIKE GOD WANTS IT TO BE

By Rick Warren — 

“[God] speaks of future events with as much certainty as though they were already past” (Romans 4:17 TLB).

Your words have enormous power. If you’re going to become a woman or man of faith, you have to change the way you talk. You have to announce it in order to experience it.

Sometimes speaking in faith appears totally foolish, arrogant, and out of touch with reality to people who don’t understand faith. Abraham knew about this. God came to Abram one day and said, “Abram, I’m going to change your name from Abram to Abraham.” Abraham means “the father of a great nation.”

There was only one problem: Abraham was 99 years old, and he had no kids. He was probably ruthlessly ridiculed for his name. But God says we don’t live in the world of human reality. We live in the world of spiritual reality. When you see the world with spiritual eyes, you see it not as it is but as it can be, as it should be, and as God wants it to be.

Romans 4:17 says God “speaks of future events with as much certainty as though they were already past” (TLB). That’s called speaking in faith—you announce it in order to experience it.

Yet you may hear some people say, “I just tell it like it is.” They criticize this and put that down. They can be fairly negative—because there are a lot of reasons in the world to be negative.

That’s one way to do it. But there’s a better way. Instead of telling it like it is, you can tell it like it could be! Telling it like it is has never changed anybody. It only makes people defensive.

For example, you could say to someone, “You’re a lousy father. You don’t spend any time with your kids because your career is more important.” But when you label someone, you reinforce it.

Instead, you could say, “I see in you the potential for greatness. If you let Jesus Christ take control of your life, you won’t be perfect, but you can become a godly man of character that your kids admire.” That’s the kind of talk that motivates change!

Remember—you don’t have to tell it like it is. Tell it like it could be, like it should be, like God wants it to be. Speak it in advance and in faith, and then watch how God works.

Talk It Over

  • Can people tell by your everyday language that you are a person of faith?
  • Who in your life needs you to speak into his or her life with faith and say what could be?
  • What will you do today to motivate change in that person’s life through your words?