0034“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành” (2Tim 3:16-17).

Kinh Thánh nắm giữ rất nhiều chân lý và cách bạn tiếp cận Kinh Thánh sẽ quyết định lợi ích bạn nhận được từ Lời Chúa. Nếu bạn tiếp cận Kinh Thánh với thái độ hoài nghi, đó sẽ là quyển sách khó hiểu đối với bạn. Nếu bạn tiếp cận Kinh Thánh với lòng tôn kính và khiêm nhường, bạn sẽ thấy nó nở ra như một bông hoa. Hãy đến với Lời Chúa bằng một tấm lòng rộng mở, sẵn sàng tiếp thu lời Chúa dạy. Làm được như vậy, bạn sẽ luôn tìm thấy điều mới mẻ về chân lý Đức Chúa Trời đã đặt để trong Lời Ngài.

“Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu” (1Tê 2:13). Xin lưu ý Thánh Kinh tự nhận là Lời của Đức Chúa Trời. Đây là điểm khác biệt giữa Kinh Thánh với mọi quyển sách khác. Vì sao? Vì qua sự cầu nguyện, bạn có thể trò chuyện với Tác Giả của Kinh Thánh và nêu thắc mắc bất cứ khi nào bạn đọc Kinh Thánh.

Trong nhà chúng tôi có rất nhiều sách và toàn là sách hay. Nhưng chỉ có một quyển thực sự là Sách Thánh.

Thư 2Ti 3:16-17 chép, “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” Kinh Thánh được Đức Chúa Trời cảm thúc có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời dùng con người ghi lại những lời trong Kinh Thánh nhưng những lời ấy phát xuất trực tiếp từ nơi Ngài. Đó chính là điều khiến Kinh Thánh khác biệt với mọi quyển sách khác.

Những câu Kinh Thánh trên cho biết Lời Chúa đem lại bốn lợi ích. Lời Chúa cho bạn biết chân lý, phơi bày sự phản loạn của bạn, chỉnh sửa lỗi lầm cho bạn và dạy bạn sống theo đường lối Chúa. Nói cách khác, Lời Đức Chúa Trời chỉ cho bạn lối đi, cảnh báo khi bạn chệch hướng, giúp bạn trở lại đường ngay nẻo chính và cách để luôn đi trên con đường ấy.

Kinh Thánh còn nhắc nhở bạn rằng Lời Đức Chúa Trời hằng còn mãi mãi, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.” (Mat 24:35). Khi bạn phải phân biệt đâu là điều hay lẽ phải trong đời sống, hãy tìm đến Kinh Thánh và trông mong được gặp Chúa tại đó. Bạn sẽ thấy Kinh Thánh không hề giống bất kỳ quyển sách nào.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Cách bạn tiếp cận Kinh Thánh quyết định lợi ích bạn nhận được từ Lời Chúa như thế nào? Nếu có thể, xin kể lại một kinh nghiệm thực tế trong đời sống bạn.

2. Điều gì khiến Kinh Thánh khác với những quyển sách khác?

3. Có khi nào Thánh Kinh chỉ cho bạn cách quay về đường ngay nẻo chính khi bạn vấp ngã và đi chệch hướng?

 


Looking for Truth? Go to the Book.

BY RICK WARREN —

“Every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another—showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God’s way. Through the Word we are put together and shaped up for the tasks God has for us.” 2 Timothy 3:16-17 (The Message)

The Bible holds enormous amounts of truth. And how you approach the Bible will determine how much you get out of it. If you approach the Bible as a skeptic, it’s going to be a closed book to you. If you approach the Bible with reverence and humility, you’ll find it opening like a flower.  Approach it with an open heart and a willingness for God to teach you. If you do that, you’ll never reach the bottom of the truth God has placed in his Word.

“We also thank God continually because, when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe” (1 Thessalonians 2:13 NIV).  Notice that the Bible claims to be the Word of God. That makes it different from every other book. Why? Because through prayer, you can talk to its Author and ask questions anytime you read it.

We have a lot of books in our house. And they all are good books. But only one book is the book.

Second Timothy 3:16-17 says, “Every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another—showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God’s way. Through the Word we are put together and shaped up for the tasks God has for us” (The Message). What does it mean for Scripture to be God-breathed? God used humans to write down the words of the Bible, but they came directly from him. That sets the Bible apart from every other book.

Those verses say the Word of God is good for four things. It shows you the truth, exposes your rebellion, corrects your mistakes, and teaches you to live God’s way. In other words, God’s Word shows you the path to walk on, when you have left the path, how to get back on the path, and how to stay on the path.

The Bible reminds you, too, that God’s Word will last: “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away” (Matthew 24:35 NIV). When you’re faced with questions of what’s true or what’s right in life, go to the Bible expecting to meet God there. You’ll find it’s a book like no other.

Talk It Over

1.How does the way you approach the Bible determine what you get out of it? If possible, point to an experience from your own life.

2.What sets the Bible apart from other books?

3.When has the Bible shown you how to get back on the right path when you’ve stumbled off course?