0685“Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17 KTHĐ).

Hôm qua, chúng ta đã học biết được rằng, cuối cùng việc bạn là ai được dựa trên những sự lựa chọn của bạn. Dưới đây là năm lựa chọn để thắng cuộc bạn có thể thực hiện sẽ giúp quyết định vận mệnh của mình.

1. Bạn có thể chọn để được khỏe mạnh hơn: Thay vì than vãn về việc mình không có một thân thể của một vận động viên Olympic, hãy tìm cách tăng cường sức lực của mình, giảm bớt sự căng thẳng, ngủ nghỉ nhiều hơn, và có nhiều sức mạnh hơn. Thi 119:73 nói rằng, “Tay Chúa đã tạo dựng, uốn nắn con, Xin cho con sáng suốt học Lời Chúa” (KTHĐ). Cải thiện những yếu tố có thể kiểm soát được trong cuộc sống của bạn sẽ giúp bạn giảm đi ảnh hưởng của những yếu tố mà mình không thể kiểm soát được.

2. Bạn có thể chọn để làm sâu đậm thêm các mối quan hệ: Nỗi lo sợ việc bị từ chối ngăn trở sự giao kết, và cách duy nhất để thoát khỏi điều sợ hãi đó là làm điều mà bạn sợ nhất. Hãy học các kỹ năng giao tiếp, thay thế các mối quan hệ xấu, tiếp cận và mạo hiểm kết giao với một người nào đó. “Hãy theo đuổi tình yêu thương” (ICôr 14:1 TTHĐ).

3. Bạn có thể chọn tin cậy Chúa, cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa: “Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài” (Thi 34:1 GNT). Hãy làm việc mãi cho đến lúc trong cuộc sống mà bạn có thể nói rằng, “Tôi ngợi khen Chúa, bất kể điều gì xảy ra.” Đó là sự tự tin mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu tại Hollywood, tại Capitol Hill, hay Wall Street. Đó là sự tự tin được xây trên mối quan hệ với Đức Chúa Trời!

4. Bạn có thể chọn điều mình suy nghĩ: Trong suốt thế kỷ thứ 20, các nhà khoa học tin rằng bộ não của người trưởng thành không thể thay đổi được. Khi người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2002 chứng minh rằng các cơ chế hoạt động của tế bào não có thể khác đi, khoa học cuối cùng đã bắt kịp với Kinh Thánh: “Hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình” (Rô 12:2 KTHĐ). Bản thân của bạn được tạo nên bởi những ký ức của bạn và những ký ức của bạn được tạo nên bởi những thói quen trong đầu óc. Hãy nuôi dưỡng bộ não của bạn bằng lẽ thật của Lời Chúa.

5. Bạn có thể chọn Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình: Tôi không chỉ đang nói về việc Chúa Jêsus cứu thoát bạn khỏi tội lỗi. Tôi đang nói về việc để Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn mỗi ngày. Để Chúa Jêsus cứu bạn sẽ cho bạn có khả năng để làm thành những điều mà bạn đã lựa chọn. Kinh Thánh nói trong IICôr 5:17 rằng, “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới” (KTHĐ).

Bạn chọn để Chúa ban phước cho đời sống của mình đến mức độ nào. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Khi bạn thực hiện năm điều lựa chọn để thắng cuộc này, Chúa sẽ chia cho bạn một tay bài để thắng.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu có những lựa chọn tốt hơn, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay hôm nay: “Lạy Chúa, có một số điều Chúa đã chia cho con, cuộc đời đã chia cho con, và những người khác đã chia cho con mà con không thích. Nhưng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên con theo ảnh tượng của Chúa và cho con có thể lựa chọn. Hôm nay, trong quyền năng và sức mạnh của Chúa, con chọn để trở nên khỏe mạnh hơn. Con chọn làm những việc để mang lại cho con nhiều sức lực hơn, và một đầu óc, thân thể, xúc cảm tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, con lựa chọn việc xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn. Con rất sợ hãi, nhưng con sẽ mạo hiểm để gây dựng những mối quan hệ mới và lành mạnh. Con muốn tình yêu trở thành mục tiêu cao nhất của mình; Con muốn cuộc sống của con được xây dựng trên tình yêu.

Lạy Chúa, con chọn việc tin cậy Chúa, cho dù hoàn cảnh có như thế nào chăng nữa. Con sẽ ngợi khen Chúa, cho dù bất kể điều gì xảy ra! Con sẽ tin cậy rằng mọi chi tiết trong đời sống con đều là hợp lại để mang đến lợi ích. Lạy Chúa, con chọn những gì con sẽ suy nghĩ – không còn những điều vô dụng nữa. Xin giúp con làm đầy đời sống mình với những ký ức tích cực và Lời của Lẽ Thật. Trên hết, Chúa Jêsus ơi, con xin chọn Chúa làm Cứu Chúa của con. Con cần sự cứu rỗi của Chúa, nhưng con cũng cần Chúa cứu con khỏi chính mình. Con cần Chúa giúp con sửa đổi lại cơ thể, đầu óc, và những mối quan hệ của mình để phần còn lại của cuộc đời con sẽ là phần tốt đẹp nhất. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể thực hiện một lựa chọn nào hôm nay để được khỏe mạnh hơn?

2.    Hôm nay, bạn cần chọn tin cậy Chúa trong lĩnh vực nào của đời sống?

3.    Chọn để Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn mỗi ngày sẽ giống như thế nào?

 

 

 


YOUR DESTINY: FIVE WINNING CHOICES

By Rick Warren —

“Anyone who is joined to Christ is a new being; the old is gone, the new has come" (2 Corinthians 5:17 GNT).

We learned yesterday that, ultimately, your identity is based on your choices. Here are five winning choices you can make that will help determine your destiny.

1. You can choose to get healthier. Instead of bemoaning the fact that you don’t have an Olympic body, find ways to increase your energy, lower your stress, get more sleep, and have more power. Psalm 119:73 says, “Your hands made me and formed me; give me understanding to learn your commands” (NIV). Improving the controllable factors in your life helps you reduce the impact of the uncontrollable factors.

2. You can choose to deepen relationships. The fear of rejection prevents connection, and the only way to get rid of fear is to do the thing you fear the most. Learn communication skills, replace bad relationships, and reach out and risk connecting with someone. “Let love be your highest goal!” (1 Corinthians 14:1 NLT).

3. You can choose to trust God, no matter what happens. “I will always thank the Lord; I will never stop praising him” (Psalm 34:1 GNT). Work to get to the point in your life where you can say, “I praise the Lord, no matter what happens.” That is a confidence that you won’t find anywhere in Hollywood, on Capitol Hill, or on Wall Street. That is a confidence built on a relationship with God!

4. You can choose what you think about. Throughout the 20th century, scientists believed the adult brain could not be changed. When the 2002 Nobel Peace Prize winner proved that you can rewire your brain, science finally caught up to the Bible: “Let God transform you into a new person by changing the way you think” (Romans 12:2 NLT). Your self is created by your memories, and your memories are created by your mental habits. Feed your brain with the truth of God’s Word.

5. You can choose Jesus as your Savior. I’m not just talking about Jesus saving you from your sins. I’m talking about letting Jesus be your Savior every day. Letting Jesus save you gives you the power to follow through on the choices you make. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, “Anyone who is joined to Christ is a new being; the old is gone, the new has come” (GNT).

You get to choose how much God blesses your life. It is never too late to change. When you make these five winning choices, God gives you a winning hand.

If you’re ready to start making better choices, pray this prayer today: “Dear God, there are some things you’ve dealt me and life has dealt me and others have dealt me that I don’t like. But I thank you that you made me in your image and that I can make choices. Today, in your power and your strength, I choose to get healthier. I choose to do the things that will give me more energy and a healthier mind, body, and emotions. Lord, I choose to build healthy relationships. I’m scared to death, but I’m going to risk building new, healthy connections. I want love to be my highest goal; I want my life to be built on love.

“God, I choose to trust you, regardless of the circumstances. I will praise you, no matter what happens! I will trust that every detail of my life is being worked out for good. Lord, I choose what I will think about—no more junk. Help me to fill my life with positive memories and the Word of truth. Most of all, Jesus, I choose you as my Savior. I need your salvation, but I also need you to save me from myself. I need you to help me rewire my body, my heart, my mind, and my relationships so that the rest of my life is the best of my life. In Jesus’ name. Amen.”

Talk It Over

- What’s one choice you can make today to get healthier?

- In what area of your life do you need to choose to trust God today?

- What does it look like to choose to let Jesus be your Savior every day?