0684“Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa” (Rô 8:28 KTHĐ).

Như Thi 139:14 nói, Chúa đã tạo dựng nên bạn “một cách đáng sợ lạ lùng” (TTHĐ). Vì vậy, để hoàn thành mục đích của Chúa dành cho bạn, điều cần thiết là phải xem xét mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn và hiểu được năm yếu tố ảnh hưởng đến con người bạn.

Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến những cấu tạo HÓA HỌC, MỐI QUAN HỆ, HOÀN CẢNH và Ý THỨC của bạn ảnh hưởng đến cách bạn được định dạng.

Nếu những yếu tố này giống như năm lá bài bạn được chia trong ván bài xì tố (poker–pô-ke), thì yếu tố thứ năm sẽ là sự tự do của bạn. Tại sao vậy? Bởi vì yếu tố thứ năm là sự lựa chọn của bạn, và lá tự do đó ảnh hưởng đến tất cả những lá bài khác của bạn. Bạn không thể kiểm soát tay bài bạn được chia cho – nhưng bạn có thể sử dụng lá bài tự do của bạn để thay đổi đời sống mình bằng những lựa chọn của bạn.

Kinh Thánh nói bạn được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Không có loài vật nào khác được tạo ra theo ảnh tượng của Chúa! Loài chó có bản năng, nhưng chúng không biết sự khác biệt giữa cái thiện và ác. Voi không có la bàn đạo đức. Nhưng bạn có thể chọn làm điều đúng hay sai. Sự tự do để lựa chọn là một phước hạnh lớn nhất của loài người; nhưng nó cũng là sự rủa sả lớn nhất của chúng ta bởi vì chúng ta luôn có những lựa chọn sai lầm gây tác hại cho chúng ta và cho những người ở chung quanh chúng ta.

Lá bài tự do làm được gì? Nó có thể thay đổi tên và số của những lá bài khác mà bạn được chia cho. Bạn đã không chọn hóa chất cơ thể của bạn, nhưng bạn có thể chọn điều bạn làm với thân thể mình. Bạn đã không chọn những mối quan hệ của mình, nhưng bạn có thể tạo được những mối quan hệ mới và hàn gắn hay nuôi dưỡng những mối quan hệ mình đã có. Bạn không chọn tất cả những hoàn cảnh mình có, nhưng bạn được chọn cách đáp ứng lại với mọi hoàn cảnh. Bạn không thể thay đổi việc ý thức của bạn – những suy nghĩ của bạn – kiểm soát đời sống mình, nhưng bạn có thể chọn điều mình suy nghĩ.

Kinh Thánh nói rằng, “Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa” (Rô 8:28 KTHĐ).

Có lẽ thật khó để có thể thấy được điều gì tốt ra từ những lá bài bạn được chia cho trong đời sống. Nhưng những lựa chọn tốt mà bạn có là một trong những cách Chúa làm cho những phần khó khăn trong con người của bạn trở thành một điều tốt đẹp.

Con người bạn được định dạng do những sự chọn lựa của bạn. Những lựa chọn nào bạn làm ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tích cực đến phần còn lại của đời sống bạn?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hoàn cảnh khó khăn nào trong đời sống khiến bạn khó có thể có được những lựa chọn tốt? Bạn cần điều gì nơi Chúa ngày hôm nay để giúp bạn có thể vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn đó? Hãy cầu nguyện và xin Chúa cho bạn có được sự giúp đỡ mà bạn cần đến.

2.    Những ý nghĩ tiêu cực nào mà bạn cứ mãi nghĩ đến trong đầu óc mình? Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn để suy nghĩ về những điều tích cực nào?

3.    Những bước nào bạn có thể làm ngày hôm nay để chọn hàn gắn hay nuôi dưỡng những mối quan hệ của bạn?

 

 

 


YOUR CHOICES CAN CHANGE YOUR LIFE

By Rick Warren —

“Every detail in our lives of love for God is worked into something good" (Romans 8:28 The Message).

As Psalm 139:14 says, God made you “wonderfully complex” (NLT). So, to fulfill God’s purpose for you, it’s essential to look at every dimension of your life and understand the five factors that influence your identity.

For the last few days, we’ve looked at how your chemistry, connections, circumstances, and consciousness affect the way you are shaped.

If these factors are like the five cards you’re dealt in a game of poker, then the fifth factor would be your wild card. Why? Because the fifth factor is your choices, and that wild card affects all your other cards. You can’t control the hand you were dealt—but you can use your wild card to change your life by the choices you make.

The Bible says you were created in the image of God. No other creature was created in the image of God! Dogs have instincts, but don’t know the difference between right and wrong. Elephants have no moral compass. But you get to choose to do right or wrong. The freedom to choose is humanity’s greatest blessing; it’s also our greatest curse because we make poor choices all the time that harm us and everyone around us.

What does a wild card do? It can change the suit and number of the other cards you are dealt. You didn’t choose your chemistry, but you can choose what you do with your body. You didn’t choose your connections, but you can make new relationships and mend or nurture the ones you already have. You don’t choose all of your circumstances, but you do choose how you respond to every circumstance. You can’t change the fact that your consciousness—your thoughts—control your life, but you can choose what you think about.

The Bible says, “Every detail in our lives of love for God is worked into something good” Romans 8:28 (The Message). It may be hard to see the good that can come out of some aspects of the hand you were dealt in life. But the good choices you make are one of the ways God works those difficult parts of your identity into something good.

Your identity is shaped by your choices. What choices will you make today that will positively affect the rest of your life?

Talk It Over

- What difficult circumstances in your life have made it hard for you to make good choices? What do you need from God today to help you overcome those difficult circumstances? Pray and ask him for the help you need.

- What negative thoughts have you been dwelling on? What positive things can you choose to think about instead?

- What steps can you take today to choose to mend or nurture your relationships?