0269Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn: 'Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.’  Si-môn thưa: 'Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới’” (Lu-ca 5:4-5 BHĐ).

Nếu bạn là môn đồ của Chúa Jêsus, Ngài muốn bạn làm theo bất cứ điều gì Ngài bảo bạn làm — ngay cả khi điều đó trông có vẻ khờ dại đối với người khác, ngay cả khi điều đó không đúng lắm về mặt tài chánh, và ngay cả khi bạn không hiểu điều đó và cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lu-ca 5:4-5 chép, “Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn: 'Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.’  Si-môn thưa: 'Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới’” (BHĐ).

Chúa Jêsus đã bước xuống thuyền của Si-môn Phi-e-rơ. Nhưng Ngài đã không chỉ dừng lại ở đó. Ngài đã bắt đầu dạy cho người ngư phủ chuyên nghiệp này làm thế nào để đánh bắt cá!

Hãy chú ý đến phản ứng của Phi-e-rơ khi nghe điều này. Ông đã không tranh luận với Chúa Jêsus. Ông đã không nói, “Chúa ơi, Ngài là một người thợ mộc nhưng con là một ngư phủ. Và những con cá đó không cắn câu! Tại sao lại dạy con cách làm nghề của mình?”

Phi-e-rơ đã không do dự chút nào cả. Khi Chúa Jêsus bảo ông chèo thuyền ra ngoài, ông đã không nói, “Tại sao chúng ta không nghĩ kỹ càng hơn? Hãy gọi mọi người đến thảo luận và theo ý kiến đa số. Hay ông cũng có thể nói rằng, “Chúa ơi, bây giờ mọi người đều mệt mỏi cả rồi, Chúa ơi hay là để chiều nay chúng ta sẽ thử lại?”

Phi-e-rơ đã làm điều gì? Ông đã đáp lại Chúa Jêsus bằng sự vâng lời của mình không thắc mắc, không nghi ngờ gì cả.

Tôi không biết Chúa đã bảo bạn làm điều gì, nhưng tôi muốn nói với bạn rằng: Sự bất tuân sẽ gây tổn hại cho bạn vì bạn sẽ bỏ lỡ mất các ơn phước của Chúa.

Nhưng nếu bạn trở nên một người “vì Chúa bảo như thế”, bạn sẽ kinh nghiệm được tất cả những phước hạnh của Ngài. Sự hướng dẫn của Chúa không cần phải khiến bạn cảm thấy hợp lý. Khi Chúa bảo như thế, bạn chỉ cần làm theo, và lấy đức tin mà tin cậy Ngài.

Bạn có thể tin cậy Chúa bởi vì Ngài luôn luôn nghĩ đến lợi ích của bạn, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy điều đó ngay lúc đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Trong cuộc đời của bạn ai là người “vì Chúa bảo như thế”? Bạn có thể học được điều gì từ đời sống của người đó?

2.      Bạn có bao giờ bỏ lỡ ơn phước của Chúa vì không vâng lời không?

3.      Bạn có bao giờ vâng lời Chúa dù cảm thấy không hợp lý lắm, và đã kinh nghiệm được phước hạnh của Ngài không?

 


 

 

 

 

BECAUSE GOD SAYS SO

By Rick Warren 

“When [Jesus] had finished speaking, he said to Simon, 'Put out into deep water, and let down the nets for a catch.’ Simon answered, 'Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. But because you say so, I will let down the nets’” (Luke 5:4-5 NIV).

If you’re a follower of Jesus, he expects you to obey whatever he tells you to do—even if it appears foolish to other people, even if it doesn’t make sense financially, and even if you don’t understand it and are scared to death.

Luke 5:4-5 says, “When [Jesus] had finished speaking, he said to Simon, 'Put out into deep water, and let down the nets for a catch.’ Simon answered, 'Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. But because you say so, I will let down the nets’” (NIV).

Jesus had stepped into Simon Peter’s boat. But he didn’t stop there. He also started giving this professional fisherman instructions on how to fish!

Notice Peter’s reaction. He didn’t argue with Jesus. He didn’t say, “Excuse me, Lord. You’re a carpenter. I’m a fisherman. And those fish aren’t biting! Who are you to tell me how to do my job?”

And he didn’t hesitate. When Jesus told him to launch the boat, he didn’t say, “Why don’t we think about this for a minute? Let’s form a committee and vote on it” or “We’re pretty dirty and tired here, Lord. How about we try again this afternoon?”

What did Peter do? He responded to Jesus with unquestioned obedience.

I don’t know what God has told you to do, but I will tell you this: Disobedience always hurts you because you miss God’s blessing.

But if you become a “because God says so” man or woman, you’ll get to experience all of his blessings. His instructions do not have to make sense to you. When God says so, you just need to do it, trusting him in faith.

You can trust God because he always has your best interests in mind, even if you can’t see it right away.

Talk It Over

  • Who in your own life is a “because God says so” kind of person? What can you learn from that person’s life?
  • When have you missed out on God’s blessing because of disobedience?
  • When have you obeyed God, even though it didn’t make sense, and experienced his blessing as a result?