0270“Khoảng canh tư (ba giờ sáng) đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với môn đồ (Mác 6:48 BHĐ).

Có bao giờ bạn đã bị một cơn bão thổi tung cuộc đời bạn đi lạc hướng đã định chưa?

Trong Mác đoạn 6, Chúa Jêsus sai các môn đồ đi trước Ngài đến Bết-sai-đa trong khi Ngài đi cầu nguyện một mình. Đó không phải là một chuyến đi dài trên thuyền, nhưng họ bị một cơn bão thổi chệch hướng. Khi Chúa Jêsus thấy họ đang chống chọi với gió bão ở giữa hồ, Ngài đã đến giúp đỡ họ.

Ngày nay bạn có cảm thấy giống như các môn đồ lúc đó không?

Có lẽ bạn đã không định trước mình sẽ ở trong tình trạng đang có trong công việc làm ăn, trong hôn nhân, hay trong tình trạng tài chánh của bạn. Bạn đã bị thổi đi chệch hướng bởi những tình thế mà bạn không thể kiểm soát được. Bạn cảm thấy đáng lẽ mình đã đến đích mà mình đã định rồi nhưng bạn không còn hy vọng mình đến được đích nữa. Bạn chỉ muốn được an toàn.

Hay có thể bạn đã có những ước mơ lớn cho cuộc đời mình nhưng đã bỏ mơ ước đó rất lâu rồi. Thậm chí bạn không còn để ý xem nó có phát triển được chút nào không. Bạn chỉ tự hỏi rằng “Tôi có thể qua khỏi được không?”

Chúa Jêsus làm gì khi bạn đang ở trong thời khắc tuyệt vọng? Mác 6:48 nói, ““Khoảng canh tư (ba giờ sáng) đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với môn đồ” (BHĐ). Hãy để ý rằng Chúa đã không bảo các môn đồ đến với Ngài. Chúa biết họ không thể đến với Ngài được. Vì vậy, thay vào đó Chúa đã đến với họ. Điều này cũng đúng cho bạn. Khi bạn ở trong thời điểm tuyệt vọng, Chúa Jêsus sẽ đến với bạn!

Tôi thích sự kiện Chúa Jêsus đã không đứng ở trên bờ và nói lớn tiếng những lời hướng dẫn. Khi bạn đang ở trong một cơn bão, bạn không cần những lời khuyên nhủ. Bạn cần một phép lạ! Bạn cần một người nào đó xuất hiện và đó là điều Chúa Jêsus đã làm. Chúa đã can thiệp vào cơn bão của các môn đồ.

Đây chính là Tin Lành: Chúa không đứng ở trên bờ bảo bạn điều cần làm; thay vào đó, Chúa đã đến để gặp bạn trong cơn bão của bạn — trong sự đau đớn, nỗi sợ hãi, sa sút, chán nản và tuyệt vọng của bạn. Chúa đã đến với bạn. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỳ diệu biết bao!

Bạn có thể cảm thấy mình đang bị bỏ rơi vào lúc này, nhưng bạn không hề bị bỏ quên đâu. Kinh Thánh nói trong Giăng 14:18 “Ta không để các con bơ vơ như trẻ mồ côi, Ta sẽ đến với các con” (KTHĐ). Bạn có thể tin cậy vào điều đó!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Câu chuyện Chúa Jêsus đã đến với các môn đồ trong cơn bão đã thay đổi hay củng cố quan điểm của bạn về Tin Lành như thế nào?

2.      Hãy nghĩ đến một thời điểm trong cuộc đời bạn mà bạn cảm thấy tuyệt vọng. Chúa đã đến với bạn như thế nào?

3.      Trong cuộc sống bạn, ai là người đang cần Chúa can thiệp vào hoàn cảnh tuyệt vọng của họ? Bạn có thể cầu nguyện và giúp đỡ người đó như thế nào?


 

 

Jesus Comes To You In Your Storm

By Rick Warren — 

“About three o’clock in the morning Jesus came toward them, walking on the water” (Mark 6:48 NLT).

Have you ever had a storm blow your life off course?

In Mark 6, Jesus sent the disciples ahead of him to Bethsaida while he went off by himself to pray. It wasn’t a long trip by boat, but they were blown off course by a storm. When Jesus saw them struggling against the wind in the middle of the lake, he came to their aid.

Does your life feel like the disciples’ today?

Maybe you had no intention of being where you are in your job, your marriage, or your finances. You’ve been blown off course by situations you couldn’t control. You feel like you should be at your original destination by now, but at this point you’ve given up hope of getting there. You just want to get back to safety.

Or perhaps you had big dreams for your life that you gave up on a long time ago. You’re not even worried about progress anymore. You’re just wondering, “Can I survive?”

What does Jesus do when you’re at your moment of desperation? Mark 6:48 says, “About three o’clock in the morning Jesus came toward them, walking on the water” (NLT). Notice that he didn’t tell the disciples to come to him. He knew they couldn’t get to him. So he went to them instead. The same is true for you. When you’re at your point of desperation, Jesus comes to you!

I love the fact that Jesus did not stand on the shore and shout instructions. When you’re in a storm, you don’t need advice. You need a miracle! You need somebody to show up, and that’s what Jesus did. He intervened in the disciples’ storm.

This is the Gospel: God doesn’t stand on the shoreline telling you what to do; instead, he comes out and meets you in your own storm—in your pain, fear, depression, and discouragement. He comes to you. What a God!

You may feel abandoned right now, but you’re not. The Bible says in John 14:18, “I will not abandon you or leave you as orphans in the storm—I will come to you” (TLB). You can count on it!

Talk It Over

  • How does this story of how Jesus came to the disciples in the storm change or reinforce your view of the Gospel?
  • Think of a time in your life when you felt desperate. How did God come to you?
  • Who in your life needs God to intervene in a desperate situation? How can you pray for and support that person?