“Luyện tập thân thể ích lợi một phần, nhưng luyện tập lòng tin kính ích lợi mọi mặt cho cuộc sống đời này và đời sau.” 1Ti-mô-thê 4:8 (KTHĐ)

Chúng ta đã học qua làm thể nào để yêu thương người khác theo cách Chúa muốn. Điều này đòi hỏi bạn phải luyện tập những thói quen để giữ cho thể chất, tình cảm, và tinh thần mình luôn được tươi mới.

Kinh Thánh dạy về tình yêu thương thật, “hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn” (1Cô-rinh-tô 13:7-8 BHĐ). Bạn không thể yêu thương người khác như thế nếu bạn không nhờ Chúa giúp. Và bạn sẽ không có năng lực gì khi mà phần thuộc linh của bạn bị khô cạn.

Bạn cần phải chú ý xem những dấu hiệu đưa dẫn bạn đến tình trạng khô cạn thuộc linh. Khi những dấu hiệu đó xuất hiện bạn sẽ cảm thấy như sự cố gắng của bạn không có giá trị gì; ngay cả yêu thương một người nào đó cũng thấy dường như quá sức. Hoặc bạn sẽ bắt đầu đổ lỗi cho Chúa cho những vấn nạn của bạn.

Những dấu hiệu này không phải chỉ riêng bạn gặp phải. Ngay cả những vĩ nhân trong Kinh Thánh như vua Đa-vít, Môi-se, và Áp-ra-ham cũng hành động như thế khi họ ở trong giai đoạn bị kiệt quệ.

Làm thế nào bạn luôn giữ được sự mạnh khỏe và tránh khỏi bị kiệt quệ thuộc linh? Nó cũng giống như bạn giữ thân thể mình mạnh khỏe: Bạn phải có chủ ý và kỷ luật.

Khi bạn tập cho mình có kỷ luật, Kinh Thánh hứa rằng sự mạnh khỏe thuộc linh sẽ gặt những ích lợi đời đời, “Luyện tập thân thể ích lợi một phần, nhưng luyện tập lòng tin kính ích lợi mọi mặt cho cuộc sống đời này và đời sau.” 1Ti-mô-thê 4:8 (KTHĐ)

Không có kỷ luật cho sự mạnh khỏe thuộc linh nào quan trọng cho bằng dành thì giờ tĩnh nguyện với Chúa. Kinh Thánh nói trong 2Cô-rinh-tô 4:16, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn qua dành thì giờ ở riêng với Chúa. Hãy bắt đầu một ngày chỉ 10 phút ngồi trên ghế trong phòng trước khi làm bất cứ việc gì. Trong giây phút đó, hãy để Chúa nói với bạn qua Kinh Thánh và bạn nói chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện.

Bạn cần dành thì giờ ở riêng với Chúa, bởi mối quan hệ mật thiết, sâu đậm giữa bạn với Chúa sẽ quyết định cho những mối quan hệ khác của bạn được tốt đẹp.

Tình yêu của con người sẽ vơi cạn. Nhưng tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn mãi mãi! Để yêu thương giống như Chúa Jêsus, bạn hãy ưu tiên dành thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. Các mối quan hệ của bạn sẽ được biến đổi bởi quyền năng tình yêu của Chúa qua bạn.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Lịch trình mỗi ngày của bạn có phản ảnh được giờ Tĩnh Nguyện của bạn được đặt lên hàng đầu?

2.    Bạn thấy rằng những mối quan hệ của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào qua số lượng thời gian bạn dành cho sự cầu nguyện và học Lời Chúa?

3.    Bạn có nghĩ rằng bạn có thể yêu thương người khác như Kinh Thánh đã mô tả trong thư 1Cô-rinh-tô chương 13? Tại sao có hoặc tại sao không?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men.”

 

 


THE MOST IMPORTANT HABIT FOR SPIRITUAL FITNESS

By Rick Warren — 

“Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come.” 1 Timothy 4:8 (NLT)

We’ve been learning about how loving others the way God wants requires developing habits that keep you physically, emotionally, and spiritually renewed.

The Bible says real love “always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails” (1 Corinthians 13:7-8 NIV). You can’t love people that way without God’s help. And you can’t have that kind of power when you’re running on empty spiritually.

You need to watch for signs that you may be headed for spiritual burnout. When that starts to happen, you may feel like nothing is worth the effort; even loving someone else may seem like too much. Or you might start blaming God for your problems.

These signs aren’t unique to you. Even many of the Bible’s great heroes, like David, Moses, and Abraham, did the same things when they were in burnout stages.

How do you maintain spiritual fitness and avoid spiritual burnout? It’s similar to how you stay physically fit: You have to be intentional and disciplined.

When you develop that discipline, the Bible promises that your spiritual fitness will reap eternal benefits: “Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come” (1 Timothy 4:8 NLT).

No discipline is more important in developing spiritual fitness than spending regular time with God. In fact, the Bible says in 2 Corinthians 4:16 that, even if outwardly your body suffers wear and tear, inwardly you can be spiritually renewed by spending time alone with God. This can take just 10 minutes in your living room chair before your day starts. During that time, you can let God talk to you through the Bible and you can talk to him through prayer.

You need that time alone with God, because the quality of your relationship with God determines the quality of every other relationship you have.

Human love will wear out. But God’s love never does! To love more like Jesus, make your quiet time the number one priority in your day. When you do, your relationships will be transformed by the power of God’s love through you.

Talk It Over

1.    How does your calendar or daily routine reflect whether or not your quiet time is your priority?

2.    In what ways have you seen your relationships affected by the amount of time you’ve spent praying and studying God’s Word?

3.    Do you feel like you’ll ever be able to love others with the kind of love the Bible describes in 1 Corinthians 13? Why or why not?

Why wait any longer to trust Jesus?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, then why wait any longer? If you’re ready to make a decision to believe in Jesus Christ as your Savior and Lord, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day. I confess my sin and ask for your forgiveness. I believe you are my Savior. I trust you when you say that salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I want to start following you as Lord. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”