“Người tin Chúa không nên rủa sả hay gây gỗ, nhưng hãy hòa nhã và cư xử nhã nhặn với mọi người.“ Tít 3:2

Sự hòa nhã của bạn là một lời chứng cho những người không tin. Họ luôn nhìn vào bạn để xem bạn có khác gì với người khác khi bị căng thẳng không. Khi bạn phải đáp trả lại sự thúc bách bằng sự hòa nhã, đó là một lời chứng đáng tin cho thế gian.

Kinh Thánh nói trong Tít 3:2 rằng, “Người tin Chúa không nên rủa sả hay gây gổ, nhưng hãy hòa nhã và cư xử nhã nhặn với mọi người.“

Nếu bạn xưng mình là người theo Chúa Jêsus, bạn không được nói xấu bất cứ một ai. Bạn không được gây gổ. Thay vào đó, bạn phải hòa nhã và thể hiện sự nhã nhặn ra với mọi người. Có phải điều đó cũng đúng đối với những người thuộc đảng phái chính trị khác không? Đúng vậy.

Chúa đã cho tôi có được ân tứ truyền giảng, vì vậy tôi dành phần lớn thời gian của mình để trò chuyện với những người mà tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến. Đó là vì tôi tin rằng bạn không thể đem kẻ thù của mình về cho Đấng Christ; bạn chỉ có thể đem bạn bè mình về mà thôi.

Người khác sẽ không tin Chúa Jêsus cho đến khi họ tin được bạn. Thường người ta không hỏi tôi rằng Kinh Thánh có đáng tin cậy không. Họ muốn thấy được rằng tôi là người đáng được tin cậy. Tôi có sống chính trực không? Tôi có hòa nhã không? Tôi có yêu thương không? Tôi có lòng thương xót không?

Nếu người khác thích những gì họ nhìn thấy nơi bạn, họ sẽ lắng nghe những gì bạn nói.

Đây là vấn đề: Nếu bạn vâng theo Tít 3:2, bạn sẽ bị những Cơ đốc nhân khác chỉ trích. Họ sẽ nói rằng bạn đang thỏa hiệp — tôi biết điều này từ kinh nghiệm bản thân. Khi tôi nói rằng mình có bạn là người Hồi giáo, người Do Thái giáo hoặc là người vô thần, họ nói rằng, “Sao bạn có thể làm như thế?” Và họ buộc tôi vào tội thỏa hiệp.

Đối xử cách tôn trọng với người khác không có nghĩa là bạn phải thỏa hiệp với những điều họ tin. Tôi có những người bạn không đồng ý với tôi và những người bạn không tin vào những gì tôi tin — vì có một điều quan trọng hơn cần tập trung vào: Họ có biết Chúa Jêsus không?

Một câu Kinh Thánh rất hay để dùng trong đời sống là IPhi-e-rơ 3:15: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hòa nhã và tôn trọng”.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn kết bạn với mọi tầng lớp trong xã hội cách chủ ý để có thể nói cho họ nghe về Chúa Jêsus?

2.    Tại sao sự hòa nhã lại nổi bật trong thế giới ngày hôm nay?

3.    Bạn cần làm gì để “sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (IPhi-e-rơ 3:15)?

 

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình lên cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

"Con xin xưng nhận mình đã phạm tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh thay tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 


BEFORE THEY TRUST JESUS, PEOPLE NEEDS TO TRUST YOU

“Believers shouldn’t curse anyone or be quarrelsome, but they should be gentle and show courtesy to everyone.”  Titus 3:2 (GW)

Your gentleness is a witness to unbelievers. They’re watching you all the time to see if you are any different when you’re under stress. When you respond to pressure with gentleness, it’s an incredible testimony to the world.

The Bible says in Titus 3:2, “Believers shouldn’t curse anyone or be quarrelsome, but they should be gentle and show courtesy to everyone” (GW).

If you claim to be a follower of Jesus, you are not allowed to speak evil of anyone. You are not allowed to be quarrelsome. Instead, you must be gentle with and show courtesy to everyone. Does that mean even people of a different political party? Yes.

God gave me the gift of evangelism, so I spend most of my time speaking with people I totally disagree with. That’s because I believe you cannot win your enemies to Christ; you can only win your friends.

People aren’t going to trust Jesus until they trust you. People usually don’t ask me if the Bible is credible. They want to see that I am credible. Do I live with integrity? Am I gentle? Am I loving? Am I compassionate?

If people like what they see in you, they will listen to what you say.

Here’s the thing: If you obey Titus 3:2, you’re going to be criticized by other Christians. They’re going to say you’re compromising—I know this from experience. When I say I have friends who are Muslim, Jewish, or atheists, they say, “How could you do that?” And they accuse me of compromising.

Treating other people with respect does not mean you have to compromise what you believe. I have friends who don’t agree with me and friends who don’t believe what I believe—because there’s something more important to focus on: Do they know Jesus?

A great verse to live by is 1 Peter 3:15: “Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect” (NIV).

Talk It Over

  • How do you intentionally make friends from all walks of life so that you can talk to them about Jesus?

  • Why does gentleness stand out so much in today’s world?

  • What do you need to do to be better “prepared to give an answer to everyone who asks you to give a reason for the hope that you have” (1 Peter 3:15 NIV)?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."