“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” Ma-thi-ơ 11:28-29

Tính nhu mì, hòa nhã rất quan trọng vì rất nhiều lý do. Nó làm giảm đi xung đột. Nó làm tiêu mất đi những lời chỉ trích. Nó có sức thuyết phục. Nó có sức thu hút. Nó truyền đạt, bày tỏ ra tình yêu.

Điều quan trọng nhất là sự nhu mì khiến bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Trong Ma-thi-ơ 11:28-29, Chúa Jêsus đã phán rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.”

Hôm nay bạn có cảm thấy mệt mỏi và nặng nề không? Thay vào đó, bạn có muốn tìm được sự yên nghỉ và bình an không? Sự yên nghỉ và bình an đến từ việc trở nên giống Chúa Jêsus — từ sự hòa nhã, nhu mì.

Bạn không thể chỉ bước ra khỏi cửa và bắt mình phải nhu mì, hòa nhã. Sự nhu mì cần phải là một “công việc bên trong.” Nó phải là trái của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong bạn. Chúa Jêsus rất nhu mì, và khi bạn bước đi cạnh Ngài, bạn cũng sẽ học cách trở nên nhu mì.

Hơn 30 năm nay, hầu như ngày nào tôi cũng có cùng một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con đối xử với mọi người theo như cách Chúa Jêsus làm”. Tại sao? Vì bản chất của tôi không phải là người nhu mì. Vì vậy, tôi phải để Chúa tạo nên sự nhu mì trong đời sống tôi.

Đây là ba cách đơn giản để bạn thực hành sự nhu mì với sự giúp đỡ của Chúa trong tuần này:

1. Khi một người nào đó phục vụ bạn, hãy thông cảm, đừng đòi hỏi.

Vì vậy, lần tới khi bạn đang xếp hàng dài tại một văn phòng chính phủ hoặc quán cà phê, hãy lưu tâm — hãy thông cảm — với người mà cuối cùng sẽ là người giúp đỡ bạn.

2. Khi một người nào đó không đồng ý với bạn, hãy nhẹ nhàng nhưng không đầu hàng.

Bạn sẽ không bao giờ làm cho người khác hiểu được quan điểm của mình qua việc cáu kỉnh, gắt gỏng. Bạn không cần phải từ bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhưng bạn có thể đối xử với mọi người với sự nhẹ nhàng và tôn trọng.

3. Khi một người nào đó khiến bạn thất vọng, hãy nhẹ nhàng, đừng xét đoán.

Ê-phê-sô 4:32 nói như thế này: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và nhu mì, tha thứ nhau ngay lập tức và hoàn toàn như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”

Khi bạn bước đi cạnh Chúa Jêsus và thực hành những điều này mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình trở nên nhu mì hơn và giống Chúa Jêsus hơn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Ách là một cái thanh đặt trên lưng súc vật để kéo cày. Tại sao ách của Chúa Jêsus lại đem đến sự yên nghỉ chứ không phải gánh nặng?

2.    Có bao giờ bạn từng viện cớ rằng mình “không phải là người nhu mì” không? Những tính cách nào có thể học được mà đôi khi chúng ta lại coi chúng là bản năng sẵn có?

3.    Bạn đã thấy được sự khác biệt như thế nào trong đời sống mình, kể cả việc trở nên nhu mì hơn, từ khi bạn theo Chúa Jêsus và nhận lãnh Đức Thánh Linh? Nếu bạn không phải là người tin Chúa, hãy nghĩ đến việc thực hiện bước đó ngay hôm nay.

Tính nhu mì là lợi ích bạn nhận được nhờ mối quan hệ với Chúa Jêsus

Tính nhu mì là trái của Thánh Linh, là sự tràn đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong bạn. Bạn không thể nhu mì nếu bạn không có quyền năng của Thánh Linh. Và bạn không nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh cho đến khi bạn dâng đời sống mình lên cho Chúa Jêsus. Nếu bạn đã sẵn sàng để thực hiện bước đó, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, con biết mình là người có tội và con xin Chúa tha thứ tội lỗi con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Đấng Cứu Rỗi con và theo Ngài là Chúa kể từ hôm nay. Bản chất con không phải là một người nhu mì.  Xin giúp con học bước đi với Chúa Jêsus và để Thánh Linh Chúa giúp con trở nên nhu mì như Chúa. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


LEARN HOW TO BE GENTLE BY WALKING WITH JESUS

BY RICK WARREN —

“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.”  Matthew 11:28-29 (NIV)

Gentleness is important for so many reasons. It defuses conflict. It disarms critics. It’s persuasive. It’s attractive. It communicates love.

Most importantly, gentleness makes you more like Jesus. In Matthew 11:28-29, Jesus says, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls” (NIV).

Do you feel weary and burdened today? Do you want to find rest and be at peace instead? Rest and peace come from being like Jesus—from being gentle.

You can’t just walk out your door and force yourself to be gentle. Gentleness needs to be an “inside job.” It should be the fruit of God’s Spirit in you. Jesus is gentle, and when you walk alongside him, you’ll learn to be gentle too.

For more than 30 years now, I’ve prayed the same prayer almost every day: “Lord, help me to treat people the way Jesus would.” Why? Because I am not by nature a gentle person. So I have to let God produce gentleness in my life.

Here are three simple ways for you to practice gentleness with God’s help this week:

1. When somebody serves you, be understanding, not demanding.

Then next time you’re in a long line at a government office or coffee shop, be considerate—be understanding—of the person who eventually helps you.

2. When somebody disagrees with you, be tender without surrender.

You’ll never get your point across by being cross. You don’t have to back down from God’s truth, but you can treat people with gentleness and respect.

3. When somebody disappoints you, be gentle, not judgmental.

Ephesians 4:32 says it like this: “Be gentle with one another, sensitive. Forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you” (MSG). 

As you walk alongside Jesus and put these things into practice every day, you’ll find yourself becoming gentler and more like Jesus.

Talk It Over

  • A yoke is a harness that is put on an animal to pull a plow. Why does Jesus’ yoke bring rest, not burden?
  • Have you ever used the excuse that you’re “just not a gentle person”? What other learned traits do we sometimes treat like they are inherent?
  • How have you seen a difference in your life, including becoming gentler, since you became a follower of Jesus and received the Holy Spirit? If you’re not a believer, consider taking that step today.

Gentleness is a benefit of your relationship with Jesus

Gentleness is a fruit of the Spirit, an overflow of God’s Spirit in you. You can’t be gentle without the power of the Holy Spirit. And you don’t receive the power of the Holy Spirit until you surrender your life to Jesus. If you’re ready to take that step, pray this prayer:

“Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord from this day forward. I am not by nature a gentle person. Help me learn to walk with Jesus and let your Holy Spirit make me gentle like him. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”