“Người phụ nữ thùy mị duyên dáng sẽ được quý trọng.” Châm 11:16

Hòa nhã là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo. Cho dù bạn muốn trở thành người lãnh đạo ở đâu — trong nhà thờ, chính quyền, kinh doanh, gia đình, học đường, hoặc trong cộng đồng — trước tiên bạn phải hòa nhã.

Châm 11:16 nói rằng, “Người phụ nữ thùy mị duyên dáng sẽ được quý trọng.” — và điều đó cũng đúng đối với phái nam. Sự hòa nhã, nhẹ nhàng dẫn đến sự tôn trọng, và không ai có thể thật sự lãnh đạo mà không được tôn trọng.

Chúa Jêsus “có lòng nhu mì và khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Ngài mạnh mẽ trong mọi mặt. Ngài có thể khiến những người lãnh đạo kiêu ngạo không nói được một lời nào và lật đổ bàn trong đền thờ. Nhưng Ngài không bao giờ mất bình tĩnh. Ngài kiểm soát được sức mạnh của mình. Ngài hòa nhã, nhẹ nhàng.

Ngoài Chúa Jêsus, chỉ có một người duy nhất trong Kinh Thánh được gọi là hòa nhã đó là Môi-se.

Bạn có thể nghĩ về Môi-se như một nhà lãnh đạo tài ba. Ông đối đầu với Pha-ra-ôn, người oai quyền nhất thế giới thời bấy giờ, và đòi Pha-ra-ôn phải để dân Đức Chúa Trời ra đi. Môi-se không có gì khác ngoài việc Đức Chúa Trời đang ở về phía ông — và như thế là đủ cho ông rồi. Nhưng trước khi là người lãnh đạo, Môi-se là một người khiêm hòa.

Đây là những gì Kinh Thánh nói về Môi-se: “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa (hòa nhã, tử tế, không tự cho mình là đúng), hơn mọi người trên thế gian” (Dân 12:3).

Nhưng rất có thể sự hòa nhã của Môi-se không phải tự nhiên mà có. Tội mà Môi-se thường hay phạm là sự giận giữ không thể kiểm soát được; tánh tình ông nóng nảy, bạo động, khó kiểm soát được.

Có lần Môi-se đã tức giận đến nỗi giết chết một người Ai Cập. Lúc Môi-se xuống núi sau khi nhận Mười Điều Răn, ông thấy dân sự Hê-bơ-rơ đang thờ thần tượng. Ông giận đến nỗi đập bể bảng Mười Điều Răn. Và tánh nóng giận này đã khiến Môi-se không được vào Đất Hứa.

Vậy làm thế nào mà một người cả đời có vấn đề với sự nóng giận lại là người duy nhất ngoài Chúa Jêsus được gọi là khiêm hòa trong Kinh Thánh? Vì Môi-se là người học hỏi. Khi người khác cho ông biết những lãnh vực trong đời sống ông cần được thay đổi, ông đã không tức giận. Thay vào đó, ông đã học hỏi.

Môi-se là người mềm mại, nhẹ nhàng. Và sự khiêm hòa đó đã khiến ông được tôn trọng. Và sự tôn trọng đó đã khiến ông trở thành một người lãnh đạo.

Có lẽ bạn đang chống cự với tánh nóng giận của mình giống Môi-se. Hoặc có lẽ bạn quá phục tùng, thiếu kiên nhẫn hoặc lười biếng. Bất cứ điều gì bạn phải vật lộn với, hãy chọn để có được một tinh thần mềm mại, học hỏi. Bạn sẽ thấy rằng sự hòa nhã của bạn sẽ khiến bạn nhận được sự tôn trọng của người chung quanh.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn biết được những người lãnh đạo nào là người khiêm hòa?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng sự hòa nhã là một phẩm chất đáng quý trọng như vậy?

3.    Có tinh thần học hỏi có nghĩa gì? Bạn có thể xin Chúa phát triển tinh thần này cho mình trong lãnh vực cụ thể nào?

 

 


EFFECTIVE LEADERSHIP IS GENTLE

BY RICK WARREN —

A woman of gentle grace gets respect.”  Proverbs 11:16 (MSG)

Gentleness is a prerequisite to leadership. No matter where you want to be a leader—in church, government, business, home, school, or your community—you first have to be gentle.

Proverbs 11:16 says, “A woman of gentle grace gets respect” (MSG)—and that’s true for men too. Gentleness leads to respect, and no one can truly lead without being respected. 

Jesus was “gentle and humble in heart” (Matthew 11:29 NIV). He was strong in every way. He could make arrogant leaders speechless and overturn tables in the temple. But he never lost his temper. He kept his strength under control. He was gentle.

Other than Jesus, only one person in the Bible was called gentle: Moses.

You probably think of Moses as a strong leader. He took on Pharaoh, the most powerful man in the world at the time, and demanded that Pharaoh let God’s people go. Moses had nothing but God on his side—and that was enough for him. But before Moses was a leader, Moses was gentle.

Here’s what the Bible says about Moses: “Now the man Moses was very humble (gentle, kind, devoid of self-righteousness), more than any man who was on the face of the earth” (Numbers 12:3 AMP).

But it’s likely that gentleness didn’t come naturally for Moses. His persistent sin was uncontrolled anger; he had a violent temper, and he had trouble managing it.

One time Moses got so angry that he killed an Egyptian. When Moses came down from the mountain after receiving the Ten Commandments, he found the Hebrew people worshiping an idol. He was so angry that he threw down the Ten Commandments and broke them. And anger was what kept Moses from entering the Promised Land.

So how could the guy who had a lifelong problem with anger be the only one in the Bible besides Jesus who is called gentle? Because Moses was teachable. When people spoke to him about areas of his life that needed changing, it didn’t make him angry. Instead, he learned from them.

He was gentle. And that gentleness earned him respect. And that respect made him a leader.

Maybe you struggle with anger like Moses. Or maybe you’re too submissive, or impatient, or lazy. Whatever you struggle with, choose to have a gentle, teachable spirit. You’ll find that your gentleness earns you the respect of the people around you.

Talk It Over

  • What gentle leaders do you know?
  • Why do you think gentleness is such an admirable quality?
  • What does it mean to have a teachable spirit? In what specific area can you ask God to develop that kind of spirit in you?