0354“Theo pháp luật, chúng ta không có quyền kết án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn thận” (Giăng 7:51 KTHĐ).

Bạn sẽ không bao giờ xét đoán cách vội vàng khi bạn đang lắng nghe với sự thông cảm cách chân thành, không thiên vị và bất công. Gia-cơ 1:19b nói, “Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (BHĐ). Hãy lắng nghe trước khi bạn đánh giá.

Một lần người Pha-ri-si xét đoán Chúa Jêsus mà không cho Ngài cơ hội có tiếng nói hay tự giải thích. Họ không muốn nghe những gì Chúa muốn nói. Nhưng Ni-cô-đem, một trong những người Pha-ri-si đó, đã lên tiếng: “Theo pháp luật, chúng ta không có quyền kết án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn thận” (Giăng 7:51 KTHĐ).

Đã bao nhiêu lần bạn đã đoán xét một người nào đó — con cái, vợ hay chồng, người hàng xóm, hay kẻ thù của bạn — mà không lắng nghe điều họ muốn nói trước? Bạn có thấy được rằng mình đang đối xử với người đó không khác gì cách những người Pha-ri-si đối xử với Chúa Jêsus không?

Khi bạn cảm thấy mình muốn đoán xét một người nào đó, hãy dừng lại và hít một hơi thật dài. Nín hơi thở đó lại nếu bạn cần — nếu bạn cần thì có thể nín thở lại để có thể nghe trước khi nói! Nếu bạn không lắng nghe trước, bạn đang phạm tội xét đoán người khác.

Bạn có nghĩ rằng mình cần phải đem ra ánh sáng một điều gì đó về đời sống của người khác không? Có thể bạn sẽ không phải là người vạch trần điều đó ra. Hãy để cho Chúa làm điều đó. Công việc của bạn là lắng nghe trước. Hãy cố gắng để hiểu được trước khi xét đoán những lỗi lầm người khác.

Chúa Jêsus nói, “Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán.  Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy” (Ma-thi-ơ 7:1-2 BHĐ).

Hãy làm cho những người khác cách bạn muốn họ làm cho bạn. Hãy lắng nghe với tình yêu thương và hãy để Chúa làm Đấng Phán Xét.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn tại sao nhiều người cho rằng họ có thể làm tốt hơn Chúa trong việc xét đoán người khác?

2.    Lắng nghe những người thân yêu của bạn trước khi xét đoán giúp bạn thật sự hiểu được họ như thế nào?

3.    Bạn có thể thực hành một điều gì trong các cuộc trò chuyện để mình có thể trở thành một người lắng nghe tốt hơn?


 

 

Before You Judge, Listen In Love

By Rick Warren

“According to our Law we cannot condemn people before hearing them and finding out what they have done” (John 7:51 GNT).

It’s hard to be judgmental when you’re trying to listen with compassion, honesty, sincerity, and fairness. James 1:19 says, “Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry” (NIV). Listen first before you judge.

One time the Pharisees were trying to judge Jesus without letting him have a say or explain himself. They didn’t want to hear his side of the story. But Nicodemus, one of the Pharisees, spoke up and said, “According to our Law we cannot condemn people before hearing them and finding out what they have done” (John 7:51 GNT).

How many times have you judged someone—your child, your spouse, your neighbor, your enemy—without listening to their story first? Have you found yourself treating someone the same way the Pharisees treated Jesus?

When you feel the urge to judge someone, stop and take a breath. Hold that breath if you need to—if that’s what it takes for you to listen before you speak! If you don’t listen first, you are committing the sin of judging others.

Do you think something needs to come to light in someone’s life? That thing probably is not yours to expose. Let God take care of it. Your job is to listen first. Try to understand before judging someone’s struggle.

Jesus said, “Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you” (Matthew 7:1-2 NIV).

Do to others as you would have them do to you. Listen in love, and let God be the judge.

Talk It Over

  • Why do you think many people believe they can do a better job than God at judging people?
  • How does listening to your loved ones before judging them help you to truly understand them?
  • What is one thing you can practice doing during conversations so that you can become a better listener?