0355“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34 BHĐ).

Một điều đáng xem là tốt về tương lai là mọi sự việc không xảy đến cùng một lúc. Nếu cả cuộc đời của mình cùng đổ dồn cùng một lúc, chắc chắn không ai có thể chịu đựng được. Vì vậy Chúa ban cuộc sống cho bạn từng phần một, mỗi phần là 24 tiếng đồng hồ.

Vì Chúa ban cho bạn mỗi lần chỉ một ngày nên đó là cách Chúa muốn bạn đối xử với cuộc sống mình như vậy. Sống cho từng ngày, và làm cho ngày đó đáng kể có giá trị.

Chúa Jêsus dạy, “Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34 BHĐ).

Chúa Jêsus đang nói hãy ngừng vay mượn sự lo lắng. Nếu có một điều gì đó sẽ xảy ra vào tuần tới, tại sao bạn lại phá hủy ngày hôm nay vì lo lắng cho tuần tới?

Lo lắng không thể thay đổi được quá khứ. Nó không thể kiểm soát được tương lai. Lo lắng chỉ làm cho bạn khổ sở trong ngày hôm nay mà thôi.

Chúa ban cho bạn tất cả ân điển bạn cần—nhưng chỉ đủ cho ngày hôm nay, cho mỗi ngày. Chúa không tồn trữ tất cả quyền năng đó cho đời sống của bạn để cho bạn có thể dùng vào tuần tới hay tháng tới. Chúa bảo hãy cầu nguyện, “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.” Chúa muốn bạn sống cho từng ngày.

Khi bạn không biết tương lai sẽ ra sao, bạn vẫn có thể sống cho từng ngày. Đó là tất cả những gì bạn nên phải làm!

Khi mọi thứ đều bất định, hay thay đổi và bạn không biết làm cách nào để có những quyết định sáng suốt cho tương lai, vậy thì hãy chỉ quan tâm đến ngày hôm nay. Chúa không muốn bạn lo lắng về ngày mai, nhưng Ngài cũng không muốn bạn giả định, phỏng đoán về tương lai. Điều quan trọng là phải có dự tính, phải biết lập chương trình, kế hoạch, phải cầu nguyện và biết tin cậy Chúa về tương lai. Nhưng Chúa vẫn muốn bạn dồn tâm sức của mình để hoàn thành công việc, trách nhiệm của ngày hôm nay.  

Một cách rất hữu hiệu để làm điều này, đặc biệt ở trong cơn đại dịch, là giảm bớt lượng đón nhận lấy những tin tức truyền thông. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều Chúa yêu thích và quan tâm đến, chẳng hạn như sự tăng trưởng thuộc linh của bạn và sự quan tâm đến những người cần được giúp đỡ trong lúc này. Đó là những cách bạn làm cho một ngày trở nên giá trị.

Chớ khoe khoang về ngày mai vì ai biết được việc tương lai?” (Châm 27:1 KTHĐ). Khi mọi thứ khác trong cuộc sống dường như không rõ ràng, thì điều này là điều rõ nhất bạn có thể có được.

Hãy lập chương trình kế hoạch cho ngày mai nhưng hãy sống cho ngày hôm nay. Chúa sẽ ban cho bạn mọi thứ bạn cần để vâng lời cho cả hai điều này.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Một điều bạn không thể kiểm soát được đã làm cho bạn căng thẳng là gì? Lo lắng tốn rất nhiều sức lực! Làm thế nào để bạn có thể chuyển hướng những sức lực đó để hoàn thành hoặc bắt đầu làm một điều gì đó trong ngày hôm nay?

2.      Làm thế nào để bạn có thể nhận được ân điển của Chúa để giúp bạn đối diện với ngày hôm nay?

3.      Việc dự tính chu đáo các kế hoạch sẽ giúp bạn tận dụng tối đa ngày hôm nay như thế nào?

 


 

 

Plan For Tomorrow But Live For Today

By Rick Warren — 

“Don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today’s trouble is enough for today” (Matthew 6:34 NLT).

The good thing about the future is that it doesn’t hit you all at once. If you had your entire life thrown at you at one time, it would no doubt be overwhelming. So God gives it to you in bite-size, 24-hour segments.

Since God gives you only one day at a time, that’s how he expects you to approach your life. Live one day at a time, and make it count.

Jesus taught: “Don’t worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today’s trouble is enough for today” (Matthew 6:34 NLT).

Jesus is saying to stop borrowing trouble. If there’s something happening next week, why are you messing up today by worrying about it?

Worry can’t change the past. It can’t control the future. Worry only makes you miserable today.

God gives you all the grace you need—but just enough for today, every day. He doesn’t stockpile all that power in your life and give it to you for the next week or month. He says to pray, “Give us this day our daily bread.” He wants you to take life one day at a time.

When you don’t know what the future holds, you can still take life one day at a time. That’s all you are meant to do!

When everything is uncertain and you don’t know how to make wise decisions for the future, then just take care of today. God doesn’t want you to worry about tomorrow, but he also doesn’t want you to presume about it, either. It’s important to plan, pray, and trust God for the future. But God still expects you to put your energy into making today count.

A great way to do this, especially during the pandemic, is to reduce your media intake. Focus instead on the things God loves and cares about, like your spiritual growth and caring for people who need help right now. That’s how you make the day count.

“Don’t brashly announce what you’re going to do tomorrow; you don’t know the first thing about tomorrow” (Proverbs 27:1 The Message). When everything else in life seems unclear, this is about as clear as you can get.

Plan for tomorrow but live for today. God will give you everything you need to be obedient in both.

Talk It Over

  • What is one thing you can’t control that has been stressing you out? Worry takes a lot of energy! How can you redirect that energy to accomplish or work toward something today?
  • How can you get God’s grace to help you face today?
  • In what ways does thoughtful planning help you make the most of today?