0569“Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” (Thi Thiên 23:4 TTHĐ).

Mất mát là một nguyên nhân thông thường của sự căng thẳng. Bạn có thể mất việc làm, sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng, hay một người thân yêu của bạn. Nhưng, ngay cả trong thời gian mất mát lớn nhất, bạn sẽ không bao giờ mất sự hiện diện của Chúa.

Khi con người đang trải qua những mất mát, bạn thường thấy được hai phản ứng thông thường: đau buồn hoặc sợ hãi. Đau buồn là một điều tốt. Đau buồn là cách để bạn vượt qua được những biến chuyển của đời sống. Thật ra, nếu bạn không đau buồn, bạn sẽ bị vướng mắc lại!

Một mặt khác, sợ hãi là một điều xấu. Chưa từng lần nào trong Kinh Thánh bảo rằng, “Đừng đau buồn,” “Đừng than khóc,” “Đừng khóc lóc,” hay “Đừng khóc.” Nhưng Kinh Thánh nói rằng, “Đừng sợ hãi.” Và điều này đã được nói đến 365 lần trong Kinh Thánh! Đau buồn không khiến cho bạn tê liệt, nhưng sợ hãi sẽ làm điều đó.

Đa-vít nói trong Thi Thiên 23:4, “Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” (Thi Thiên 23:4 TTHĐ).

Những người chăn chiên luôn mang theo một cây gậy và một cây trượng để bảo vệ chiên của họ. Tương tự như vậy, Đa-vít đã tin cậy rằng Chúa có những vật dụng để bảo vệ ông — ngay cả trong những thung lũng tăm tối nhất của ông.

Có lẽ bạn đang đi qua trũng bóng tối trong lúc này. Có lẽ bạn đang ở trong trũng bóng chết. Hoặc đó có thể là trũng bóng của nợ nần, xung đột, ngã lòng, hay nản chí.

Bóng tối thật đáng sợ. Bạn có nhớ rằng mình đã sợ hãi bóng tối khi còn nhỏ không? Tôi đã học được một vài điều về những cái bóng tối:

Thứ nhất, cái bóng không thể làm tổn thương bạn.

Thứ hai, cái bóng luôn luôn lớn hơn nguồn thật của nó.

Và đây thêm một tin tốt lành nữa: Bạn không thể có một cái bóng mà không có ánh sáng. Vì vậy, bí quyết để đi qua trũng bóng tối là quay lưng lại với bóng tối và nhìn vào ánh sáng. Khi bạn còn nhìn vào ánh sáng — Chúa Jêsus là ánh sáng của thế giới — thì bóng tối sẽ không khiến bạn sợ hãi.

Đó là cách bạn đi qua trũng bóng chết. Đó là cách bạn làm giảm đi những sự căng thẳng của mình. Bạn tin cậy Chúa trong những thung lũng tối tăm — giống như Đa-vít đã cầu nguyện, “Khi con bị nao sờn, Chúa chỉ nẻo đường cho con” (Thi 142:3 GNT).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Gần đây bạn đang phải đối diện với những cái bóng nào? Điều gì khiến chúng làm cho bạn cảm thấy bị đe dọa?

2.    Bạn đã từng thấy Chúa dùng “cây gậy” và “cây trượng” để giữ bạn an toàn khi đi qua những cái bóng trong quá khứ của bạn như thế nào?

3.    Một cách thực tế nào bạn có thể chọn để nhìn vào ánh sáng thay vì bóng tối trong những thời điểm khó khăn?

Bạn đã tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

“Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


IN THE VALLEY OF THE SHADOW, LOOK TO GOD’S LIGHT

By Rick Warren —

“Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me" (Psalm 23:4 ESV).

Loss is a common source of stress. You can lose your job, your health, your money, your reputation, or a loved one. But, even in the greatest season of loss, you’ll never lose God’s presence.

When people go through loss, you often see two common reactions: grief or fear. Grief is good. Grief is the way you get through the transitions of life. In fact, if you don’t grieve, you get stuck!

On the other hand, fear is a bad thing. Not once does the Bible say, “Grieve not,” “Mourn not,” “Weep not,” or “Cry not.” But it does say, “Fear not.” And it says that 365 times! Grief doesn’t paralyze you, but fear does.

David says in Psalm 23:4, “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me” (ESV).

Shepherds always carried a rod and a staff to protect their sheep. In the same way, David trusted that God had the tools to protect him—even in his darkest valleys.

Maybe you’re going through the valley of the shadow right now. Perhaps you’re in the valley of the shadow of death. Or it may be the valley of the shadow of debt, conflict, depression, or discouragement.

Shadows are scary. Do you remember being afraid of shadows as a kid? I’ve learned a few things about shadows.

First, shadows can’t hurt you.

Second, shadows are always bigger than the source.

And here’s more good news: You can’t have a shadow without light. So the key to going through the valley of the shadow is to turn your back on the shadow and look at the light. As long as you keep your eyes on the light—Jesus, the light of the world—the shadow won’t scare you.

That’s how you go through the valley of the shadow of death. That’s how you lower your stress. You trust God in the dark valleys—just like David, who prayed, “When I am ready to give up, he knows what I should do” (Psalm 142:3 GNT).

Talk It Over

  • What shadows have you recently been facing? What makes them so daunting to you?
  • How have you seen God use his “rod” and “staff” to keep you safe through shadows in your past?
  • What is one practical way you can choose to look at the light instead of the shadow during difficult times?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”