0568“Con hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng vào ngày thứ bảy con phải nghỉ dù đang là mùa cày cấy hay mùa gặt con cũng phải nghỉ” (Xuất 34:21 TTHĐ).

Kinh Thánh chứa đầy những lời chỉ dẫn về việc nghỉ ngơi và giải trí. Thật ra nghỉ ngơi và giải trí quan trọng đến nỗi Chúa đã đặt cho chúng một cái tên đặc biệt là Sa-bát. Chúa thậm chí còn để ngày Sa-bát vào trong Mười Điều Răn — ngay cạnh bên với “Chớ phạm tội tà dâm” và “Chớ giết người.” Chúa bảo vào ngày thứ bảy của mỗi tuần lễ, bạn nên nghỉ một ngày. Ngày Sa-bát trong cuộc sống của bạn là quan trọng đến như thế.

Chúa Jêsus dạy trong Mác 2:27 rằng, “Ngày Sa-bát được lập ra để giúp loài người, chứ không phải loài người được tạo nên để phục vụ ngày Sa-bát” (KTHĐ). Nói một cách khác đi, theo ý của Chúa cứ bảy ngày bạn phải để ra một ngày để nghỉ ngơi, thờ phượng, giải trí và hồi phục lại. Chúa làm điều này cho lợi ích cho chính bạn — để bạn không bị kiệt sức.

Nhưng trong xã hội hiện đại của chúng ta, nhiều người không dành thời gian cho ngày Sa-bát. Ngay cả trong ngày nghỉ của họ, họ cũng làm việc. Nhiều người đi nhà thờ về rồi quay lại làm việc ngay, để làm cho xong những việc họ đã không hoàn thành trong ngày làm việc trong tuần của họ. Đó không phải là một ngày Sa-bát!

Có một ngày Sa-bát có nghĩa là như thế này, “Con hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng vào ngày thứ bảy con phải nghỉ dù đang là mùa cày cấy hay mùa gặt con cũng phải nghỉ” (Xuất 34:21 TTHĐ).

Ngay cả trong thời gian bận rộn nhất của bạn, Chúa cũng muốn bạn để ra một ngày để nghỉ ngơi. Bạn có thể là một kế toán viên làm về khai thuế, nhưng bạn vẫn phải để ra một ngày nghỉ trong mùa khai thuế. Bạn có thể làm trong lãnh vực buôn bán, nhưng bạn vẫn phải để ra một ngày nghỉ trong mùa Giáng Sinh. Ngay cả nhà nông cũng phải có ngày nghỉ trong mùa gieo hoặc mùa gặt.

Bạn phải làm gì trong ngày Sa-bát của mình?

  • Để cho thân thể được nghỉ ngơi: Đôi khi điều thuộc linh quan trọng nhất bạn có thể làm là có được một giấc ngủ.
  • Tập trung lại tinh thần: Dành thì giờ ra để thờ phượng.
  • Bổ lại cảm xúc của bạn: Làm một điều gì đó để phục hồi và khôi phục lại năng lực chẳng hạn như sở thích hay một môn thể thao nào đó.

Ngày nào là ngày Sa-bát của bạn không phải là điều quan trọng. Việc bạn vâng lời mới là điều quan trọng. Bạn có thể không nghỉ ngơi chỉ vì vợ hay chồng của bạn hoặc sếp của bạn bảo bạn phải nghỉ một chút. Nhưng bạn phải nghỉ ngơi khi Chúa truyền lệnh cho bạn — và Ngài luôn biết điều gì là tốt nhất cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn để ra một ngày để nghỉ ngơi, để tập trung lại, và bổ sức lại, điều đó làm cho tuần lễ của bạn trở nên khác biệt như thế nào?

2.    Những hoạt động hay trách nhiệm nào khiến bạn không có được ngày Sa-bát?

3.    Bạn có thể thay đổi cách bạn nghỉ ngày Sa-bát như thế nào để tôn kính Chúa khi nghỉ ngơi?

 

 

 


GOD CREATED THE SABBATH FOR YOU

By Rick Warren —

“Six days you shall labor, but on the seventh day you shall rest; even during the plowing season and harvest you must rest" (Exodus 34:21 NIV).

The Bible is filled with instructions about rest and recreation. In fact, rest and recreation are so important that God gives them a special name: Sabbath. He even put Sabbath in the Ten Commandments—right up there with “Don’t commit adultery” and “Don’t murder.” God says that on the seventh day of every week, you should take a day off. That’s how important a Sabbath is in your life.

Jesus said in Mark 2:27, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath” (NIV). In other words, it’s God’s idea that you take a day off every seven days for rest, recreation, worship, and restoration. He did this for your own benefit—so you don’t burn out.

But in our modern society, many people don’t take a Sabbath. Even on their days off, they’re working. Many people who attend a church service go home afterward and get right back to work, finishing all the things they didn’t get done during their workweek. That’s not a Sabbath!

This is what it means to have a Sabbath: “Six days you shall labor, but on the seventh day you shall rest; even during the plowing season and harvest you must rest” (Exodus 34:21 NIV).

Even in your busiest season, God wants you to take a day of rest. You may be a tax accountant, but you still have to take a day off during tax season. You may work in retail, but you still have to take a day off during the Christmas season. Even a farmer must take a day off during the harvest or planting season.

What are you supposed to do on your Sabbath?

  • Rest your body. Sometimes the most spiritual thing you can do is take a nap.
  • Refocus your spirit. Spend time in worship.
  • Recharge your emotions. Do something that restores and reenergizes you, like a hobby or a sport.

It doesn’t really matter which day is your Sabbath. It does matter that you are obedient. You may not rest just because your spouse or your boss tells you to take a break. But you must rest when God commands it—and he always knows what’s best for you.

Talk It Over

  • What kind of difference does it make in your week when you take one day to rest, refocus, and recharge?
  • What activities or responsibilities keep you from taking a Sabbath?
  • How can you change the way you do your Sabbath so that you are honoring God when you rest?