0566“Tôi không rời bỏ mạng lịnh từ môi Ngài, Lời từ miệng Ngài, tôi giấu kín trong lòng” (Gióp 23:12 BDM 2002).

Bạn có biết rằng việc thừa nhận rằng mình không còn có một hy vọng nào cả với Chúa có thể là một lời tuyên bố của đức tin không? Tin cậy Chúa nhưng đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng, Đa-vít đã viết rằng, “Tôi vẫn tin dù tôi nói: Tôi đau khổ vô cùng’” (Thi 116:10 BDM 2002).

Điều này nghe dường như mâu thuẫn: Tôi tin cậy Chúa, nhưng tôi đã bị thất bại! Sự thẳng thắn của Đa-vít quả thật biểu lộ ra đức tin sâu sắc của ông. Trước nhất, ông tin Chúa. Thứ hai, ông tin Chúa sẽ lắng nghe lời ông cầu nguyện. Thứ ba, ông tin Chúa sẽ để cho ông nói ra những cảm giác của ông và Ngài vẫn yêu thương ông.

Bất kể hoàn cảnh và cảm giác của bạn có như thế nào đi chăng nữa, hãy nắm chắc vào tính cách không thay dời của Chúa. Hãy nhắc nhở bản thân những gì bạn biết là luôn luôn đúng về Chúa: Chúa nhân lành, Chúa yêu thương bạn, Chúa ở cùng bạn, Chúa biết những gì bạn đang trải qua, Chúa quan tâm và Chúa có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời bạn. Raymond Edman, người đã qua đời từng là hiệu trưởng của trường Đại Học Wheaton, có lần đã nói rằng, “Đừng bao giờ nghi ngờ trong bóng tối những gì Chúa đã nói với bạn trong ánh sáng.”

Khi đời sống của Gióp bị sụp đổ và Chúa lại im lặng, Gióp vẫn tìm ra được những lý do để ngợi khen Chúa. Bạn có thể ngợi khen Chúa vì cùng những lý do như sau:

 • Chúa nhân lành và yêu thương (Gióp 10:12).
 • Chúa toàn năng (Gióp 42:2; 37:5,23).
 • Chúa để ý đến mọi chi tiết của đời sống bạn (Gióp 23:10;31:4).
 • Chúa đang kiểm soát, tể trị (Gióp 34:13).
 • Chúa có một chương trình cho cuộc sống của bạn (Gióp 23:14).
 • Chúa sẽ giải cứu bạn (Gióp 19:25).

Trong những lúc khô hạn thuộc linh, hãy kiên nhẫn dựa vào những lời hứa của Chúa, chứ không phải những cảm xúc của mình. Và nhận biết rằng Chúa đang đưa bạn đến mức độ trưởng thành sâu nhiệm hơn, bởi vì tình bạn dựa vào cảm xúc là hời hợt nông cạn.

Vì vậy, đừng để khó khăn khiến bạn bối rối. Hoàn cảnh không thể thay đổi được tính cách của Đức Chúa Trời. Ân điển của Chúa vẫn đầy tràn; Chúa vẫn ở bên phía bạn, ngay cả khi bạn không cảm thấy được. Trong lúc hoàn cảnh không thể xác nhận được Chúa đang hiện diện, Gióp đã nắm chặt vào Lời Chúa. Ông nói rằng, “Tôi không rời bỏ mạng lịnh từ môi Ngài, Lời từ miệng Ngài, tôi giấu kín trong lòng” (Gióp 23:12 BDM 2002).

Sự tin cậy nơi Lời Chúa này đã khiến cho Gióp giữ được lòng trung tín cho dù không điều nào trong đời sống của ông dường như là hợp lý cả. Đức tin của ông vẫn giữ được mạnh mẽ khi đang ở trong cơn đau đớn và Chúa đã phục hồi, Gióp được tôn trọng vì điều đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào bạn đã chọn tin cậy Chúa, ngay cả khi cảm xúc hoặc hoàn cảnh của mình nói rằng bạn đừng tin cậy? Kinh nghiệm đó của bạn như thế nào?

2.    Hãy xem những lý do Gióp đã chọn tin cậy Chúa trong bài tĩnh nguyện hôm nay. Lý do nào bạn cần phải nắm chặt lấy ngày hôm nay? Tại sao?

3.    Cho dù bạn đang ở trong thời kỳ khô hạn hay dư dật thuộc linh, hãy làm một danh sách tất cả những điều bạn biết là thật về Chúa. Giữ danh sách đó ở nơi bạn có thể tham khảo và bổ sung nó thường xuyên.

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi của con, con sẽ biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày trong tương lai Ngài sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng tội và tin nhận Ngài là Cứu Chúa của con. Con tin vào lời Chúa hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin nhận ngài, con sẽ được cứu. Con tin vào lời Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin và không bởi công đức riêng. Con xin mời Chúa làm chủ cuộc đời con. Hôm nay, con xin trao hết đời sống con cho Ngài.

“Thưa Chúa, con muốn sống theo lời dạy của Chúa và dùng phần đời còn lại của con để hầu việc Chúa. Con xin giao phó cuộc sống con cho Ngài, cầu xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


TRUST GOD TO KEEP HIS PROMISES

By Rick Warren —

“I have not departed from the commands of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my daily bread" (Job 23:12 NIV).

Do you know that admitting your hopelessness to God can be a statement of faith? Trusting God but feeling despair at the same time, David wrote, “I believed, so I said, 'I am completely ruined’” (Psalm 116:10 NCV).

This sounds like a contradiction: I trust God, but I’m wiped out! David’s frankness actually reveals deep faith. First, he believed in God. Second, he believed God would listen to his prayer. Third, he believed God would let him say what he felt and still love him.

Regardless of your circumstances and how you feel, hang on to God’s unchanging character. Remind yourself of what you know to be eternally true about God: He is good, he loves you, he is with you, he knows what you’re going through, he cares, and he has a good plan for your life. The late Raymond Edman, who was president of Wheaton College, once said, “Never doubt in the dark what God told you in the light.”

When Job’s life fell apart and God was silent, Job still found reasons to praise God. You can praise God for these same reasons:

 • He is good and loving. (Job 10:12)
 • He is all-powerful. (Job 42:2; 37:5, 23)
 • He notices every detail of your life. (Job 23:10; 31:4)
 • He is in control. (Job 34:13)
 • He has a plan for your life. (Job 23:14)
 • He will save you. (Job 19:25)

During times of spiritual dryness, patiently rely on the promises of God, not your emotions. And realize that he is taking you to a deeper level of maturity, because a friendship based on emotion is shallow.

So don’t be troubled by trouble. Circumstances cannot change the character of God. God’s grace is still in full force; he is still for you, even when you don’t feel it. In the absence of confirming circumstances, Job held on to God’s Word. He said, “I have not departed from the commands of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my daily bread” (Job 23:12 NIV).

This trust in God’s Word caused Job to remain faithful even though nothing in his life made sense. His faith remained strong in the middle of pain, and God honored and restored Job because of it.

Talk It Over

 • When have you chosen to trust God, even when your feelings or circumstances told you not to? What was that experience like?
 • Look at the list in today’s devotional reasons Job chose to trust God. Which of those reasons do you need to cling to today? Why?
 • Whether you’re in a time of spiritual drought or abundance, make a list of all the things you know to be true about God. Keep it where you can refer to it and add to it often.

Have you trusted God’s promise of salvation through Jesus Christ?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I’m grateful for your unconditional love. I want to use the rest of my life to love and serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”