“Phao-lô nói với thầy đội và binh lính rằng: 'Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu.’” Công vụ 27:31

Khi bạn gặp những vấn đề, khó khăn hoặc tổn thương trong cuộc sống, chúng có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn hoặc cay đắng hơn. Bạn thật sự có một sự lựa chọn. Bạn có thể lớn lên hoặc bỏ cuộc. Bạn có thể trở thành người Chúa muốn, hoặc bạn có thể trở nên cứng lòng.

Khi bạn trải qua những thời điểm khó khăn, thì điều gì xảy ra với bạn hầu như không quan trọng bằng điều gì xảy ra trong bạn. Bạn sẽ đem theo tính cách của mình vào cõi đời đời chứ không đem theo hoàn cảnh.

Cách bạn đáp trả lại với sự bất công của cuộc sống là tùy nơi bạn. Đó là lý do tại sao bạn muốn quyết định ngay bây giờ mình sẽ làm gì.

Công vụ 27 dạy chúng ta ba cách đáp trả cần phải tránh trong các thử thách, và từ đó, chúng ta có thể học biết thay vào đó Chúa muốn chúng ta đáp trả lại như thế nào:

1. Đừng trôi dạt; giữ tập trung. “Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi dạt.” (Công 27:15). Con tàu chở Phao-lô và các tù nhân khác đến Rô-ma đang ở giữa Địa Trung Hải và không hề thấy mặt trời trong suốt 14 ngày. Họ không thể định được phương hướng và bắt đầu trôi dạt.

Một số người khi gặp phải khó khăn, họ bắt đầu trôi dạt trong cuộc sống. Họ không có mục tiêu, mục đích, tham vọng hay ước mơ. Ngày nay chúng ta gọi đó là “đi dạo mát”. Vấn đề với việc đi dạo là bạn chỉ đi dạo khi bạn đang đi xuống dốc. Cuộc sống không phải là một cuộc dạo chơi; cuộc sống rất khó khăn. Đừng đánh mất tham vọng hay ước mơ của bạn khi cuộc sống trở nên khó khăn.

2. Đừng ném bỏ; hãy giữ lấy. “Ngày hôm sau, cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển.” (Công 27:18).  Người ta cần phải làm cho tàu nhẹ đi nên họ đã ném hàng hóa xuống biển, sau đó là đồ đạc và thực phẩm. Bởi vì cơn bão quá dữ dội, họ đã ném bỏ những thứ họ cần.

Khi bạn gặp phải một cơn bão và sự căng thẳng trở nên quá mức, bạn có thể bắt đầu từ bỏ những giá trị và mối quan hệ mà bạn giữ lấy vào những thời điểm tốt hơn. Bạn có thể nói rằng, “Tôi đang bỏ cuộc trong hôn nhân của mình” hoặc “Tôi đang từ bỏ ước mơ vào đại học.”

Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng, “Hãy ở lại tàu!” Chúa dùng hoàn cảnh khó khăn để thay đổi con người. Rất hiếm khi nào Chúa muốn bạn trốn chạy khỏi một tình cảnh khó khăn. Chúa muốn bạn học hỏi, tăng trưởng và phát triển — và lúc nào Ngài cũng luôn ở bên bạn.

3. Đừng tuyệt vọng; hãy trông cậy nơi Chúa. “Cuối cùng chúng tôi mất hết cả hy vọng được cứu” (Công 27:20). Sau 14 ngày và sau khi ném bỏ hàng hóa, đồ đạc và thực phẩm, những người trên tàu cuối cùng cũng đánh mất hy vọng. Nhưng họ đã quên mất một điều: Ngay cả trong cơn bão tố, Chúa vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Ngài không lìa bỏ bạn. Bạn có thể không cảm thấy được Ngài, nhưng nếu bạn cảm thấy Chúa đang xa khỏi, hãy đoán xem ai là người đã rời đi? Người đó không phải là Chúa!

Chúa ở cùng bạn trong cơn bão, và Ngài sẽ giúp bạn vượt qua. Và bên kia cơn bão, bạn sẽ thấy được rằng Chúa đã giúp tính cách của bạn được lớn lên và đức tin của bạn thêm sâu đậm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phần nào của cuộc sống mà bạn hiện đang đi dạo mát? Thay vào đó, làm thế nào bạn có thể bắt đầu theo đuổi một mục tiêu?

2.    Lúc nào mà bạn đã trốn chạy khỏi một tình cảnh khó khăn? Khi nào mà bạn đã ở lại trong một tình cảnh khó khăn? Việc bạn đáp lại đối với mỗi tình cảnh đã hình thành tính cách của bạn như thế nào?

3.    Có điều gì trong cuộc sống đang cám dỗ bạn tuyệt vọng không? Hãy dành thời gian cầu nguyện, trình lên cho Chúa, biết rằng bạn tin Chúa đang ở bên bạn, ngay cả khi bạn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài.

Lựa chọn của bạn về Chúa Jêsus là gì?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho bạn qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy để Chúa thực hiện lời hứa Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con không còn muốn để tội lỗi mình ngăn cách con với Chúa nữa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Chúa sẽ tha thứ tất cả những gì con đã sai phạm, Ngài sẽ cho con thấy mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào gia đình Ngài và đem con vào thiên đàng một ngày nào đó để sống với Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa Jêsus, con xưng nhận tội lỗi mình, và con tin Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin lời Chúa nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, bởi đức tin, chứ không phải bởi bất cứ điều gì con làm. Con xin Chúa bước vào cuộc sống của con, làm Chúa của con. Hôm nay, con xin phó thác đời sống con cho Chúa.

Con muốn sống theo cách mà Ngài đã dựng nên con để sống — bình an và yên nghỉ — và sử dụng phần còn lại của cuộc đời con để phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


IN DIFFICULT TIMES, WHAT HAPPENS IN YOU IS MOST IMPORTANT

BY RICK WARREN —

“Paul said to the centurion and the soldiers, 'Unless these men stay with the ship, you cannot be saved.’” Acts 27:31 (NIV)

When you experience problems, difficulties, or hurts in life, they can either make you better or bitter. You really have a choice. You can either grow up or give up. You can become who God wants you to be, or you can become hard-hearted.

When you go through difficult times, what happens to you is not nearly as important as what happens in you. You’ll take your character with you into eternity—not your circumstances.

How you respond to life’s unfairness is up to you. That’s why you want to decide now what you will do.

Acts 27 teaches three responses to avoid in trials, and from them, we can learn how God wants us to respond instead:

1. Don’t drift; stay focused. “The ship was caught by the storm and could not head into the wind; so we gave way to it and were driven along” (Acts 27:15 NIV). The ship carrying Paul and other prisoners to Rome was in the middle of the Mediterranean and hadn’t seen the sun for 14 days. They couldn’t get any bearings, and they started to drift.

When some people face difficulty, they start drifting through life. They have no goal, purpose, ambition, or dream. Today we call this “coasting.” The problem with coasting is that you only coast when you’re headed downhill. Life is not a coast; life’s tough. Don’t lose your ambition or your dream when life gets hard.

2. Don’t discard; hold on. “We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard” (Acts 27:18 NIV). The men in charge needed to lighten the ship, so they threw the cargo overboard, followed by the tackle and the food. Because the storm was so overwhelming, they were discarding things they needed.

When you get in a storm and the stress becomes unbearable, you may start abandoning values and relationships you would normally hold onto in better times. You might say, “I’m giving up on my marriage” or “I’m giving up on my dream to go to college.”

But God says, “Stay with the ship!” God uses difficult situations to change people. It’s rarely God’s will for you to run from a difficult situation. God wants you to learn, grow, and develop—and he is there with you all the time.

3. Don’t despair; hope in God. “We finally gave up all hope of being saved” (Acts 27:20 NIV). After 14 days and after giving up their cargo, tackle, and food, the passengers finally gave up hope. But they’d forgotten one thing: Even in a storm, God is in control. He hasn’t left you. You may not feel him, but if you feel far from God, guess who moved? It wasn’t him!

God is with you in the storm, and he’ll help you through it. And on the other side of the storm, you’ll find that he’s grown your character and deepened your faith.

Talk It Over

  • In what part of your life are you just coasting right now? How can you start chasing a goal instead?
  • When did you run from a difficult situation? When did you stay in a difficult situation? How did your response in each situation shape your character?
  • Is there something in your life that's tempting you to despair? Spend some time in prayer, letting God know you trust that he's with you, even if you can't feel his presence.

What is your choice about Jesus?

God proved his love for you through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start with this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace and rested—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”