“Áp-ra-ham tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, tạo nên những sự mới từ những sự không có.” Rô-ma 4:17

Trong loạt bài này, chúng ta đang học cách Chúa dẫn chúng ta đi qua Sáu Giai Đoạn Của Đức Tin — ước mơ, quyết định, trì hoãn, khó khăn, đường cùng và sự giải cứu — những bước này cứ lặp đi lặp lại trong suốt đời sống để giúp đức tin và tính cách của chúng ta được phát triển.

Giai đoạn thứ năm Chúa sử dụng để phát triển đức tin của bạn xảy ra khi bạn đi vào bước đường cùng và dường như ước mơ của bạn đã thành tro bụi. Có thể bạn cảm thấy như ước mơ này đã chấm dứt, nhưng không phải như thế đâu. Bạn vừa mới chuyển sang giai đoạn kế tiếp mà Đức Chúa Trời sử dụng để đức tin bạn được lớn lên.

Trong giai đoạn cùng đường, không có gì có ý nghĩa cả. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và bạn không thể làm gì được. Trong giai đoạn này, có lẽ bạn nghe thấy — và kinh nghiệm được — những từ cùng đường như “ung thư”, “ly dị”, “phá sản”, “không thể có con cái” hoặc “thất nghiệp”.

Bạn thấy mình đang tự hỏi rằng, “Tại sao điều này lại xảy đến cho tôi? Chúa ơi, con đã lỡ mất ý Chúa sao? Có phải đây chỉ là mơ ước của con chứ không đến từ Chúa? Khi bạn bắt đầu hỏi những câu hỏi đó, bạn đang đi vào ngõ cụt và bạn cần sự giải cứu của Chúa.

Trong khi bạn bị sa lầy và chờ đợi để được giải cứu, bạn cần nhớ đến những gì Đức Chúa Trời có thể làm. Tình huống có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng nó không nằm ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời. Khi bạn đối diện với ngõ cụt, đừng tập trung vào những gì mình không thể làm. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì Đức Chúa Trời làm được.

Rô-ma 4:17 nói rằng, “Áp-ra-ham tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, tạo nên những sự mới từ những sự không có.”

Đây là hai trong số nhiều điều Đức Chúa Trời có thể làm mà bạn không thể: Thứ nhất, Ngài có thể ban sự sống cho kẻ chết. Thứ hai, Ngài có thể tạo ra điều mới từ những sự không có. Nếu Chúa có thể ban sự sống cho một người đã chết, thì Ngài cũng có thể làm cho một nghề nghiệp đã chết được sống. Ngài có thể mang lại sự sống cho cuộc hôn nhân đã chết của bạn. Ngài có thể tạo ra điều nào đó từ giấc mơ đã chết của bạn. Ngài có thể mang đến một điều mới từ trong tình trạng bế tắc về tài chính.

Áp-ra-ham tin nơi Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là suy nghĩ tích cực; đó là đức tin. Suy nghĩ tích cực có kết quả tốt trong các tình huống bạn có thể kiểm soát được. Nhưng suy nghĩ tích cực không phải là đức tin, và nó không đủ để giúp đỡ khi bạn đang ở trong ngõ cụt.

Trong những tình huống ngoài tầm kiểm soát của bạn, suy nghĩ tích cực không có giá trị gì cả. Nó không thay đổi được tình hình! Khi bạn đối diện với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn cần một điều gì đó hơn là một thái độ tích cực về mặt tinh thần. Bạn cần có đức tin nơi Chúa, vì Ngài có thể kiểm soát những gì bạn không thể.

Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 18:27 rằng, “Điều gì loài người không thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm.” Chúa chuyên môn về những điều không thể. Ngài luôn làm phép lạ — và Ngài cũng có thể làm những điều kỳ diệu đó trong đời sống bạn nữa!

Bạn đang phải đối diện với ngõ cụt nào ngày hôm nay? Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để biến ngõ cụt của bạn thành ra sự giải cứu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào bạn đã thấy được Đức Chúa Trời đưa cuộc sống ra khỏi ngõ cụt? Điều đó đã thay đổi bạn như thế nào?

2.    Tại sao đôi khi rất khó để thừa nhận rằng có điều nào đó đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn? Khi bạn thừa nhận điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt như thế nào?

3.    Bạn đang phải đối diện với ngõ cụt nào ngày hôm nay? Sự việc sẽ như thế nào nếu bạn đáp lại bằng đức tin chứ không chỉ với suy nghĩ tích cực?

 

 

 


WHEN YOU’RE AT A DEAD END, GOD CAN DELIVER YOU

BY RICK WARREN —

“Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing.” Romans 4:17 (NLT)

In this series, we’re learning how God takes us through the Six Phases of Faith—a dream, decision, delay, difficulty, dead end, and deliverance—over and over again throughout our lives to grow our faith and develop our character.

The fifth phase God uses to grow your faith happens when you hit a dead end and it seems like your dream has turned to dust. It may feel like the dream is over, but it’s not. You’ve just moved into the next phase God uses to grow your faith.

During the dead-end phase, nothing makes sense. Things are out of your control, and you can’t do anything about it. In this phase you may hear—and experience—dead-end words like “cancer,” “divorce,” “bankruptcy,” “infertility,” or “unemployment.”

You’ll find yourself asking, “Why is this happening to me? God, did I miss your will? Was this dream just something I thought up myself and not from you?” When you start asking those questions, you’re at a dead end, and you need God’s deliverance.

While you’re stuck and waiting for deliverance, you need to remember what God can do. The situation may be out of your control, but it’s not out of God’s control. When you face a dead end, don’t focus on what you can’t do. Focus instead on what God can do.

Romans 4:17 says, “Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing” (NLT).

Here are two of the many things God can do that you can’t do: First, he can give life to the dead. Second, he can create something out of nothing. If God can give life to a dead man, he can give life to a dead career. He can bring life to your dead marriage. He can create something out of your dead dream. He can bring something new out of a financial dead end.

Abraham believed in God. That wasn’t just positive thinking; it was faith. Positive thinking works fine in situations you can control. But positive thinking is not faith, and it’s not enough when you find yourself at a dead end.

In situations that are out of your control, positive thinking is worthless. It doesn’t change the situation! When you face things that are out of your control, you need something more than a positive mental attitude. You need faith in God, because he can control what you can’t.

Jesus says in Luke 18:27, “What is impossible with man is possible with God” (NIV). God specializes in the impossible. He works miracles all the time—and he can work them in your life too!

What dead end are you facing today? God is ready to turn your dead end into deliverance.

Talk It Over

  • When have you seen God bring life out of a dead end? How did that change you?
  • Why is it sometimes difficult to admit that something is out of your control? What difference does it make when you do admit that?
  • What dead end are you facing today? What would it look like to respond with faith, not just positive thinking?