“Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.” IICô-rinh-tô 4:17

Khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, điều đầu tiên chúng ta thường cố làm là đổ lỗi cho người khác. Nhưng vấn đề của bạn đến từ đâu không phải là điều quan trọng — Đức Chúa Trời vẫn có một mục đích cho những khó khăn đó trong đời sống bạn.

Ngay cả khi bạn làm một điều dại dột nào đó, Đức Chúa Trời có thể dùng đến nó. Ngay cả khi người khác cố tình gây tổn thương cho bạn, Chúa cũng có thể sử dụng nó. Ngay cả khi ma quỉ cố làm cho mọi sự rối loạn, Đức Chúa Trời vẫn có thể đem đến điều tốt lành ra từ đó.

Mục đích của Đức Chúa Trời lớn hơn nhiều so với những nan đề và đau đớn của bạn. Chúa có một chương trình! Bạn cần bỏ qua sự đau đớn tạm và thay vào đó hãy nhìn đến lợi ích lâu dài cho đời sống của mình.

Rô-ma 5:3-4 nói rằng: “Chúng ta cũng vui mừng trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn sanh sự rèn tập tính cách và giúp chúng ta trông cậy Chúa mỗi lần càng hơn cho đến khi niềm hy vọng và đức tin của chúng ta nên mạnh mẽ và bền vững.”

Mục đích của các vấn đề và khó khăn của bạn là gì? Chúa muốn bạn học biết được một điều gì đó. Mỗi cơn bão là một trường học. Mỗi thử thách là một người thầy. Mỗi kinh nghiệm là một nền giáo dục. Mọi khó khăn đều là để cho bạn được phát triển.

Hầu hết chúng ta là những người học chậm. Nếu bạn không học được điều gì đó lần đầu tiên, Chúa sẽ nhắc lại điều đó trong đời sống bạn. Nó sẽ quay lại vì Chúa quan tâm đến tính cách hơn là sự thoải mái của bạn. Ngài muốn thấy bạn trở nên giống Đấng Christ hơn là làm cho mọi việc đều dễ dàng cho bạn.

Có lẽ bạn đang phải đối diện với một khó khăn rất lớn ngay lúc này. Có thể đó là bệnh tật, mặc cảm tội lỗi, vấn đề tài chính hoặc căng thẳng trong mối quan hệ. Chúa có lời nào dành cho bạn đang khi bạn gặp khó khăn không? Chắc chắn là có rồi. Đức Chúa Trời đang nói với bạn rằng: “Đừng bỏ cuộc; hãy trưởng thành. Hãy để ta giúp con trở nên giống ta hơn qua tình cảnh đau đớn này.”

Qua khó khăn của bạn, hãy để Chúa làm thành mục đích của Ngài trong bạn — để biến đổi bạn để ngày càng trở nên người mà Ngài đã tạo dựng.

Hãy tin cậy vào lẽ thật này: “Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (IICô-rinh-tô 4:17).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn đổ lỗi những khó khăn của mình lên người khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào về mặt thuộc linh và cảm xúc?

2.    Khoảng thời gian nào trong cuộc sống của mình mà bạn đã thấy được rằng mục đích của Đức Chúa Trời lớn hơn những vấn đề và đau đớn của bạn?

3.    Hiện tại bạn đang phải đối mặt với tình cảnh đau đớn nào? Bạn nghĩ rằng sự trung tín trong hoàn cảnh đó sẽ giống như thế nào?

 

 

 


EVERY STORM IS A SCHOOL, EVERY TRIAL A TEACHER

BY RICK WARREN —

This small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble.”  2 Corinthians 4:17 (GNT)

When we go through difficulties in life, the first thing we often try to do is blame somebody else. But it doesn’t matter where your problem came from—God still has a purpose for it in your life.

Even when you do something foolish, God can use it. Even when other people hurt you intentionally, he can use it. Even when the Devil tries to mess things up, God can bring good out of it.

God’s purpose is greater than your problems and your pain. He has a plan! You need to look past the temporary pain and look instead at the long-term benefit in your life.

Romans 5:3-4 says, “We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that . . . they help us learn to be patient. And patience develops strength of character in us and helps us trust God more each time we use it until finally our hope and faith are strong and steady” (TLB).

What’s the purpose of your problems and difficulty? God wants you to learn something. Every storm is a school. Every trial is a teacher. Every experience is an education. Every difficulty is for your development.

Most of us are slow learners. If you don’t learn something the first time, God will bring it up again in your life. It will come back because God is more interested in your character than he is in your comfort. He is more interested in seeing you become more like Christ than he is in making things easy for you.

Maybe you are facing a major difficulty right now. It may be an illness, guilt, a financial problem, or strain in a relationship. Does God have a word for you while you’re going through your difficulty? Absolutely. God is essentially saying to you, “Don’t give up; grow up. Let me make you more like me through this painful situation.”

Through your difficulty, let God fulfill his purpose in you—to transform you more and more into the person he created you to be.

Trust this truth: “This small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble” (2 Corinthians 4:17 GNT).

Talk It Over

  • When you blame someone else for your difficulties, how does that affect you spiritually and emotionally?
  • During what time in your life have you seen that God’s purpose is greater than your problems and your pain?
  • What painful situation are you facing right now? What do you think faithfulness in that circumstance looks like?