0136“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.” (Ga 6:9 TTHĐ).

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những mùa trong đời sống. Truyền 3:1 nói, “Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm, Mọi việc trên đời đều có định kỳ” (BDM).

Sự thực đời sống được tạo nên bởi các mùa có nghĩa là đời sống cũng bao gồm những thời gian của sự chờ đợi. Giữa  “lúc đó” và “bây giờ” — hoặc “bây giờ” và “điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” — luôn luôn có một sự tạm hoãn lại. Điều này gây khó chịu cho hầu hết mọi người. Nó có thể gây bực bội khi bạn bỏ tiền vào ngân hàng, đầu tư, hoặc lập kế hoạch mà không nhận được kết quả ngay lập tức.

Nhưng trái cây được chín một cách từ từ. Bạn muốn ăn một trái cà chua chín cây hay là một trái hái còn xanh rồi xông gas vào để nó đổi sang màu đỏ hơn? Không có sự so sánh nào giữa một trái cà chua chín cây đã được để cho chín dần dần với một trái cà chua hái non cả. Nếu bạn hái sớm quá, bạn sẽ không có được mùi vị của nó.

Trong việc quản lý tiền bạc, bạn luôn thu gặt vào một mùa khác với mùa bạn gieo. Và, nhân tiện ở đây, không phải tất cả trái cây đều chín cùng một lúc. Khi bạn trồng đào, tất cả những trái đào không chín cùng một lúc. Chúng chín từng ít một; mỗi ngày bạn hái một ít trái. Khi bạn bắt đầu gieo trồng và làm theo nguyên tắc quản lý tiền bạc của Chúa, bạn sẽ không gặt hái được may mắn bất ngờ vào ngày mai. Nó sẽ đến dần dần. Bạn sẽ phải chờ đợi để gặt hái vào một mùa khác.

Nhưng trong khi bạn đang chờ đợi, Chúa đang làm việc. Khi bạn đang chờ đợi thành quả của những nỗ lực hoặc tiền bạc hoặc sức lực mà bạn đã bỏ ra vào một điều gì đó, có lẽ bạn nghĩ rằng chẳng có gì đang xảy ra cả.

Nhưng nó thật đang xảy ra! Trong khi hạt giống đó nằm ẩn mình trong đất, nó đang từ từ nảy mầm. Và khi hạt giống đó bật tung ra với ơn phước của Chúa trong nó, nó sẽ tiếp tục lớn lên và lớn lên. Một ngày kia, một chồi non sẽ nhô lên khỏi mặt đất, và khi đó bạn sẽ thấy rằng nó đang hoạt động.

Nhưng cho đến khi đó, bạn cần phải tin cậy rằng Chúa đang làm việc — ngay cả khi bạn không thể thấy được thành quả sức lao động của mình.

Cây cần phải mất thời gian để mọc lên. Không có cái gọi là trưởng thành ngay lập tức. Không một nông dân nào ra đồng, gieo hạt xuống đất, một tiếng đồng hồ sau trở lại, đào nó lên, và cho rằng nó đã mọc lên cả.

Bạn cứ phải để nó xảy ra và để Chúa làm cho nó lớn lên trong thời điểm của Ngài.

Ga-la-ti 6:9 nói rằng, “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.” (TTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang chờ đợi Chúa đem lại những kết quả nào trong đời sống của mình?

2.    Kết quả của việc phải chờ đợi cho mùa gặt đó, bạn đã trưởng thành thuộc linh như thế nào? Chúa đã dạy bạn điều gì khi bạn đang chờ đợi Ngài?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại bắt bạn chờ đợi để gặt những điều bạn gieo?

 

 

 


WHILE YOU’RE WAITING, GOD IS WORKING

By Rick Warren —

“Let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up” (Galatians 6:9 NLT).

The Bible tells us that there are seasons in life. Ecclesiastes 3:1 says, “There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens” (NIV).

The fact that life is made up of seasons means that life also includes times of waiting. Between the “then” and the “now”—or the “now” and the “what’s coming next”—there is always a delay. This irritates most people. It can be frustrating to make a deposit, investment, or plan and not have it instantly come to fruition.

But fruit ripens slowly. Would you rather eat a vine-ripened tomato or one that has been picked green and then gassed to turn it red? There’s no comparison between a vine-ripened tomato, which was allowed to grow slowly, and a tomato that was picked prematurely. If you pick too soon, you miss the flavor.

In money management, you always reap in a different season than you sow. And, by the way, not all fruit ripens at the same time. When you grow peaches, they’re not all ripe at once. They come in little by little; you pick a few a day. When you start planting and following God’s money management principles, you’re not going to get a windfall tomorrow. It’s going to come in over time. You’re going to have to wait to reap in a different season.

But while you’re waiting, God is working. When you’re waiting for the fulfillment of the efforts or money or energy that you’ve put into something, you may think nothing’s happening.

But, oh, it’s happening! While that seed is hidden in the ground, it is slowly germinating. And when that seed bursts with God’s blessing on it, it will continue growing and growing. One day a little shoot will stick up out of the ground, and then you will see that it’s working.

But until then, you need to trust that God is working—even when you can’t see the fruit of your labor.

Plants take time to grow. There’s no such thing as instant maturity. No farmer goes out, plants the seed in the ground, comes back an hour later, digs it up, and expects it to have grown.

You’ve just got to let it be, and let God grow it in his time.

Galatians 6:9 says, “Let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up” (NLT).

Talk It Over

- What have you been waiting on God to bring to fruition in your life?

- How have you grown spiritually as a result of having to wait for that harvest? What has God taught you as you’ve been waiting on him?

- Why do you think God makes you wait to reap what you sow?