0183“Với con, thỏa lòng không phải ở nơi của cải và biết rằng con có mối quan hệ tốt đẹp với Chúa. Và khi con thức dậy trên thiên đàng, con sẽ hoàn toàn thỏa nguyện, vì con sẽ thấy Ngài mặt đối mặt” (Thi 17:15 TLB).

Cuộc sống không phải là về vật chất. Bạn phải giữ được quan điểm đúng về những điều bạn có – nếu không bạn sẽ bị sở hữu bởi những của cải của mình. Bạn phải nhận biết được rằng không gì trong những thứ đó sẽ còn lại mãi mãi.

Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 12:15, “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (TTHĐ).

Đừng bao giờ đánh giá giá trị bản thân mình bằng những của cải mình có. Đừng bao giờ nghĩ rằng giá trị của bạn có liên quan đến những vật có giá trị của bạn. Hãy nhận biết rằng những điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là về vật chất. Bạn đã không đem bất cứ thứ gì vào thế giới này, và bạn sẽ không đem bất cứ thứ gì khi rời khỏi. Đời sống không phải là về sự đạt được hay sự thành tựu; mà là về các mối quan hệ và học biết làm thế nào để yêu Chúa và yêu thương người khác.

Cách tốt nhất để nhớ rằng đời sống của bạn không phải là về những thứ vật chất, mà là xây dựng nó trên những thứ tự ưu tiên đời đời. Hãy tập trung vào những gì sẽ tồn tại mãi mãi. Tài sản, của cải chỉ là tạm thời, vì vậy đừng xây dựng đời sống của bạn trên việc thu thập của cải. Chỉ có hai điều sẽ tồn tại mãi mãi đó là Lời Chúa và con người.

Bạn phải có một sự lựa chọn. Thế gian đang nói với bạn rằng bạn cần có nhiều hơn để hạnh phúc hơn, thành công hơn, quan trọng hơn, có giá trị hơn, và an toàn hơn. Vì vậy bạn phải quyết định: Bạn sẽ nghe theo các trung tâm quảng cáo của thế giới Madison Avenue hay Chúa Jêsus? Bạn sẽ nghe theo nền văn hóa hay Đấng Christ? Bạn sẽ nghe theo thế gian hay Lời Chúa? Một bên sẽ khiến bạn suốt đời không được thỏa lòng; một đàng sẽ khiến bạn thật sự vui vẻ hạnh phúc.

Trước khi bạn có thể tiến đến sự tự do về mặt tài chánh, bạn phải tự hỏi mình rằng, “Mục đích chủ yếu của đời sống tôi là gì? Có phải chỉ để có được nhiều hơn không? Tôi nghĩ về điều gì, nói về điều gì, và để ý đến điều gì? Tôi đang sống đời sống mình để làm gì?”

Hãy nhìn xung quanh, và bạn sẽ thấy nhiều người có rất nhiều thứ để nhờ đó mà sống. Bạn sẽ thấy những người nổi tiếng trên truyền hình và những nhà kinh doanh thành đạt trong chính cộng đồng của bạn. Những tài khoản ngân hàng của những người này đang đầy dẫy tiền bạc. Họ có rất nhiều thứ để sống, nhưng một số người trong đó có thể có rất ít lý do vì sao họ lại đang sống.

Còn bạn thì sao? Bạn có thể có rất nhiều thứ để sống, nhưng bạn có sống cho một diều nào đó không? Bạn có mối quan hệ với Chúa không? Huyền thoại, quan niệm sai lầm của thế giới là bạn có thể có tất cả mọi điều. Sự thật là bạn không thể có tất cả mọi thứ được – và điều quan trọng hơn cả, bạn không cần phải có tất cả mọi thứ để được hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn nhiều như thế nào là do bạn chọn lựa.

Bí quyết của sự thỏa lòng là tìm sự an toàn và thỏa mãn của bạn không ở những gì bạn có mà ở người mà bạn thuộc về. Bạn tìm thấy điều đó trong Đấng Christ.

Thi 17:15 nói rằng, “Với con, thỏa lòng không phải ở nơi của cải và biết rằng con có mối quan hệ tốt đẹp với Chúa. Và khi con thức dậy trên thiên đàng, con sẽ hoàn toàn thỏa nguyện, vì con sẽ thấy Ngài mặt đối mặt” (TLB).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang thu thập những điều thấy được hay không thấy được nào thay vì làm vững bước đi của mình với Đức Chúa Trời?

2.    Bạn đã hy sinh các mối quan hệ của mình để theo đuổi sự thành công hay địa vị như thế nào? Bạn cần phải làm gì ngay hôm nay để hàn gắn những mối quan hệ đó?

3.    Bạn có bằng lòng với việc “không có tất cả mọi thứ” không? Tại sao có hay tại sao không?

 

 

 


ARE YOU POSSESSED BY YOUR POSSESSIONS?

By Rick Warren —

“But as for me, my contentment is not in wealth but in seeing you and knowing all is well between us. And when I awake in heaven, I will be fully satisfied, for I will see you face-to-face” (Psalm 17:15 TLB).

Life is not about things. You have to maintain the right perspective about what you own—or you’ll be possessed by your possessions. You’ve got to realize that none of it is going to last.

Jesus says in Luke 12:15, “Watch out and guard yourselves from every kind of greed; because your true life is not made up of the things you own, no matter how rich you may be” (GNT).

Never judge your self-worth by your net worth. Never think your value is related to your valuables. Realize that the greatest things in life aren’t things. You didn’t bring anything into the world, and you won’t take anything out of it. Life is not about acquisition or achievement; it’s about relationships and learning how to love God and other people.

The best way to remember that your life is not about things, is to build it on eternal priorities. Focus on what will last forever. Every possession is temporary, so don’t build your life on acquiring possessions. Only two things are going to last forever: the Word of God and people.

You’ve got a choice to make. The world is telling you that you need to get more to be happier, more successful, more important, more valuable, and more secure. So you’ve got to decide: Are you going to listen to Madison Avenue or the Master? Are you going to listen to culture or Christ? Are you going to listen to the world or the Word? One will leave you dissatisfied the rest of your life; one will make you truly happy.

Before you can move toward financial freedom, you have to ask yourself, “What is the primary purpose of my life? Is it just to get more? What do I think about, talk about, and give my attention to? What am I living my life for?”

Look around, and you’ll see many people who have a lot to live on. You’ll see celebrities on television and successful business people in your own community. These people’s bank accounts are overflowing. They have plenty to live on, but some of them may have very little to live for.

What about you? You may have a lot to live on, but do you have anything to live for? Do you have a relationship with God? The myth of the world is that you can have it all. The truth is that you can’t have it all—and more importantly, you don’t need it all to be happy. You’re as happy as you choose to be.

The secret to contentment is finding your security and your satisfaction not in what you have but in whose you are. You find it in Christ.

Psalm 17:15 says, “But as for me, my contentment is not in wealth but in seeing you and knowing all is well between us. And when I awake in heaven, I will be fully satisfied, for I will see you face-to-face” (TLB).

Talk It Over

- What tangible or intangible things have you been acquiring instead of strengthening your walk with God?

- How have you sacrificed your relationships in the pursuit of success or status? What do you need to do today to start repairing those relationships?

- Are you okay with not “having it all”? Why or why not?