0711“Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng” (IICôr 9:6-7 TTHĐ).

Nếu một nhà nông đi ra ngoài với một xe chở chở đầy những hạt đậu và trồng chúng trong cánh đồng trống, ông trông đợi nó sẽ mọc ra điều gì? Dưa hấu hay là dưa leo? Không, ông sẽ thâu hoạch đậu. Ông không nghi ngờ hay đặt câu hỏi về kết quả đó – bởi vì bất cứ thứ gì bạn trồng đều là thứ mà bạn sẽ thâu lại.

Đây là quy luật của sự sinh sản, và nó áp dụng cho mọi lãnh vực của đời sống bạn – đặc biệt là về tài chánh của bạn. Một cách khác để giải thích định quy luật sinh sản là: Bạn gặt những gì bạn gieo!

Kinh Thánh nói trong IICôr 9:6-7 rằng, “Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng” (TTHĐ).

Điều này có thể làm việc cách tích cực hay tiêu cực trong đời sống của bạn. Nếu bạn đang gieo hạt giống của sự tử tế, mọi người sẽ tử tế với bạn. Nếu bạn tha thứ người khác, họ sẽ tha thứ bạn. Nếu bạn rộng rãi, người khác sẽ tỏ sự rộng rãi ra đối với bạn.

Nhưng nếu bạn lúc nào cũng giận dữ, người ta sẽ đáp lại bằng sự tức giận. Nếu bạn lừa đảo người khác, người khác sẽ lừa đảo lại bạn. Nếu bạn gièm pha người khác, hãy đoán thử xem? Người khác sẽ xầm xì, gièm pha về bạn.

Quy luật sinh sản nói rằng bạn gặt những gì bạn gieo. Nhưng nguyên tắc của phép tính nhân nói rằng bạn cũng luôn gặt nhiều hơn là bạn gieo.

Khi bạn trồng một hột bắp xuống đất, bạn sẽ không thâu lại một hột bắp. Bạn sẽ có lại được một cây bắp với nhiều trái bắp và hàng trăm hột bắp trên mỗi trái bắp đó. Đây là cấp số nhân mà Chúa đã thiết lập trong vũ trụ. Bạn luôn lấy ra được nhiều hơn những gì bạn đã bỏ vào.

Đó là lý do tại sao, khi người khác tấn công tôi bằng lời nói, tôi không bao giờ đối trả lại. Tại sao vậy? Tôi không muốn bị vướng mắc trong chuổi dây xích đó. Cho dù người đó nói với tôi bất cứ điều gì, tôi không muốn đáp trả lại với họ bằng những điều xấu, vì làm như vậy, tôi sẽ gặt nhiều hơn là tôi gieo. Thay vào đó, tôi chọn làm ngược hẳn lại với những gì họ đã đối xử với tôi. Tôi chọn để chúc phước và cầu nguyện cho họ. Tại sao vậy? Bởi vì đó là điều tôi muốn được nhận và tôi luôn gặt nhiều hơn là tôi gieo.

Châm 11:24 nói rằng, “Thế giới của người rộng rãi ngày càng rộng lớn hơn; thế giới của người keo kiệt ngày càng thu hẹp lại” (Msg*).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã thấy nguyên tắc của phép tính nhân hoạt động trong đời sống của mình như thế nào?

2.    Bạn trông đợi điều gì từ những đầu tư của mình? Bạn đang gieo như thế nào để bạn có thể nhận được những gì bạn muốn gặt?

3.    Bạn muốn Chúa cho bạn được thu hoạch nhiều hơn như thế nào (Châm 11:24)? Bạn cần thay đổi điều gì về tài chánh của mình để Chúa có thể tăng ảnh hưởng và sự cho đi của bạn?

Chú thích:

Msg*: Bản dịch The Message

 

 

 


YOU REAP MORE THAN YOU SOW

By Rick Warren —

“Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.”

2 Corinthians 9:6-7 (NIV)

If a farmer goes out with a trailer load of beans and plants them in a barren field, what fruit does he expect to bear? Watermelon? Cucumbers? No, he’s going to get beans. He doesn’t doubt or question that outcome—because whatever you plant is what you’re going to get back.

This is the law of reproduction, and it applies to every single area of your life—especially your finances. Another way to explain the law of reproduction is this: You reap what you sow.

The Bible says in 2 Corinthians 9:6-7, “Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver” (NIV).

This can work either positively or negatively in your life. If you’re planting seeds of kindness, people will be kind to you. If you forgive others, they will be forgiving of you. If you’re generous, people will show generosity to you.

But if you are angry all the time, people will respond in anger. If you cheat other people, people are going to cheat you. If you gossip about other people, guess what? People are going to gossip about you.

The law of reproduction says that you reap what you sow. But the principle of multiplication says that you also always reap more than you sow.

When you put one kernel of corn in the ground, you don’t get one kernel of corn back. You get a cornstalk with multiple ears on it and hundreds of kernels on each of those ears. This is the exponential power that God has established in the universe. You always get more out of it than you put into it.

It’s why, when people verbally attack me, I never attack in return. Why? I don’t want to get caught in the chain. No matter what anyone says to me, I don’t want to say anything bad back to them because, if I do, I’m going to reap more than I sowed. Instead, I choose to do the exact opposite of what they’ve done to me. I choose to bless them and pray for them. Why? Because that’s what I want to receive, and I always reap more than I sow.

Proverbs 11:24 says, “The world of the generous gets larger and larger; the world of the stingy gets smaller and smaller” (The Message).

Talk It Over

- How have you seen the principle of multiplication active in your life?

- What do you expect from your investments? How are you sowing so that you can receive what you want to reap?

- How do you want God to make your world larger (Proverbs 11:24)? What do you need to change about your finances so that he can increase your influence and giving?