0272“Nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: 'Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!’” (Mác 6:49-50 BHĐ).

Chỉ qua những cơn bão tố của cuộc đời bạn mới học biết được Chúa Jêsus thật sự như thế nào. Bạn thấy rằng Chúa không phải chỉ đơn thuần là một con người. Ngài không phải chỉ là một vị thầy khả ái hay là một nhà lãnh đạo có đức độ. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.

Trong Mác đoạn 6, Chúa Jêsus thấy các môn đồ đang trong tình trạng cùng khốn, hiểm nghèo. Họ đang ở giữa hồ, sóng gió đang xô đập con thuyền của họ và khiến họ không chèo tới được chút nào cả. Và vì vậy Chúa Jêsus đã bước đi trên mặt nước để đến với họ. “Nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: 'Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!’” (Mác 6:49-50 BHĐ).

Một số các môn đồ vẫn không thôi hoài nghi—có lẽ Chúa Jêsus chỉ là một tiên tri có thể làm được một số phép lạ nào đó mà thôi? Nhưng qua việc đi bộ trên mặt nước, Chúa Jêsus đã chứng tỏ rằng Ngài không phải chỉ là chỉ một con người. Chúa cho họ thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Chúa cũng cho họ một thách thức: “Đừng sợ!” Và Ngài trấn an họ: “Ta đây.”

Trong tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ mà phần này của Kinh Thánh nguyên thủy được dùng để viết, chữ “Ta đây” thực ra là hai chữ: ego ima. Ego ima đơn giản nghĩa là “Ta Là.” Tại sao điều này lại quan trọng?

Tên của Đức Chúa Trời là “Ta Là” — chứ không phải “Ta đã là” hay “Ta sẽ là” hoặc “Ta hy vọng là.” Khi Chúa Jêsus nói, “Ta Là,” Ngài đang nói rằng bạn không cần phải sợ hãi. Bạn không cần phải lo âu. Ngài là Đức Chúa Trời. Và chỉ cần như thế là đủ rồi.

Nếu bạn đang phải trải qua một cơn bão tố, bạn không cần một công việc làm — bạn cần Chúa Jêsus (Jesus). Bạn không cần một chương trình, kế hoạch (plan) — bạn cần một người (person) giúp bạn. Bạn không cần một cơ cấu tổ chức (system) — bạn cần một Cứu Chúa (Savior). Bạn không cần một mục tiêu mới (goal) — bạn cần một Đức Chúa Trời (God).

Khi bạn đang trải qua một cơn bão, hãy nhớ rằng Chúa không xa cách, thờ ơ, hoặc không can dự. Chúa là Đấng “Ta Là.” Và Ngài sẽ đưa bạn vượt qua những cơn bão tố của đời sống.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn thường nhìn vào ai hay điều gì giúp bạn trong một cơn bão? Điều gì khiến bạn không nhìn lên Chúa?

2.      Tên của Đức Chúa Trời là “Ta Là”—chứ không phải “Ta đã là” hay “Ta sẽ là” hoặc “Ta hy vọng là.” Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn trong ngày hôm nay?

3.      Bạn cần điều gì nơi Chúa để có thể vượt qua cơn bão? Hãy thưa với Chúa về điều đó rồi hãy nhìn xem Chúa sẽ chu cấp cho bạn vào đúng thời điểm.

 


 

 

 

 

IN A STORM, YOU NEED 'I AM’

By Rick Warren —

“When they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, 'Take courage! It is I. Don’t be afraid” (Mark 6:49-50 NIV).

It’s only in the storms of life that you learn what Jesus is really like. You see that he’s not a mere man. He’s not just a nice teacher or an ethical leader. He is God, the Creator of the universe.

In Mark 6, Jesus noticed the disciples were in distress. They were in the middle of a lake, where the wind and waves were pounding their boat and keeping them from making any progress. And so Jesus walked out to them on the water. “When they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, 'Take courage! It is I. Don’t be afraid’” (Mark 6:49-50 NIV).

The disciples still had some nagging doubts—maybe Jesus was just a nice prophet who could do some miracles. But by walking on water, Jesus revealed he was far more than just a man. He showed them he was God.

He also gave them a challenge: “Don’t be afraid.” And he reassured them: “It is I.”

In Greek, the language this part of the Bible was originally written in, the phrase “It is I” is actually two words: ego ima. Ego ima simply means “I Am.” Why is that important?

The name of God is “I Am”—not “I was” or “I will be” or “I hope to be.” When Jesus says, “I Am,” he is saying that you don’t need to be afraid. You don’t need to sweat it. He is God. And that is enough.

If you’re going through a storm, you don’t need a job—you need Jesus. You don’t need a plan—you need a person. You don’t need a system—you need a Savior. You don’t need a new goal—you need God.

When you’re going through a storm, remember that God is not distant, apathetic, or uninvolved. He is “I Am.” And he will get you through the storm.

Talk It Over

  • What or who do you usually look to save you in a storm? What keeps you from looking to God?
  • The name of God is “I Am”—not “I was” or “I will be” or “I hope to be.” What does that mean for you today?
  • What do you need from God to get through your storm? Talk to him about it, and then watch for him to provide at just the right time.