0271“Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: 'Chúa ơi, xin cứu con!’’” (Ma-thi-ơ 14:30 BHĐ).

Khi bạn đang trải qua một cơn bão tố, Chúa không chỉ đứng nhìn từ xa hoặc không can dự. Chúa đang ở cùng bạn, và Ngài đang làm việc trong đời sống bạn cho những lợi ích của bạn.

Nếu bạn cảm thấy như mình đang bị chìm ngập trong một cơn bão, đây là năm điều Chúa muốn bạn làm:

  • Hãy can đảm, vì Chúa Jêsus đang ở cùng bạn.

Đừng bao giờ tranh cãi với sự sợ hãi. Chỉ cần nói cho biết nó phải đi đâu! Hãy bảo sợ hãi gặp Chúa Jêsus.

  • Hãy mạo hiểm trong đức tin.

Đừng cầu xin Chúa chúc phước cho những gì bạn đang làm. Thay vào đó, hãy làm những gì mà Chúa đang ban phước. Hãy xin Chúa cho biết Ngài muốn bạn làm điều gì, và sau đó hãy sẵn sàng làm điều đó với Chúa.

  • Tập trung vào Chúa Jêsus.

Ngay khoảnh khắc bạn rời mắt khỏi Chúa, bạn sẽ bị chìm xuống. Ma-thi-ơ 14:30 nói, “Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: 'Chúa ơi, xin cứu con!’’” (BHĐ). Nếu bạn tập trung vào những trận gió và các cơn sóng, tập trung vào tình trạng của bạn — bạn sẽ bị chìm xuống giống như Phi-e-rơ.

  • Đừng nghi ngờ.

Bạn không cần đức tin lớn để vượt qua cơn bão trong cuộc đời của bạn. Bạn chỉ cần có đức tin vào đúng người, đó là vào Chúa Cứu Thế Jêsus.

  • Hãy ngợi khen Chúa.

Ngay cả trong cơn bão, ngay cả khi bạn cảm thấy như mình đang bị chìm sâu xuống, ngay cả khi bạn vô cùng sợ hãi, hãy ngợi khen Chúa trong mọi lúc. Hãy cảm tạ Chúa đang khi ở giữa cơn bão đó.

Cơn bão nào đang làm cho bạn sợ hãi vào lúc này? Cơn bão nào đang nhận chìm bạn xuống? Bạn nghĩ tại sao Chúa lại để cho bạn trải qua cơn bão này?

Ngài đang để cho bạn gặp phải cơn bão này với cùng một lý do mà khi xưa Ngài đã để các môn đồ trải qua cơn bão đó. Ngài muốn cho bạn biết rằng: “Ta là tất cả những gì con cần đến. Ta có thể giải quyết bất cứ việc gì cần thiết. Và Ta sẽ đến dẫm bước lên trên những điều làm cho con sợ hãi nhất. Ta không cần con phải đến với Ta. Ta sẽ đến với con.”

Nếu hôm nay bạn cảm thấy như mình đang bị nhận chìm xuống, đừng sợ. Chỉ cần kêu cầu Chúa Jêsus. Bạn sẽ thấy rằng Ngài đang ở cùng bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Cơn bão nào trong đời sống mà bạn cần giao phó cho Chúa Jêsus hôm nay?

2.      Bạn đã lớn lên trong sự hiểu biết Chúa như thế nào sau một cơn bão trong quá khứ?

3.      Bạn có thể làm gì để hạn chế những sự phân tâm khiến bạn không thể tập trung vào Chúa?


 

 

 

 

 

Five Things To Do In A Storm

By Rick Warren — 

“But when [Peter] saw the wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, 'Lord, save me!’” (Matthew 14:30 NIV).

When you’re going through a storm, God is not distant or uninvolved. He is with you, and he is working in your life for your good.

If you feel like you’re sinking in a storm, here are five things God wants you to do:

Have courage, because Jesus is with you.

Don’t ever argue with a fear. Just tell it where to go! Tell it to go talk to Jesus.

Take a risk in faith.

Don’t ask God to bless what you are doing. Instead, do what God is blessing. Ask him what he wants you to do, and then be willing to do it with him.

Stay focused on Jesus.

The moment you take your eyes off the Lord, you’re going under. Matthew 14:30 says, “But when [Peter] saw the wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, 'Lord, save me!’” (NIV). If you focus on the wind and the waves—your circumstances—you’re going to sink, just like Peter.

Don’t doubt.

You don’t need great faith to make it through the storm in your life. You just need faith in the right person—Jesus Christ.

Praise God.

Even in the storm, even when you feel like you’re sinking, even when you’re scared to death—praise him all the time. Thank God in the middle of the storm.

What storm is scaring you right now? What storm is sinking you? Why do you think God is letting you go through this storm?

He’s letting you go through this storm for the same reasons he sent the disciples into the storm. He wants you to know: “I’m all you need. I can handle anything. And I’ll come walking on the very thing that scares you the most. I’m not asking you to come to me. I’m going to come to you.”

If you feel like you’re sinking today, don’t fear. Just call out to Jesus. You’ll find he’s with you.

Talk It Over

  • What storm do you need to turn over to Jesus today?
  • How have you grown in your understanding of God because of a past storm in your life?
  • What can you do to limit the distractions that keep you from focusing on God?