0273“Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?” (Rô-ma 8:34 BHĐ).

Chúa biết mọi điều gì sẽ xảy ra. Ngài là Đấng Toàn Tri. Điều đó có nghĩa là Ngài biết quá khứ, hiện tại, và tương lai cùng trong một lúc. Ngài biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn buổi trưa hôm nay. Ngài biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn tuần sau, tháng sau, năm sau và những ngày tháng còn lại trong cuộc đời của bạn.

Điều đó cũng có nghĩa là Chúa có thể cầu nguyện cho điều đó trước khi nó xảy đến với bạn.

Khoan đã. Chúa cầu nguyện sao? Ý của bạn là Chúa tự nói chuyện với chính Ngài sao? Bạn cũng thường hay tự mình nói chuyện với mình. Khi Chúa nói chuyện với chính Ngài, điều đó là cầu nguyện. Là một người cha, tôi thường tự nói với chính mình về con cái của tôi. Và Chúa lúc nào cũng nói chuyện với chính Ngài về bạn.

Trong đêm trước khi lên thập tự giá, Chúa Jêsus đã ở với các môn đồ của Ngài. Phi-e-rơ đã khoe khoang và nói rằng, “Chúa ơi, con sẽ chết cho Ngài!” Chúa Jêsus yêu thương Phi-e-rơ nhưng Ngài biết Phi-e-rơ có chút bốc đồng hấp tấp. Chúa cũng đã biết Phi-e-rơ sẽ chối Ngài ba lần trước khi trời sáng. Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 22:32, “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (BHĐ). Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ trong cơn giông bão mà ông sắp đi qua.

Cũng như vậy, Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho bạn vượt qua những gì mà bạn sẽ phải trải qua trong năm nay. Thật ra, ngay bây giờ Chúa Jêsus đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho các con cái của Ngài. Chúa đang cầu thay cho bạn — Ngài đang thưa chuyện với Đức Chúa Trời thay cho bạn.

Rô-ma 8:34 chép rằng, “Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?” (BHĐ). Chúa Jêsus đang cầu nguyện cho bạn vượt qua được những cơn bão tố trong cuộc đời bạn.

Tôi rất lấy làm vui thích khi người khác cầu nguyện cho tôi! Thật ra, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Và khi người khác không cầu nguyện cho tôi, tôi có thể nhận thấy được sự khác biệt đó. Được người khác cầu nguyện cho bạn là một chuyện — nhưng bạn có muốn được Con của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho mình không?

Kinh Thánh cho biết bất kể những điều nào bạn sẽ phải trải qua ngày hôm nay, tuần sau hoặc năm sau, Chúa Jêsus vẫn đang cầu nguyện cho bạn. Chúa ở bên cạnh bạn. Nếu bạn đã tin cậy Chúa làm Cứu Chúa của mình thì Ngài đang cầu thay cho bạn.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa Jêsus cầu nguyện cho bạn. Những thuộc tính nào của Chúa Jêsus chứng tỏ được điều này?

2.      Khi bạn nghĩ đến việc Chúa Jêsus đang cầu nguyện cho bạn, điều gì thay đổi trong lòng bạn?

3.      Hiện tại bạn đang trải qua cơn giông bão nào? Hãy xin Chúa giúp bạn tin rằng Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho bạn vượt qua cơn bão đó.


 

 

JESUS IS PRAYING FOR YOU

By Rick Warren —

“Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died—more than that, who was raised to life—is at the right hand of God and is also interceding for us.” Romans 8:34 (NIV)

God knows everything that’s going to happen. He is omniscient. That means he knows the past, the present, and the future all at once. He already knows what’s going to happen in your life this afternoon. He knows what’s going to happen in your life next week, next month, next year, and the rest of your days.

This also means he can pray about it before it happens to you.

Wait a minute. God prays? You mean God talks to himself?

You talk to yourself all the time. When God talks to himself, it’s prayer. As a dad, I often talk to myself about my kids. And God talks to himself about you all the time.

The night before Jesus went to the cross, he was with his disciples. Peter was boasting and saying, “Lord, I would die for you!” Jesus loved Peter, but he knew Peter was a little impulsive. He also knew Peter was going to deny him three times before the next morning. Jesus said in Luke 22:32, “I have prayed that you will not lose your faith! Help your brothers be stronger when you come back to me” (NCV). Jesus had already prayed for Peter in the storm he was about to go through.

In the same way, Jesus has already prayed you through what you’re going to go through this year. In fact, right now Jesus is in heaven, praying for his children. He is interceding for you—he is talking to God on your behalf.

Romans 8:34 says, “Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died—more than that, who was raised to life—is at the right hand of God and is also interceding for us” (NIV). Jesus is praying for you to make it through your storms.

I love it when people pray for me! In fact, I can feel it. And when people don’t pray for me, I can tell the difference. It’s one thing to have people pray for you—but how would you like to have the Son of God praying for you?

The Bible says no matter what you go through today, next week, or next year, Jesus is praying for you. He’s on your side. If you’ve trusted him as your Savior, he’s interceding for you.

Talk It Over

  • Jesus prays for you. What attributes of Jesus are evident when you think about that fact?
  • When you consider that Jesus is praying for you, what changes in your heart?
  • What storm are you going through right now? Ask God to help you believe that Jesus has already prayed you through it.