0073“Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn.” (Gia-cơ 2:22 BHĐ)

Nếu bạn muốn vượt qua một cuộc khủng hoảng như đại dịch toàn cầu mà không tổn hại đến sức khỏe cảm xúc, bạn cần phải học cách kiểm soát những gì có thể kiểm soát được và giao phó cho Chúa phần còn lại.

Đức Chúa Trời đang tích cực hoạt động vì sức khỏe tinh thần, tâm linh và cảm xúc của bạn. Ngài muốn bạn đưa ra những lựa chọn khôn ngoan dựa trên sự hướng dẫn của Ngài qua Kinh Thánh và qua sự cầu nguyện.

Để rồi, khi gặp một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn có thể trao phó cho Chúa và tin rằng Ngài sẽ dùng điều đó để đem lại lợi ích tốt đẹp.

Trong Kinh Thánh, Áp-ra-ham đã nêu một tấm gương tuyệt vời về việc này: “Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn”. (Gia-cơ 2:22 BHĐ)

Điều này dễ dẫn chúng ta đi đến hành động cực đoan.  Chẳng hạn, bạn có thể nói rằng tất cả tùy thuộc vào Chúa và bạn trở nên thụ động đến mức không làm gì cả.  Hoặc, bạn có thể hành động như thể Chúa không đóng một vai trò nào trong cuộc đời mình và cho rằng mọi việc đều tùy ở bạn.

Cả hai thái cực đều sai.  Duy trì sức khỏe tốt về mặt thể chất cốt yếu là phải giữ sự quân bình, đối với sức khỏe cảm xúc cũng vậy.  Hãy tìm sự cân bằng giúp bạn nhận ra những gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn, rồi đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên sự hướng dẫn của Chúa khi bạn đọc Lời Ngài và nói chuyện với Ngài trong sự cầu nguyện. Và, hãy học cách buông bỏ những điều mà chỉ có Chúa mới có thể giải quyết.

Tất cả những gì bạn phải làm là quyết định sẽ làm gì với thời gian bạn được ban cho.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống bạn không kiểm soát được.  Bạn không thể kiểm soát đại dịch hay phương thức chính phủ và những người khác giải quyết nó.

Bạn không thể kiểm soát hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể chọn cách phản ứng với hoàn cảnh ấy -  và đó chính là điều sẽ tạo ra sự khác biệt.  Chúa luôn ở cùng để giúp bạn đưa ra quyết định ấy.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Xin nêu những điều không thể kiểm soát trong đời sống đã khiến bạn căng thẳng vì bạn cố kiểm soát chúng?
  2. Theo bạn, vì sao Chúa ban cho bạn khả năng đưa ra quyết định và kiểm soát một số khía cạnh trong cuộc đời bạn?

Surrender What You Can’t Control

BY RICK WARREN —

“You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did.”  James 2:22 (NIV)

If you want to come through a crisis like a global pandemic with your emotional health intact, you’ll need to learn to control what’s controllable in your life and trust God for the rest.

God is active in your mental, spiritual, and emotional health. He wants you to make wise choices based on his guidance from the Bible and through prayer.

And then, when you encounter something out of your control, you can surrender it to God and trust him to work it out for good.

There is a great biblical example of this with Abraham: “You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did” (James 2:22 NIV).

It’s easy to go to extremes with this. For instance, you can say it’s all up to God and become passive to the point where you do nothing. On the other hand, you can act like God doesn’t play a part in your life and assume everything depends on you.

Both extremes are wrong. Maintaining good physical health is about balance, and the same is true with emotional health. Find a balance that helps you recognize what’s in your control and then make wise decisions, based on God’s guidance as you read his Word and talk to him in prayer. And, learn to let go of those things that only God can handle.

All we have to decide is what to do with the time that is given to us.”All you have to do is decide what to do with the time that is given to you.

There are a lot of things in your life you have no control over. You can’t control the pandemic or how the government and other people handle it.

You can’t control the circumstances of life, but you can choose how you will respond—and that will make all the difference. God is always there to help you make that choice.

Talk It Over

  • What are the uncontrollable things in your life that have caused you stress because you’ve been trying to control them?
  • Why do you think God gave you the ability to make decisions and control some aspects of your life?