0713“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 TTHĐ).

Thời điểm bắt đầu trồng là ngay lúc này.

Tôi luôn nói chuyện với những người hay nói rằng, “Một ngày nào đó tôi sẽ làm…” Họ sẽ phục vụ nhiều hơn hoặc dâng hiến nhiều hơn khi họ về hưu, hoặc khi họ được tăng lương — vào trong những ngày đó.

Nhưng là không ngày nào trong những ngày này. Bạn không thể đợi cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn; bạn cần phải bắt đầu trồng ngay lúc này. Tại sao vậy? Bởi vì bạn trồng càng sớm, bạn sẽ càng vui hưởng được mùa gặt trong đời đời của bạn lâu dài hơn.

Nhưng mùa gặt không phải lúc nào cũng đến trong thời điểm của bạn. Luôn luôn có sự tạm hoãn giữa việc gieo và gặt. Bạn gieo trồng vào một mùa, và bạn thu hoạch vào một mùa khác.

Bạn phải kiên nhẫn và không bỏ cuộc!

Đây là một trong những nguyên tắc làm việc của Nước Đức Chúa Trời. Trong Mác 4:26-28, Chúa Jêsus dạy rằng, “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất; dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào. Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng và kết hạt. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến.” (BD NIV).

Kết quả sẽ đến, nhưng chúng sẽ đến chậm rãi là một phần của tiến trình. Và bởi vì nó cần có thời gian nên bạn phải kiên nhẫn: “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 TTHĐ).

Hãy chọn để quên đi vụ mất mùa năm ngoái. Thay vào đó, hãy bắt đầu tập trung vào thu hoạch dài hạn trong đời sống bạn. Nếu bạn đang trong tình trạng khó khăn về tài chánh, bạn đã không lâm vào hoàn cảnh đó chỉ trong một sớm một chiều. Bạn đã phạm sai lầm qua nhiều năm, và phải mất một thời gian sắp xếp trở lại. Có một khoảng thời gian chờ đợi giữa gieo và gặt.

Kinh Thánh nói trong Thi 126:5-6 rằng, “Người nào gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái cách vui mừng.  Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra vãi, chắc sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (TTHĐ).

Bạn đang buồn bã về những mất mát nào? Có thể bạn đã mất việc làm. Có thể bạn đã suy yếu sức khỏe. Có thể bạn đã mất một người thân. Có thể bạn đã mất đi số tiền dành dụm được. Có thể bạn đã mất đi phân nửa số tiền về hưu của mình trong vài năm qua. Có thể bạn đã đánh mất giấc mơ của mình.

Buồn rầu thì được; nhưng than vãn thì không. Thay vì đứng đó than vãn, hãy làm việc!

Hôm nay là ngày để gieo hạt.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu bạn có thể đưa ra lời khuyên về tài chánh cho mình lúc trẻ, bạn sẽ nói điều gì? Bạn có thể học được điều gì từ những sai lầm về tài chánh của mình để có thể áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại?

2.    Những sai lầm và thất bại về tài chánh nào trong quá khứ mà bạn cần phải bỏ qua? Bạn cần bắt đầu làm gì hôm nay để tiến triển về tài chánh của mình?

3.    Bạn muốn nhận được nhiều hơn về điều gì trong đời sống của mình? Làm thế nào để bạn gieo xuống hạt giống đó để một ngày bạn sẽ thu hoạch được mùa gặt của mình?

 

 

 


PLANT NOW AND BE PATIENT

By Rick Warren —

“Let us not become tired of doing good; for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest” (Galatians 6:9 GNT).

The time to start planting is now.

I talk to people all the time who say, “One of these days, I’m going to . . . ” They’re going to serve more or give more when they retire, or when they get a raise—one of these days.

But “one of these days” is none of these days. You can’t wait for things to get better; you need to start planting now. Why? Because the sooner you plant, the longer you’re going to enjoy the harvest in your life.

But the harvest is not always going to come in your time. There’s always a delay between sowing and reaping. You plant in one season, and you harvest in another.

You have to be patient and not give up!

This is one of the principles that the Kingdom of God operates on. In Mark 4:26-28, Jesus says, “This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself the soil produces grain—first the stalk, then the head, then the full kernel in the head” (NIV).

The results will come, but they will come slowly and as part of a process. And because it takes time, you have to choose to be patient: “Let us not become tired of doing good; for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest” (Galatians 6:9 GNT).

Choose to forget about last year’s crop failure. Instead, start focusing on the long-term harvest in your life. If you’re in financial difficulty, you didn’t get that way overnight. You took years to mess things up, and it’s going to take a while to put things back together. There is a time of delay between sowing and reaping.

The Bible says in Psalm 126:5-6, “Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest” (NLT).

What loss have you been grieving over? Maybe you’ve lost your job. Maybe you’ve lost your health. Maybe you’ve lost a loved one. Maybe you’ve lost your savings. Maybe you’ve lost half of your retirement in the last few years. Maybe you’ve lost your dream.

Mourning is okay; moaning is not. Instead of moaning, get moving!

Today is the day to plant the seed.

Talk It Over

- If you could give financial advice to your younger self, what would you say? What can you learn from your financial mistakes that you can apply to your current situation?

- What past mistakes and financial failures do you need to let go of? What do you need to start doing today to move forward with your finances?

- What do you want to receive more of in your life? How can you plant that seed so that you will one day reap your own harvest?