0712“Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều” (Giăng 12:24 TTHĐ).

Một nhà nông sẽ làm gì khi có một cánh đồng trơ trọi không sinh hoa lợi? Người ấy sẽ không phàn nàn về điều đó. Người ấy thậm chí không cần phải cầu nguyện về điều đó! Ông chỉ đi ra đồng và bắt đầu gieo hạt giống xuống — bởi vì không điều gì sẽ xảy ra cho đến khi ông gieo hạt. Ông có thể cầu nguyện nhiều đến thế nào cũng được, nhưng nó sẽ không sinh ra được hoa màu.

Có thể bạn nghĩ rằng bạn đang chờ đợi Chúa. Bạn nghĩ rằng bạn đang chờ đợi Chúa để có được việc làm nào đó. Bạn nghĩ bạn đang chờ đợi Chúa để có được một người vợ hay chồng. Bạn nghĩ bạn đang chờ đợi Chúa cho bạn một may mắn bất ngờ. Nhưng Chúa nói rằng, “Con nghĩ rằng con đang chờ đợi Ta sao? Ta đang chờ con! Ta đang chờ đợi con gieo hạt.”

Mọi thứ trong đời sống đều bắt đầu như một hạt giống: một quan hệ, một cuộc hôn nhân, một cuộc kinh doanh, một Hội Thánh. Và không điều gì sẽ xảy ra cho đến khi một hạt giống được gieo xuống.

Tại sao Chúa đòi hỏi bạn phải gieo xuống một hạt giống? Bởi vì gieo trồng là một hành động của đức tin. Bạn lấy điều mình có, và bạn cho nó đi. Điều đó cần phải có đức tin, và điều đó đem sự vinh hiển đến cho Chúa.

Chúa Jêsus mô tả nguyên tắc của gieo và gặt này khi Ngài giải thích vì sao Ngài xuống thế gian chết trên cây thập tự. Trong Giăng 12:24 Chúa Jêsus nói, rằng, “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều” (Giăng 12:24 TTHĐ). Chúa Jêsus đã nói rằng, “Mọi người sẽ được cứu và lên thiên đàng bởi vì sự chết và sự sống lại của Ta. Ta sẽ gieo một hạt giống, và hạt giống đó sẽ là mạng sống của Ta.”

Đây là nguyên tắc của gieo và gặt: Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu, hãy gieo xuống một hạt giống. Bất cứ điều gì bạn cần – nhiều thì giờ hơn, nhiều sức lực hơn, nhiều tiền bạc hơn, nhiều sự hỗ trợ hơn, nhiều mối quan hệ hơn, khôn ngoan nhiều hơn — hãy cứ gieo xuống một hạt giống. Nếu bạn cần nhiều thì giờ hơn, hãy dành nhiều thì giờ hơn cho con cái của bạn. Nếu bạn cần nhiều tiền hơn, hãy đem cho những người đang cần đến. Nếu bạn cần được khôn ngoan hơn, hãy chia sẻ khôn ngoan nào bạn có cho người khác. Hãy cho đi chính mình!

Nó có lẽ không hợp lý với bạn khi phải cho đi điều mình đang cần phải có nhiều hơn, nhưng đó chính là thái độ mà Chúa muốn ban phước và điều đó sẽ sanh ra bông trái trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang chờ đợi Chúa chu cấp cho nhu cầu nào của mình?

2.    Bạn nghĩ rằng có lẽ Chúa đang chờ đợi bạn làm điều gì cho một nhu cầu nào đó? Hạt giống nào bạn có thể gieo ra hôm nay?

3.    Những kết quả nào bạn thấy được nơi bản thân và nơi người khác khi bạn gieo xuống một hạt giống và cho đi chính mình? Chúa đang gây dựng tính cách của bạn qua điều đó như thế nào?

 

 

 


GOD IS WAITING FOR YOU TO PLANT A SEED

By Rick Warren —

“Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds” (John 12:24 NIV).

What does a farmer do when he has a barren field that’s producing no income? He doesn’t complain about it. He doesn’t even have to pray about it! He just goes out and starts planting some seed—because nothing is going to happen until he plants the seed. He can pray all he wants, but it’s not going to produce a crop.

Maybe you think you’re waiting on God. You think you’re waiting on God for that job. You think you’re waiting on God for a spouse. You think you’re waiting on God for the windfall. But God says, “You think you’re waiting on me? I’m waiting on you! I’m waiting for you to plant a seed.”

Everything in life starts as a seed: a relationship, a marriage, a business, a church. And nothing happens until the seed is planted.

Why does God require you to plant a seed? Because planting is an act of faith. You take what you’ve got, and you give it away. That takes faith, and it brings glory to God.

Jesus described this principle of sowing and reaping when he was trying to explain why he came to Earth to die on the cross. In John 12:24 Jesus said, “Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds” (NIV). Jesus was saying, “People will be saved and go to heaven because of my death and Resurrection. I’m going to plant a seed, and the seed is going to be my life.”

Here’s the principle of sowing and reaping: Whenever you have a need, plant a seed. Whatever you need—more time, more energy, more money, more support, more relationships, more wisdom—just plant a seed. If you need more time, give more time to your kids. If you need more money, give it away to someone who needs it. If you need more wisdom, share what wisdom you have with others. Give yourself away!

It may not make sense to you to give away something that you need more of, but that is exactly the kind of attitude that God wants to bless and that will produce fruit in your life.

Talk It Over

- What need have you been waiting on God to provide?

- What do you think God might be waiting for you to do about that need? What seed can you plant today?

- What kind of results do you see in yourself and others when you plant a seed and give of yourself? How is God building your character through that?