0714“Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật, Nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn” (Châm 21:5 BDM).

Nếu bạn muốn vững mạnh về tài chánh, bạn cần phải bắt đầu ghi xuống những gì bạn chi tiêu cho đến khi bạn biết tiền bạc của mình đi đâu. Đây là nguyên tắc của kế toán. Bạn phải kiểm tra tài chánh của mình!

Có bao giờ bạn sống đến cuối tháng và tự hỏi rằng, “Tiền của tôi đã đi đâu hết rồi?” Không biết gì cả về tình hình tài chánh của mình cộng với việc dễ dàng vay mượn đồng nghĩa với thảm họa.

Có lẽ bạn đã nghe đến câu nói này: “Đồng tiền biết nói.” Đồng tiền không nói. Nó chỉ ra đi cách lặng lẽ, và nó không nói cho bạn biết nó sẽ đi đâu. Để biết được mình tiêu tiền vào việc gì, bạn phải ghi lại kỹ lưỡng.

Châm 21:5 nói, “Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật, Nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn” (BDM).

Khi nói đến vấn đề tài chánh, bạn phải ghi lại kỹ lưỡng về bốn điều: những gì bạn có, những gì bạn đang nợ, những gì bạn kiếm được, và những gì bạn đang tiêu xài. Việc ghi lại sổ sách này là cơ cấu cho việc lập ngân sách.

Có một vài cách để lập ngân sách, và bạn cần phải tìm xem cách nào là tốt nhất cho mình. Bạn cần phải tìm hiểu trên mạng, đến ngân hàng, đến văn phòng kế toán, dùng sổ sách của mình — làm bất cứ điều gì cần thiết để bạn đi đúng hướng và hiểu rõ về tiền bạc của mình để nó phục vụ bạn chứ không chống ngược lại bạn.

Châm 23:5 nói, “Giàu có phù du hết rất mau, Như phụng hoàng vỗ cánh tung trời bay mất” (KTHĐ). Đó là một bức tranh mô tả khá chính xác. Nếu bạn không biết tiền bạc của mình đang đi đâu, nó sẽ bay mất như chim ưng. May mắn thay cho chúng ta, những người sống ở Mỹ, chính phủ của chúng ta rất tốt khi nhắc nhở chúng ta về điều này bằng cách in hình chim ưng trên mỗi tờ giấy bạc!

Kế hoạch tài chánh được Chúa chúc phước sẽ ban phước bắt đầu với việc nhận biết rằng Ngài là nguồn của thu nhập và sự bảo đảm cho bạn. Rồi bằng cách ghi chép chi thu kỹ lưỡng, bạn có thể nhanh chóng thấy được Chúa đang ban phước cho mình như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc lập ngân sách tiền bạc của bạn có thể thật sự cho bạn tự do hơn về mặt tài chánh?

2.    Bạn cần thực hiện những bước nào ngày hôm nay để có thể theo dõi và ấn định cách sử dụng tiền bạc của mình tốt hơn?

3.    Bạn muốn Chúa ban phước cho bạn về tài chánh như thế nào? Bạn đang trung tín với Chúa về tài chánh của mình như thế nào?

 

 

 


FINANCIAL BLESSING REQUIRES CAREFUL PLANNING

By Rick Warren — 

“Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty” (Proverbs 21:5 NLT).

If you want to be financially strong, you need to start writing down what you spend until you know where all your money is going. This is the principle of accounting. You’ve got to keep track of your finances!

Have you ever made it to the end of the month and wondered, “Where did all my money go?” Ignorance of your financial condition plus easy credit equals disaster.

You’ve probably heard this phrase: “Money talks.” It does not. It just walks away quietly, and it doesn’t tell you where it’s going. To know what you’re spending your money on, you have to keep good records.

Proverbs 21:5 says, “Good planning and hard work lead to prosperity” (NLT).

When it comes to your finances, you need to keep good records of four things: what you own, what you owe, what you earn, and where it’s going. This kind of record-keeping is the framework for budgeting.

There are several ways to budget, and you need to figure out which one is best for you. You need to get online, get to your bank, get to your accountant’s office, get into your books—whatever it takes for you to get on track and understand your money so that it works for you and not against you.

Proverbs 23:5 says, “Your money can be gone in a flash, as if it had grown wings and flown away like an eagle” (GNT). That’s a pretty descriptive picture. If you don’t know where your money is going, it’s just going to fly away like an eagle. Fortunately, for those of us in the US, our government is kind enough to remind us of this by putting an eagle on every dollar bill!

The financial plan that God blesses starts with recognizing that he is your source of income and your security. Then, by keeping good records, you can quickly see how God is blessing you.

Talk It Over

- How can budgeting your money actually give you more freedom financially?

- What steps do you need to take today to be able to better track and allocate your money?

- How do you want God to bless you financially? How are you being faithful to him with your finances?