0136“Vì vậy, thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi” (Gia-cơ 5:7-8 BHĐ).

Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời vẫn luôn hiện diện dù lắm lúc chúng ta không thấy được rằng Ngài đang làm việc, bất kể cơn đại dịch toàn cầu hay bất cứ những nan đề nào khác mà bạn đang phải đối mặt.

Hãy tin cậy nơi Chúa và kiên nhẫn và chờ đợi. Làm thế nào để chúng ta có thể chờ đợi? Chúng ta nên làm gì trong khi chờ đợi? Làm thế nào để gây dựng một niềm tin phó thác nơi Chúa trong khi chúng ta chưa nhận được câu trả lời?

“Vì vậy, thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi” (Gia-cơ 5:7-8).

Cũng giống như các nông dân, bạn cần chờ đợi với tấm mong mỏi với kỳ vọng. Trong khi chờ đợi để gặt hái, người nông dân sẽ làm nhưng việc cần thiết để chuẩn bị cho vụ mùa thu hoạch của mình. Người ấy sẽ không ngồi một chỗ và suy nghĩ, “Không biết những hạt giống hạt giống đã gieo có lớn lên không?” Người nông dân trông đợi mùa màng phát triển, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu hoạch để gặt hái thành quả.

Bạn cần chờ đợi với tâm lòng mong đợi và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động và chu cấp. Thi thiên 130:5 chép, “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; tôi hi vọng nơi lời của Ngài.” Lời hứa ấy được chép trong Kinh Thánh, trong những câu như Ê-sai 49:23, “Những người trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn.”

Bạn đang trông đợi Đức Chúa Trời làm gì cho mình? Có thể bạn đang chờ đợi Ngài giúp đỡ để có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn. Mong Chúa giúp giải quyết một vấn đề tài chính, chữa lành một sự tổn thương, hoặc đem một người thân trong gia đình của bạn trở lại với Chúa. Cho dù điều đó là gì đi nữa, bạn có đang thực sự trông đợi việc Chúa sẽ hành động hay không? Nếu bạn không chuẩn bị cho chính mình trong khi chờ đợi, thì việc đó chứng tỏ rằng bạn chưa thực sự mong đợi điều đó xảy ra.

Nhiều khi chúng ta cho rằng mình đang chờ đợi Chúa, nhưng thật ra Ngài đang chờ đợi chúng ta. Ngài đang nói rằng, “Con vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận phước hạnh Ta muốn ban cho con. Trước hết, Ta muốn con phải lớn lên. Không phải con đang chờ đợi Ta mà là Ta đang chờ đợi con.”

Nếu bạn mệt mỏi và kiệt sức vì đang vật lộn với những khó khăn , điều mà bạn cần nhớ là hãy trông đợi nơi Chúa và sau đó bạn cần chuẩn bị cho chính mình để sẵn sàng vụ thu hoạch, gặt hái.  

Bạn cần yên lặng, suy ngẫm Lời Chúa, và học cách trở nên giống Ngài hơn.

Suy Ngẫm và Áp dụng

1.      Bạn đang trông đợi Đức Chúa Trời làm gì trong đời sống mình? Ngài đang có thể đang chờ đợi điều gì nơi bạn trong lúc này?

2.      Bạn có thể làm gì để chuẩn bị tốt cho bản thân trong khi chờ đợi Chúa hành động?

3.      Bạn muốn mình tăng trưởng và lớn lên như thế nào khi phải đối đầu với hoàn cảnh khó khăn do đại dịch gây ra? Bạn cần làm những gì để giúp mình đạt được những mục tiêu ấy?


 

 

Preparation Follows Expectation 

BY RICK WARREN — 

“Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You, too, must be patient. Don’t give up hope. The Lord will soon be here.” James 5:7-8 (GW)

It’s important to remember that God is always working behind the scenes, even through the global pandemic and any other problems you may be facing right now. Trust him, and be patient. How do you do that? What do you do while you’re waiting? How do you build a faith that trusts God during the delays?

“Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You, too, must be patient. Don’t give up hope. The Lord will soon be here” (James 5:7-8 GW).

Like farmers, you need to wait expectantly. While a farmer waits, he prepares for the harvest. He gets ready. He doesn’t sit around thinking, “I wonder if this is going to grow or not.” He expects it to grow. He prepares for the harvest so that when it comes, he can reap the benefits. You need to wait expectantly as you trust God to act and provide. Psalm 130:5 says, “I wait expectantly, trusting God to help, for he has promised” (TLB). That promise is all over the Bible, in verses like Isaiah 49:23: “No one who waits for my help will be disappointed” (GNT).

What have you been waiting for God to do? Maybe you’ve been waiting for him to transform your marriage, solve a financial problem, heal a hurt, or reach someone in your family who is not a believer. Whatever you’ve been waiting on God to do, do you really expect him to do it? If you’re not preparing yourself while you’re waiting, you’re not really expecting anything to happen.

A lot of times we think we’re waiting on God, but God’s just waiting on us. He’s saying, “You’re not ready to handle the blessing I want to give you. I want you to grow up first. You’re not waiting on me. I’m waiting on you.” If you’re tired and worn out because of this crisis, you need to remember to wait on God. You need to get still, get with God’s Word, and learn how to be more like him. Then, you get busy doing the work that will prepare you for the harvest.

Talk It Over

1.      What have you been waiting on God to do in your life? What do you think he might be waiting on you to do in the meantime?

2.      In what ways can you prepare yourself while you wait for God to work?

3.      How do you want to grow and mature because of the circumstances around the pandemic? How are you doing the work that will help you accomplish those goals?