0135“…chúng ta gọi những người kiên định là có phước” (Gia-cơ 5:11 BHĐ)

Đức Chúa Trời tưởng thưởng cho lòng kiên định. Gia-cơ 5:11 chép, “chúng ta gọi những người kiên định là có phước.”  Nói cách khác, lòng kiên định sẽ được đáp đền. Khi bạn kiên định, điều đó giúp xây dựng tính cách (character) của bạn, giúp bạn tránh được những sai lầm và đạt được các mục tiêu của mình.

Khi bạn kiên định, bạn sẽ được những người khác tôn trọng và hạnh phúc hơn trong các mối quan hệ. Sự kiên định đem lại đủ thứ phước hạnh và lợi ích.

Bạn có để ý thấy rằng, đặc biệt là trong thời gian vi-rút corona đang hoành hành, bạn khó mà kiên định khi mệt mỏi? Tất cả chúng ta đều thấy mệt mỏi vì sự bất ổn và điên loạn của cơn đại dịch kéo dài lâu hơn dự tính. “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

Trong “mùa” chờ đợi của cơn đại dịch này có nhiều phước hạnh để bạn nhận lãnh – cho tính cách, hoàn cảnh, gia đình của bạn và Hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là những phần thưởng thụ hưởng ngay trong hiện tại. Thánh Kinh cho biết còn có những phần thưởng khác trên thiên đàng nữa.

Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 5:11-12, “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.”

Khi một người nào đó làm tổn thương bạn, khao khát mạnh mẽ nhất trong lòng bạn lúc đó là muốn trả thù. Trong thời gian gần đây, người ta trải qua rất nhiều cảm xúc đau đớn khi đối diện với quyết định nên phản ứng thế nào trước cơn đại dịch. Và cùng với đó là rất nhiều cám dỗ muốn chống trả và tấn công quyết liệt.

Mỗi khi bạn bị chỉ trích và bị cám dỗ đáp trả, trước hết hãy suy nghĩ: Cuộc chiến này có đáng để bạn từ bỏ phần thưởng trên trời được hứa ban cho bạn không? Không. Là một người lãnh đạo, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều.

Người ta thường đánh giá sai về tôi, nghi ngờ và bình phẩm sau lưng tôi. Tôi đã học biết không tự vệ. Tôi im lặng vì tôi khám phá ra rằng bạn trở nên giống Chúa Giê-xu nhất khi bạn không trả đũa. Bạn giống Chúa Giê-xu nhất khi bạn từ chối chống trả. Thậm chí khi Ngài bị vu cáo và ngược đãi, Chúa Giê-xu vẫn chọn làm điều đúng và không trả thù giữa cuộc khủng hoảng.

Nếu bạn quyết định giao phó cho Chúa khi có người làm tổn thương bạn, Ngài thấy điều đó và Ngài sẽ ban phước cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.      Trong cơn đại dịch này, bạn nhận thấy bản thân khó thực hành tính kiên định trong các mối quan hệ nào nhất?

2.      Bạn có trân quý phần thưởng đời đời hơn phần thưởng đời này không? Câu trả lời của bạn thể hiện ra sao trong những sự chọn lựa của bạn mỗi khi bị tổn thương hay chỉ trích?

3.      Sự kiên định giúp tạo nên những mối liên hệ lành mạnh như thế nào?


 

It Pays to Be Patient

BY RICK WARREN —

“We count as blessed those who have persevered.” James 5:11 (NIV)

God rewards patience. James 5:11 says, “We count as blessed those who have persevered” (NIV). In other words, it pays to be patient. When you are patient, it builds your character, you avoid mistakes, and you’re going to reach your goals. When you’re patient, you’re going to be honored by others and have happier relationships. There are all kinds of blessings and benefits.

Have you noticed—especially during this time of the coronavirus—that it’s hard to be patient when you’re tired? We’re all feeling weary from the drawn-out uncertainty and craziness of the pandemic. “Let us not get tired of doing what is right, for after a while we will reap a harvest of blessing if we don’t get discouraged and give up” (Galatians 6:9 TLB).

There are blessings to be had through this season of waiting during the pandemic—in your character, your circumstances, your family, and God’s church. And they’re not just rewards to enjoy right now. The Bible says there are going to be rewards in heaven, too.

Jesus says in Matthew 5:11-12, “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven” (NIV). When someone hurts you, one of your strongest desires may be to retaliate. People have experienced a lot of hurt feelings lately when it comes to how we choose to respond to the pandemic. And with that comes a lot of temptation to fight back and lash out.

Whenever you’re criticized and tempted to strike back, think first: Is this fight worth giving up the reward promised to you in heaven? It’s not. As a leader, I get criticized a lot. People misjudge and question and doubt and second-guess me all the time. I’ve learned to not defend myself. I remain quiet, because I’ve discovered that you’re most like Jesus when you don’t retaliate. You’re most like Jesus when you refuse to fight back. Even when he was accused and mistreated, Jesus chose to do what was right and not retaliate in the middle of a crisis. If you choose to let God handle it when someone hurts you, he sees it. And he will bless you.

Talk It Over

1.      In what relationships have you found it most difficult to practice patience during the pandemic?

2.      Do you treasure eternal rewards more than earthly rewards? How is your answer revealed in the choices you make when you’re hurt or criticized?

3.      How does patience help create healthy relationships?