0323“Con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa (Thi 119:60 TTHĐ)

Kinh Thánh có đầy đủ hướng dẫn cho cuộc sống.  Những hướng dẫn đó được gọi là điều răn hay mạng lệnh của Chúa.  Chúa muốn bạn vâng theo những điều răn của Ngài ngay lập tức và Ngài muốn bạn vâng theo cách hoàn toàn.

Hãy tưởng tượng nếu cha mẹ bảo đứa con làm một điều gì đó và đứa bé đó trả lời, "Để con suy nghĩ lại."

Cách trả lời như thế chẳng lẽ sẽ không phải nhận lấy hậu quả gì hay sao?

Nhưng con người lúc nào cũng muốn làm điều đó với Chúa.  Khi Chúa muốn bạn làm một việc gì đó cũng có lúc bạn lại trả lời rằng, "Để con suy nghĩ lại cái đã."

Nhưng bạn không có quyền làm điều này chút nào cả. Nó chẳng khác gì đứa con nói với cha mẹ rằng, “Để con suy nghĩ lại.”

Khi Đấng Tạo Hóa của vũ trụ bảo bạn làm một điều gì đó. Ngài muốn bạn làm điều đó ngay bây giờ. Các bậc làm cha mẹ đều biết rằng không nghe lời liền là không vâng lời.

Chúa cũng muốn bạn vâng theo những mạng lệnh của Chúa một cách trọn vẹn. Bạn không thể chọn điều này, lựa điều kia hoặc lập một danh sách những điều bạn sẽ vâng theo và một danh sách khác có những điều bạn sẽ không làm. Vâng lời một phần tức là đã không vâng lời. Kinh Thánh dạy, “Con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa” (Thi 119:60 TTHĐ)

Điều đó có nghĩa là bạn không dừng lại để đặt câu hỏi, chất vấn những mệnh lệnh của Chúa trước khi bạn làm theo những mạng lệnh đó. Bạn vâng lời trước rồi mới tìm hiểu sau. Thật ra, bạn sẽ không hiểu được nhiều mạng lệnh của Chúa cách hoàn toàn cho đến khi bạn vâng theo những mạng lệnh đó trước. Trong nhiều trường hợp, chính sự vâng lời này sẽ giúp cho bạn hiểu biết được rõ hơn.

Vậy, Chúa đã bảo bạn làm điều gì mà bạn vẫn chưa bắt đầu làm? Bạn còn chần chờ gì nữa? Chúa quan tâm và muốn bạn có những điều tốt đẹp nhất.  Hãy vâng lời làm theo những mạng lệnh của Chúa mà không chần chờ.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã có kinh nghiệm nào trong quá khứ khi trì hoãn việc vâng lời Chúa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng không?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn học được gì từ những kinh nghiệm đó?

2.    Bạn đã vâng lời Chúa mặc dầu bạn không hoàn toàn hiểu hết mạng lệnh của Chúa khi nào? Kết quả của điều đó là gì?

3.    Chúa đã bảo bạn làm điều gì mà bạn đang trì hoãn? Bạn sẽ chọn vâng lời Chúa bây giờ chứ?


 

 

 

Delayed Obedience Is Disobedience

By Rick Warren

“Without delay I hurry to obey your commands” (Psalm 119:60 GNT).

The Bible is full of life instructions. They’re called the commands of God. And he expects us to obey his commands right away.

Imagine if a parent tells a child to do something and he or she says, “I’ll think about it.”

Wouldn’t there be consequences?

But we do that to God all the time. God says he wants us to do something, and we say, “I’ll think about it.”

We don’t have that kind of authority. It’s no different from a child telling a parent, “I’ll think about it.” But when the Creator of the universe tells us to do something, he expects us to do it — now. Every parent knows that delayed obedience is disobedience.

The Bible says, “Without delay I hurry to obey your commands” (Psalm 119:60 GNT).

So what has God told you to do that you haven’t started doing yet? What are you waiting for? God has your best interests at heart. Go ahead and do what he’s told you to do.

Talk It Over:

1.    Have you had an experience in your past when you delayed obeying God and it had serious consequences? What happened?

2.    What has God told you to do that you’re delaying?