0077“Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em.” (Gia-cơ 1:21 – BHĐ)

Không phải lúc nào bạn cũng hiểu những gì Kinh Thánh dạy.  Nhưng để neo giữ cuộc đời bạn trên nền tảng vững chắc của Lời Chúa, bạn cần khiêm nhường tiếp nhận mọi điều Chúa phán với bạn.

Trong câu gốc của ngày hôm nay, từ "tiếp nhận" xuất phát từ chữ dechomai trong tiếng Hy-lạp.  Đó là một thuật ngữ nói về lòng hiếu khách.  Nó có nghĩa là tiếp nhận giống như một người xa lạ.  Bạn phải đón nhận Lời Chúa một cách trọn vẹn vào đời sống mình. 

Nghĩa là, trước khi bạn mở Kinh Thánh, bạn thưa với Chúa rằng bạn đón nhận bất cứ điều gì Ngài phán với bạn.  Bạn đồng ý tin Lời của Ngài, dù bạn có hiểu hay không.

Nhìn vào phần đầu tiên của câu gốc hôm nay.  Để tiếp nhận Lời Chúa, trước tiên bạn phải giải quyết mọi điều ô uế trong đời sống bạn.  Hãy dọn sạch nó! Nói như vậy không có nghĩa là bạn cần phải dọn dẹp cuộc đời mình trước rồi mới có thể đến với Chúa mà là, tội lỗi có thể ngăn trở bạn nghe tiếng Chúa. 

Bạn không thể nghe tiếng Ngài khi có thứ gì khác đang lấp đầy tâm trí và tấm lòng của bạn.  Bạn phải dành chỗ cho chân lý.  Tin và áp dụng chân lý của Chúa sẽ thay đổi bạn và khiến bạn trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

Trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời thường so sánh việc chúng ta tiếp nhận Lời Ngài với việc làm vườn.  Ngài muốn chúng ta tiếp nhận những hạt giống Ngài đang gieo vào tấm lòng và tâm trí chúng ta. 

Nhưng trước khi gieo hạt và chăm sóc, chúng ta phải nhổ cỏ. Trước khi bạn gặp Chúa, bạn phải loại bỏ rác thải của cảm xúc và tâm linh tồn tại trong đời sống bạn. 

Bạn làm điều đó bằng cách xưng nhận và quay lưng lại với tội lỗi.  Bạn thừa nhận với Chúa những gì bạn đã làm là trái với Lời của Ngài.

Khi đó, qua sự tiếp nhận và xưng tội, Đức Chúa Trời có thể sinh ra bông trái của sự vâng phục trong cuộc đời bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Khiêm nhường tiếp nhận Lời Chúa nghĩa là gì?  Tại sao sự khiêm nhường lại là điều quan trọng?
  2. Vì sao tội lỗi ngăn trở mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời?  Bạn cảm nhận những ảnh hưởng của tội lỗi chưa được xưng nhận đối với mối quan hệ với Chúa của bạn như thế nào?
  3. Chúa muốn bạn làm gì với những phần Kinh thánh mà bạn không hiểu?

Before You Open God’s Word, Believe It

BY RICK WARREN —

“So get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls.” James 1:21 (NLT)

You may not always understand what the Bible says. But to anchor your life on the solid foundation of God’s Word, you need to humbly accept whatever God tells you.

In today’s verse, the word “accept” is from the Greek word dechomai. It’s a hospitality term. It means to receive like a stranger. You are to receive God’s Word fully into your life. That means before you even open your Bible, you tell God that you accept whatever he tells you. You agree to believe his Word, whether or not you understand it.

Look at the first part of today’s verse. In order to accept God’s Word, you first have to take care of the filthy stuff in your life. Clean it out! Now, this doesn’t mean you need to clean up your life before you can come to God; Instead, it means sin can block you from hearing God. You can’t hear him when you’ve got something else filling your mind and heart. You’ve got to make space for the truth. Believing and applying God’s truth will change you and make you more like Jesus.

In the Bible, God often compares our accepting his Word to gardening. He wants us to accept the seeds he is planting in our hearts and minds. But before the seeding and the feeding comes the weeding. Before you meet with God, you have to take out the emotional and spiritual garbage in your life. You do that by confessing and turning away from your sins. You admit to God what you’ve done that goes against his Word.

Then, through acceptance and confession, God can produce the fruit of obedience in your life.

Talk It Over

  • What does it mean to humbly accept God’s Word? Why does humility matter?
  • Why does sin keep us from fellowship with God? How have you felt the effects of unconfessed sin on your relationship with God?
  • What does God want you to do with the parts of the Bible you don’t understand?