0078“Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” (Thi 23:4 BHĐ)

Một trong những nguyên nhân gây trầm cảm là sự mất mát. Có thể bạn bị mất việc, mất sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng hay mất một người thân. Và chắc hẳn đại dịch virus Corona đã khiến căn bệnh trầm cảm của bạn càng nặng thêm.

Khi đối diện với sự mất mát, người ta thường phản ứng theo một trong hai cách. Một là sợ hãi và hai là đau buồn. Đau buồn là tốt. Đau buồn là cách chúng ta vượt qua những ngã rẽ trong cuộc đời. Thật ra, nếu không đau buồn, bạn sẽ bị mắc kẹt! Đau buồn sẽ không giết chết bạn nếu bạn thổ lộ nỗi đau ấy ra.

Trái lại, sợ hãi có thể là một điều rất xấu. Không dưới một lần Kinh Thánh dạy, “Chớ đau buồn,” “chớ sầu khổ,” “đừng khóc.” Lời Chúa thực sự muốn nói, “Chớ sợ hãi.” Và những lời này được lặp đi lặp lại 365 lần! Vì đau buồn không làm tê liệt chúng ta như sợ hãi.

Trong Thi 23:4, vua Đa-vít đã nói, “Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” Đa-vít biết những người chăn chiên luôn đem theo một cây trượng và một cây gậy để bảo vệ bầy chiên của mình. Và ông biết Đức Chúa Trời có quyền năng để bảo vệ ông, nên ông tin cậy Chúa dù đang đi trong những thung lũng tăm tối nhất.

Tất cả chúng ta đều đang đi trong một trũng bóng tối và chúng ta có thể chọn cách tin cậy Đức Chúa Trời – ngay cả trong bóng tối, khi mọi sự không rõ ràng và dường như lối ra còn ở rất xa. Nhưng, đây là tin mừng cần nhớ về những cái bóng to lớn đáng sợ. Bóng chỉ xuất hiện khi có ánh sáng. Nếu nhìn thấy một cái bóng, nhất định phải có một ánh đèn đang chiếu sáng gần đó.

Vậy, bí quyết để vượt qua trũng bóng chết là quay lưng lại với cái bóng ấy và nhìn vào ánh sáng. Vì hễ bạn còn chăm chú nhìn lên sự sáng – tức là Chúa Giê-xu, Sự Sáng của Thế Gian – bóng chết sẽ không thể đe dọa bạn.

Giống như Đa-vít, bạn hãy tin cậy Đức Chúa Trời khi đi trong những trũng bóng chết và thưa với Ngài: “Khi tâm linh con mỏi mòn, thì Chúa biết rõ đường lối con” (Thi 142:3 BHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Hiện nay bạn đang đối diện với những cái bóng nào? Vì sao những cái bóng ấy khiến bạn thoái chí?

2.      Học thuộc lời Kinh Thánh giúp bạn đối diện với những nỗi sợ hãi trong đời sống như thế nào?

3.      Theo bạn, vì sao sợ hãi khiến con người ta căng thẳng?

 


THE TRUTH ABOUT SHADOWS

BY RICK WARREN — 

“Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.” Psalm 23:4 (ESV)

One of the common sources of stress is the loss. You can lose your job, your health, your money, your reputation, or a loved one. And the coronavirus pandemic is most likely amplifying the stress.

When people go through loss, there are two common reactions. One is fear, and the other is grief. The grief is good. Grief is the way we get through the transitions of life. In fact, if you don’t grieve, you get stuck! Grief will not kill you if you let it out.

Fear, on the other hand, can be a bad thing. Not once in the Bible does it say, “Grieve not,” “Sorrow not,” “Weep not,” or “Cry not.” What it does say is “Fear not.” And it says that 365 times! Because grief doesn’t paralyze us, but fear does.

In Psalm 23:4, David says, “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me” (ESV). David knew shepherds always carried a rod and a staff to protect their sheep. And he knew God had the power to protect him. So David trusted God, even in the darkest valleys.

We’re collectively going through a dark valley right now, and we can choose to trust God—even in the shadows, where it doesn’t make sense and when it can seem like a long way out of the valley. But, here’s the good news to remember about big, scary shadows. You can’t have a shadow without light. If you see a shadow, that means there is a light shining nearby.

So the key when you’re going through the valley of the shadow is to turn your back on the shadow and look at the light. Because as long as you keep your eyes on the light—Jesus, the Light of the World—the shadow won’t scare you.

Just like David, trust God in the dark valleys, and pray, “When I am overwhelmed, you alone know the way I should turn” (Psalm 142:3 NLT).

Talk It Over

  • What are the shadows you’ve recently been facing? Why are they so daunting to you?
  • How can memorizing Scripture help you face the fears in your life?
  • Why do you think fear stresses people out?