0076“Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi.” (Gia-cơ 2:18 BHĐ)

Có người cho rằng đức tin chỉ là một cuộc đàm luận. Đó là một sự bàn luận về một ý tưởng hay một tranh biện về một quan điểm thần học.

Nhưng đức tin không chỉ giới hạn với những điều đó. Gia-cơ cho biết rằng một đức tin thật sự sẽ biến đổi đời sống. Gia-cơ 2:18 chép, Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi.” (BHĐ)

Ở đây, Gia-cơ đang nói về việc một người tin rằng đức tin có thể tách rời khỏi hành động—việc tin vào Lời Chúa và việc thiện lành không liên quan gì đến nhau cả. Dẫu vậy, Gia-cơ cũng nói rằng ông không thể nào thấy được đức tin của bạn nếu bạn không bày tỏ qua những công việc thiện lành của mình.

Đời sống của Gia-cơ đã được thay đổi nhờ đức tin, vì vậy ông có thể chứng minh đức tin của mình qua cách ông hầu việc Chúa và phục vụ người khác.

Chúng ta có thể dùng tình yêu để minh chứng điểm này. Tình yêu sẽ không thể nhìn thấy được, không hữu hình cho đến khi chúng ta thấy được những biểu hiện, những hành động của tình yêu. Cũng cùng một lẽ ấy, cách duy nhất để biết một người có đức tin thật hay không là qua cách họ sống.

Điều chủ yếu Gia-cơ muốn nói đến đây là, “Nếu bạn tuyên bố mình là một Cơ Đốc Nhân, thì tôi có quyền yêu cầu bạn chứng minh điều đó qua hành động của mình.”

Một Đấng vĩ đại như Đức Chúa Trời không khi nào bước vào đời sống bạn mà không cho bạn được những thay đổi có thể nhận thấy ngay ra được. 2Cô 5:17 chép, “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.” (BHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Đức tin trong Chúa đang biến đổi bạn như thế nào?

2. Khi Gia-cơ nói về đức tin, ông bảo, “Hãy chỉ cho tôi thấy.” Bằng cách nào có thể chỉ cho người khác thấy đức tin của bạn?

Gia-cơ không nói rằng chúng ta được cứu rỗi là nhờ vào việc làm của mình. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, chứ không phải vì bất cứ điều nào khác. Kinh Thánh chép, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.” (Êph 2:8-9 BHĐ).

Qua đức tin, Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta khiến thái độ và hành động của chúng ta trở thành bằng chứng của niềm tin chúng ta nơi Chúa. Êph 2:10 chép, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (BHĐ).

Nếu bạn chưa bao giờ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, đây là lúc để làm điều đó. Người đã chuyển bài viết này cho bạn có thể giúp bạn biết làm cách nào để đặt niềm tin nơi Chúa.

 


REAL FAITH CHANGES LIVES

BY RICK WARREN —

“Now someone may argue, 'Some people have faith; others have good deeds.’ But I say, 'How can you show me your faith if you don’t have good deeds? I will show you my faith by my good deeds.’” James 2:18 (NLT)

Some people think faith is just a conversation. It’s an idea to be discussed or a theology to be debated.

But faith is so much more than that. James teaches us that real faith transforms lives.

James 2:18 says, “Now someone may argue, 'Some people have faith; others have good deeds.’ But I say, 'How can you show me your faith if you don’t have good deeds? I will show you my faith by my good deeds’” (NLT). Here, James is describing the person who thinks faith can be separated from actions—how believing in God’s Word and good deeds aren’t connected.

However, James also says he can’t see your faith if you don’t show it with your good deeds.

His life has been changed by his faith, so James says he can prove his faith by pointing to the way he serves God and the way he serves others.

One way to explain this is to consider love. Love isn’t visible unless you are able to see it in action. In the same way, the only way you know if someone has real faith is by looking at how they live.

James is essentially saying, “If you claim to be a Christian, then I have the right to ask you to prove it through your actions.”

The point is, someone as big as God can’t possibly come into your life without changing you visibly. 2 Corinthians 5:17 says, “This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone; a new life has begun!” (NLT).

 

Talk It Over

  • How is your faith in God transforming you?
  • When James talks about faith, he says, “Show me.” How do you show others your faith?

James isn’t saying we are saved by our works. The Bible is clear that we are saved by faith in Jesus, nothing more and nothing less. The Bible says, “God saved you by his grace when you believed. And you can’t take credit for this; it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it” (Ephesians 2:8-9 NLT).

But, through our faith, God transforms us so that our attitudes and actions become evidence of our trust in him. Ephesians 2:10 says, “For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (NLT).

If you’ve never placed your trust in Jesus, now is the time to do it. To find out how, watch this video where I share: “What Does It Mean to Follow Christ?”