“Anh em thân yêu, từ trước vô cùng, Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, đã chọn anh em làm con cái Ngài. Thánh Linh tác động trong lòng anh em, tẩy sạch và thánh hóa anh em bằng huyết Chúa Cứu Thế Jêsus để anh em sống đẹp lòng Ngài (IPhi 1:2 KTHĐ).

Nhiều người trong thế giới đổ vỡ của chúng ta sẽ hỏi tại sao hầu như phần nhiều mọi thứ dường như không đúng như mình mong muốn. Họ muốn biết, “Có một hy vọng nào không?”