“Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24 TTHĐ).

Nếu hôm nay tôi đưa bạn một ngân phiếu một ngàn đô-la, bạn có giữ lại lời cảm ơn của mình cho đến khi biết chi phiếu đó không bị hoàn trả lại không? Bất cứ người nào quen biết tôi sẽ nghĩ rằng, “Đây là một người tốt. Tôi có thể tin cậy là ông ấy có đủ tiền trong ngân hàng để trả tấm chi phiếu này. Tôi sẽ cảm ơn ông ấy ngay lúc này.” Bạn sẽ cảm ơn tôi trước và rồi bạn sẽ đem tấm chi phiếu đó đến ngân hàng.

Những lời hứa của Chúa còn tốt hơn bất cứ lời hứa nào của chúng ta. Ngay cả trước khi bạn nhận được những điều Ngài đã hứa, bạn có thể nói rằng, “Cảm ơn Chúa. Con biết những điều Chúa hứa sẽ xảy ra. Chúa sẽ làm những gì Ngài hứa Ngài sẽ làm.”

Có một thí dụ rất hay về điều này trong “Danh Sách Những Anh Hùng Đức Tin” của Chúa trong Hê-bơ-rơ 11. Bạn có nhớ việc Giô-suê đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh Giê-ri-cô, nơi các bức tường sụp xuống như thế nào không? Làm thế nào các bức tường đó đã sụp xuống được như vậy? Hê-bơ-rơ 11:30 nói, “Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống sau khi dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh bảy ngày” (TTHĐ).

Dân Y-sơ-ra-ên đang đi vào Đất Hứa là nơi có thành phố Giê-ri-cô hùng mạnh. Chúa đã hứa Ngài sẽ cho dân Y-sơ-ra-ên vào trong thành và cho họ kế hoạch của Ngài. Kế hoạch đó đại khái như thế này: “Ta muốn các con đi chung quanh thành Giê-ri-cô trong bảy ngày. Và trong ngày thứ bảy, Ta muốn các con đi quanh thành bảy lần, cảm ơn Ta về sự chiến thắng sắp đến.” Và khi họ làm điều đó, các tường thành sụp đổ. Chúa đã làm điều Ngài đã hứa!

Tôi thường nghĩ rằng, “Nếu tôi là một trong những người đi vòng quanh các bức tường thành đó bảy ngày thì sẽ như thế nào?” Một số người trong bọn họ ắt hẳn sẽ nhìn vào những bức tường thành càng lúc càng lo lắng hơn và tự hỏi làm thế nào Chúa có thể làm cho những bức tường thành đó sụp xuống. Nhưng thay vào đó, rất nhiều người trong đó đã có đức tin. Và mỗi ngày họ nhìn vào tường thành và nghĩ về những gì Chúa có thể làm và cảm ơn Ngài trước.

Đây là kiểu đời sống mà Chúa muốn bạn sống, đời sống cảm ơn Chúa trước. Chúa Jêsus đã nói về điều này trong Mác 11:24: “Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (TTHĐ).

Khi bạn xin Chúa về một điều gì đó, tại sao lại cầu xin nếu bạn không tin? Đó chỉ là một việc làm trống rỗng. Chúa Jêsus đã nói rằng nếu bạn cầu nguyện và xin Chúa cho được một điều gì đó, bạn nên tin rằng Ngài sẽ làm thành. Hãy cảm ơn Chúa trước về những điều chỉ có Chúa mới có thể làm được. Và rồi nhìn xem Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang tuyên nhận những lời hứa nào từ Chúa khi cầu nguyện? Làm thế nào để bạn có thể tìm được nhiều hơn những lời hứa của Chúa?

2.    Đời sống cầu nguyện của bạn cho thấy được chiều sâu sự trưởng thành thuộc linh của bạn như thế nào?

3.    Bạn đang xin Chúa cho điều gì? Bạn có tin rằng là Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài không? Tại sao có hay tại sao không?

 

 


WHEN YOU ASK FOR SOMETHING, BELIEVE GOD WILL ANSWER

By Rick Warren —

“Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours” (Mark 11:24 NIV).

If I gave you a check today for a thousand dollars, would you withhold your thanks until you knew it wouldn’t bounce? Anyone who knows me would think, “This is a pretty good guy. I can trust that he has enough in his account to cover it. I’ll thank him right now.” You’d thank me first—and then you’d take the check to the bank.

God’s promises are better than any of our promises. Before you even receive what he has promised, you can say, “Thank you, God. I know that what you promised will happen. You’ll do what you say you will do.”

There’s a great example of this in God’s “Faith Hall of Fame” in Hebrews 11. Remember how Joshua led the Israelites around Jericho, where the walls fell down? How did the walls fall down? Hebrews 11:30 says, “By faith the walls of Jericho fell, after the army had marched around them for seven days” (NIV).

The people of Israel were going into the Promised Land, where the powerful city of Jericho was located. God promised he was going to let the Israelites into the city and then gave them his plan. It went something like this: “I want you to go and march around Jericho for seven days. Then on the seventh day, I want you to march around the city seven times, thanking me for the victory that’s going to come.” And when they did that, the walls just fell. God did what he’d promised!

I’ve often thought, “What if I’d been one of those people marching around the walls for seven days?” Some of them must have been looking at the walls, getting more and more worried and wondering how God could ever bring the walls down. But a lot of those people had faith instead. And every day they looked at the wall and thought about what God could do and thanked him in advance.

This is the kind of life that God wants you to live, the thanking-God-in-advance kind of life. Jesus talked about it in Mark 11:24: “Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours” (NIV).

When you ask God for something, why even ask if you don’t believe? It’s an empty exercise.

Jesus said that if you pray and ask God for something, you should believe he’s going to do it. Thank him in advance for what only he can do. And then look for how he answers your prayer.

Talk It Over

- What promises from God are you claiming when you pray? How can you find more of God’s promises?

- How does your prayer life reveal the depth of your spiritual maturity?

- What have you been asking God for? Do you believe that he will keep his promises? Why or why not?