“[Chúa Jêsus} bắt đầu từ Môi-se rồi đến tất cả các đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.” Lu-ca 24:27

Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể sắp xếp Kinh Thánh lại với nhau. Kinh Thánh bao gồm 66 sách được viết trong hơn 1,600 năm do 40 tác giả — và sách chỉ có một chủ đề.

Có một chủ đề duy nhất và thống nhất là một trong những lý do để khiến bạn biết rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền, Kinh Thánh đều nói về việc Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại. Chúa Jêsus là tâm điểm của sách.

Việc Kinh Thánh chỉ có một chủ đề không khác gì một phép lạ. Điều này sẽ là chuyện bình thường nếu Kinh thánh chỉ được viết ra bởi một người. Kinh Koran chỉ được viết bởi Mohammed. Kinh sách của Khổng Tử do Khổng Tử viết ra. Những Kinh sách của Đức Phật được viết bởi Đức Phật. Vì chúng chỉ do một người viết ra nên mọi sự việc đều thống nhất với nhau là chuyện thường tình.

Mặt khác Kinh Thánh được viết ra bởi 40 người khác nhau — ở các độ tuổi và các giai đoạn khác nhau trong đời sống — viết ra ở ba lục địa. Và tất cả những người này đều viết cùng một câu chuyện: câu chuyện về Chúa Jêsus. Các nhà tiên tri và nhà thơ, các người đánh cá và vua chúa, những người chăn cừu và người chép sách đều có cùng một câu chuyện. Một số người viết ở trong nhà, số khác viết trong tù và một số khác viết trên tàu thuyền. Bạn không thể tập hợp được một nhóm tác giả nào đa dạng hơn thế nữa.

Dầu vậy, câu chuyện của họ đều giống nhau.

Hãy tưởng tượng tôi đưa cho 50 người, mỗi người một tờ giấy, và bảo họ xé tờ giấy của mình ra thành những dạng khác nhau — nhưng không cho họ biết mình sẽ làm gì với những tờ giấy đó. Xác xuất của việc tôi ráp lại những mảnh giấy đó thành một tấm bản đồ nước Mỹ sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ cực kỳ thấp. Nếu tôi làm được điều này, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo.

Thật là một điều kỳ diệu về việc Kinh Thánh được sắp xếp lại với nhau như thế nào.

Chúng ta có khuynh hướng cho rằng Tân Ước nói đến Chúa Jêsus và Cựu Ước là về dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng điều đó không đúng chút nào cả. Kinh Thánh chép trong Lu-ca 24:27 rằng, “[Chúa Jêsus} bắt đầu từ Môi-se rồi đến tất cả các đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.”  Khi Chúa Jêsus giải thích những điều Kinh Thánh nói về Ngài, những câu Kinh Thánh đó ra từ trong Cựu Ước. Tân Ước thậm chí lúc đó còn chưa được viết đến!

Những hình ảnh, ẩn dụ, so sánh tương đồng, và những lời tiên tri trong Kinh Thánh — từ khi bắt đầu cho đến lúc cuối cùng — nói về chương trình của Đức Chúa Trời để cứu chuộc loài người và để xây dựng một gia đình đời đời. Tất cả đều bắt đầu với Chúa Jêsus. Bạn có thể thấy được Ngài trong từng cuốn sách.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự liên kết chặt chẽ trong Kinh Thánh là một phép lạ! Làm thế nào sự kiện này lại giúp bạn quý trọng Kinh Thánh hơn?

2.    Nếu phải tóm tắt Kinh Thánh lại trong một câu nói của mình, bạn sẽ nói gì?

3.    Bạn thấy được Chúa Jêsus ở đâu trong Cựu Ước?

 

Kinh Thánh hướng bạn về Chúa Jêsus. Bạn sẽ theo Ngài ngày hôm nay chứ?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Chúa sẽ thứ tha tất cả những điều sai trái con đã làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào trong gia đình đời đời của Ngài trên thiên đàng một ngày nào đó.

“Lạy Chúa, con biết rằng mình là người có tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi con và Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại. Con muốn tin cậy Ngài làm Cứu Chúa của con và theo Ngài là Chúa từ ngày hôm nay.  Xin hướng dẫn đời sống con, và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.” 

 

 

 


THE WHOLE BIBLE POINTS TO JESUS

BY RICK WARREN —

“Beginning with Moses and all the Prophets, [Jesus] explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself.”  Luke 24:27 (NIV)

Only God could have put the Bible together. The Bible contains 66 books written over 1,600 years by 40 authors—and it has one theme.

Having a single, unified theme is one of the reasons you can know that the Bible is God’s Word. From Genesis to Revelation, the Bible is all about God redeeming humanity. Jesus is its star.

The fact that the Bible has only one theme is nothing short of a miracle. It would be one thing if the Bible had been written by just one person. The Koran was written by one person, Mohammed. The Analects of Confucius were written by Confucius. The writings of Buddha were written by Buddha. Because they were written by one person, you’d expect them to be uniform.

The Bible, on the other hand, was written by 40 different people—of different ages and stages of life—on three continents. And they all wrote the same story: Jesus’ story. Prophets and poets, fishermen and kings, shepherds and scribes all had the same story. Some wrote in homes, others in prisons, and others on ships. You couldn’t have put together a more diverse group of authors.

Yet the story is the same.

Imagine I gave 50 people each a piece of paper, and I told them to tear their pieces of paper into different shapes—but I never said how I was going to use them. What’s the likelihood I’d be able to take those pieces of paper and make a map of the United States out of them? Those odds would be astronomically low. If I did that, most people would think it was a trick.

That’s the miracle of how the Bible was put together.

We tend to think that the New Testament is about Jesus and the Old Testament is about Israel. But that’s not true. The Bible says in Luke 24:27, “Beginning with Moses and all the Prophets, [Jesus] explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself” (NIV). When Jesus explained what the Scriptures said about him, those Scriptures were from the Old Testament. The New Testament wasn’t even written yet!

The Bible’s pictures, metaphors, analogies, and prophecies—from beginning to end—are about God’s plan to redeem people and build a family for eternity. It all began with Jesus. You can see him in every book.

Talk It Over

  • The Bible’s cohesiveness is a miracle! How does that fact make you appreciate it more?
  • If you had to sum up the Bible in one sentence in your own words, what would you say?
  • Where in the Old Testament do you see Jesus?

The Bible points to Jesus. Will you follow him today?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."