“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”  Ma-thi-ơ 5:18

Có thể bạn đã nghe một người nào đó nói rằng, “Tôi tin Chúa Jêsus, nhưng không tin những người đã viết Kinh Thánh.” Có vấn đề đối với lối ý luận như thế này.

Chúa Jêsus tin vào Kinh Thánh — từng lời, từng chữ trong đó! Chúa phán rằng Kinh Thánh là một quyển sách độc đáo, vượt hơn hẳn tất cả những quyển sách khác.

Trong Ma-thi-ơ 5:18, Chúa Jêsus nói rằng, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”

Chúa Jêsus nói rằng Kinh Thánh sẽ còn mãi cho đến khi tận thế. Nó sẽ hoàn tất những gì Đức Chúa Trời muốn hoàn thành trong thế giới này. Chúa nói rằng, “Chúng ta biết rằng Kinh Thánh bao giờ cũng đúng” (Giăng 10:35). Chúa Jêsus công bố lẽ thật về Kinh Thánh. Và khi Chúa Jêsus nói về tính trung thực của Kinh Thánh, chúng ta cần phải lắng nghe.

Khi nói về Kinh Thánh, Chúa Jêsus thường dựa lập luận của mình về lẽ thật của Kinh Thánh trên một câu hoặc thậm chí chỉ dựa trên một chữ duy nhất trong Kinh Thánh. Chúa tin từng câu, từng chữ trong Kinh Thánh. Vì vậy, nếu bạn tin cậy Chúa Jêsus, tại sao bạn lại không tin Kinh Thánh?

Thật dễ để thấy được rằng Chúa Jêsus đã không coi Kinh Thánh chỉ đơn giản là thơ văn hay lịch sử. Ngài xem Kinh thánh là một điều có thể thay đổi đời sống. Trong Lu-ca 11:28, Chúa Jêsus phán rằng, “Phước cho người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời.” Chúa Jêsus không muốn chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh mà thôi. Đó là những điều bạn làm với thơ văn và lịch sử. Chúa Jêsus muốn chúng ta vâng theo lời Kinh Thánh. Đó là những gì bạn làm với bất cứ những gì mà Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đã viết ra.

Chúa Jêsus nói về Kinh Thánh như thể những con người và sự kiện trong đó là thật. Chúa nói về tất cả các tiên tri có thật. Chúa nói về Đa-ni-ên có thật. Chúa Jêsus tin vào Nô-ê và mọi việc đã xảy ra với cơn lụt. Chúa tin vào A-đam và Ê-va. Chúa tin vào thảm kịch của Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Chúa tin rằng Giô-na đã bị một con cá lớn nuốt chửng.

Chúa Jêsus tin vào một số câu chuyện đã gây tranh cãi nhất trong Kinh Thánh, đặc biệt là chuyện của Nô-ê, A-đam và Ê-va, Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và Giô-na. Những người cho rằng Kinh Thánh chủ yếu chỉ là những câu chuyện hay của những việc đã không thực sự xảy ra luôn trích dẫn bốn câu chuyện đó.

Nếu Chúa Jêsus thực sự tin vào Giô-na, thì bạn cũng nên tin như vậy. Tôi không biết làm thế nào Chúa đã tạo ra một con cá có thể nuốt chửng được một người, nhưng điều đó nói đến trong Kinh Thánh, vậy thật Chúa đã tạo nên một con cá như thế.

Tôi tin vào Kinh Thánh vì Chúa Jêsus tin nơi Kinh Thánh. Bạn cũng nên tin như vậy.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thấy Kinh Thánh làm thay đổi đời sống không? Bằng chứng của việc này trong đời sống của bạn là gì?

2.    Bạn có thấy rất khó để tin vào một số điều nào đó trong Kinh Thánh không? Tại sao?

3.    Bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn làm thành điều gì trong đời sống bạn qua Lời Ngài?

 

 


IF JESUS TRUSTED THE BIBLE, THEN YOU CAN TOO

BY RICK WARREN —

For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.”  Matthew 5:18 (NIV)

You may have heard someone say, “I trust Jesus, but not the other guys who wrote the Bible.” There’s a problem with that logic.

Jesus trusted the Bible—every word of it! He taught that the Bible is a unique book, above all others.

In Matthew 5:18, Jesus said, “For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished” (NIV).

Jesus said the Bible will last until the end of time. It will accomplish what God wants to accomplish in this world. He said, “We know that Scripture is always true” (John 10:35 NIRV). Jesus proclaimed the truth of the Bible. And when Jesus talks about the truthfulness of the Bible, we need to listen.

When Jesus talked about the Bible, he would often base his argument about the truth of the Bible on a single sentence or even a single word from the Bible. He believed every single sentence, every single word of Scripture. So if you trust Jesus, why wouldn’t you trust the Bible?

It’s clear that Jesus didn’t think of the Bible as simply poetry or history. He saw the Bible as something that changes lives. In Luke 11:28 Jesus said, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it” (NIV). Jesus doesn’t want us to only read the Bible. That’s what you do with poetry and history. Jesus wants us to obey the Bible. That’s what you do with anything the Creator of the universe writes.

Jesus talked about the Bible as if the people and events in it were real. He talked about all the prophets being real. He talked about Daniel being real. Jesus believed in Noah and everything that happened with the flood. He believed in Adam and Eve. He believed in the tragedy of Sodom and Gomorrah. He believed that Jonah was swallowed by a large fish.

Jesus believed in some of the most disputed stories in the Bible, particularly Noah, Adam and Eve, Sodom and Gomorrah, and Jonah. People who think that the Bible is mostly good stories that didn’t really happen always point to those four stories.

If Jesus really believed in Jonah, then you should too. I don’t know how God created a fish that could swallow a guy, but it’s in the Bible, so he did.

I trust in the Bible because Jesus trusted in it. You should too.

Talk It Over

  • Do you see the Bible as something that changes lives? What is the evidence of this in your life?
  • Do you have trouble believing some parts of the Bible? Why?
  • What do you think God wants to accomplish in your life through his Word?