“Chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý người, nhưng ấy là do Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói ra lời Đức Chúa Trời.” 2Phi-e-rơ 1:21

Kinh Thánh là cuốn sách được đọc đến nhiều nhất trong lịch sử. Đây cũng là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử và là cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên nó còn hơn thế nữa. Đó cũng là Lời của Đức Chúa Trời — chính là hơi thở của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói trong 2Ti-mô-thê 3:16 rằng, “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi và có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.”

Điều đó có nghĩa là Kinh Thánh không chỉ là một ý tưởng hay. Đó là Lời Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Một trong những lý do tôi có thể biết rằng Kinh Thánh là thật và đáng tin cậy là vì nó có hàng ngàn lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Thật đúng như thế — từng lời tiên tri trong Kinh Thánh hoặc đã thành sự thật như Chúa đã tiên đoán hoặc sẽ thành sự thật vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Kinh Thánh chứa đựng trên 300 lời tiên tri chỉ nói riêng về Chúa Jêsus — tất cả đều được viết một ngàn năm trước khi Ngài được sanh ra. Những người trong Kinh Thánh đã nói tiên tri về thời điểm Chúa Jêsus được sanh ra, nơi Ngài sanh ra và Ngài sẽ sanh ra như thế nào. Chúa Jêsus không cách nào có thể áp đặt, thao túng việc ra đời của mình để làm cho những lời tiên tri đó ứng nghiệm được.

Các lời tiên tri cũng nói trước được việc Chúa sẽ phải chết như thế nào. Một ngàn năm trước khi Chúa Jêsus chết, vua Đa-vít đã tả lại cái chết của Chúa Jêsus trên thập tự ở một chương trong sách Thi Thiên. Ông đã không dùng đến từ “đóng đinh,” vì lúc đó không ai biết được từ đó. Nhưng từ rất lâu, trước khi người La Mã nghĩ đến việc đóng đinh người khác, Đa-vít đã tả ra điều đó.

Chỉ có Chúa mới có thể biết được như thế.

Xác suất mà tôi có thể tiên đoán 300 điều về bạn và tất cả đều thành sự thật sẽ là bao nhiêu? Xác suất ấy cao đến mức bạn không thể viết ra thành con số. Phải cần nhiều đức tin để tin rằng những lời tiên tri trong Kinh Thánh chỉ là ngẫu nhiên hơn là tin rằng Đức Chúa Trời đã định trước mọi việc.

Kinh Thánh chép rằng, “Chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý người, nhưng ấy là do Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói ra lời Đức Chúa Trời” (2Phi-e-rơ 1:21).

Trong thời Kinh Thánh, không ai muốn mình là một nhà tiên tri. Luật của Do Thái định rằng tiên tri của Đức Chúa Trời lúc nào cũng phải đúng. Nếu bạn chỉ sai một lần, bạn sẽ bị cho là tiên tri giả và sẽ bị giết chết. Một tiên tri thì phải nói đúng!

Và những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều đúng — từng mỗi một lời tiên tri đó. Bạn có thể tin cậy nơi Kinh Thánh, vì những điều Kinh Thánh nói trước luôn luôn được ứng nghiệm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những lời tiên tri trong Kinh Thánh có khi dường như không liên quan hoặc không quan trọng đối với đời sống bạn. Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại muốn bạn nghiên cứu, biết rõ và quan tâm đến chúng?

2.    Bạn có tin rằng Kinh Thánh là đúng không? Làm thế nào sự nghi ngờ lại khiến bạn không thể nghe được điều Chúa muốn nói cùng mình?

3.    Kinh Thánh có ích lợi như thế nào trong đời sống bạn? Bạn chỉ dùng nó để khuyến khích mình hay nó cũng là một phương cách để bẻ trách, sửa trị và dạy dỗ?

 

 


YOU CAN TRUST THE BIBLE

BY RICK WARREN —

“No prophecy ever originated from humans. Instead, it was given by the Holy Spirit as humans spoke under God’s direction.” 2 Peter 1:21 (GW)

The Bible is the most-read book in history. It’s also the best-selling book in history and the most-translated book in history.

Yet it’s much more than that. It’s also God’s Word—God’s very breath. The Bible says in 2 Timothy 3:16, “All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness” (NIV).

That means the Bible isn’t just a good idea. It is God’s Word to us. One of the reasons I can know that the Bible is true and trustworthy is that it has thousands of prophecies that have come true. That’s right—every one of the Bible’s prophecies has either come true exactly as God predicted or will come true sometime in the future.

The Bible contains more than 300 prophecies about Jesus alone—all written a thousand years before he was born. People in the Bible prophesied about when Jesus would be born, where he’d be born, and how he’d be born. He couldn’t have manipulated his birth to fulfill those prophecies.

It also predicted how he would die. A thousand years before Jesus died, David described Jesus’ death on the cross in one of the psalms. He didn’t use the word “crucifixion,” because no one knew that word then. But long before the Romans were even thinking about crucifying people, David described it.

Only God could have known that.

What are the odds that I could make 300 predictions about you and have every one of them come true? The odds are so astronomical that you couldn’t write the number down. It takes more faith to believe that the Bible’s prophecies were a coincidence than to believe that God planned them.

The Bible says, “No prophecy ever originated from humans. Instead, it was given by the Holy Spirit as humans spoke under God’s direction” (2 Peter 1:21 GW). 

During Bible times, nobody wanted to be a prophet. The law in Israel was that a prophet of God had to be correct 100 percent of the time. If you were wrong just once, then you were considered a false prophet and would be put to death. A prophet better be right!

And the biblical prophecies were right—every one of them. You can trust the Bible, because what the Bible predicts always comes true.

Talk It Over

  • Biblical prophecies may seem irrelevant or unimportant in your life. Why do you think God wants you to study, understand, and care about them?
  • Do you trust that the Bible is true? How does doubt keep you from hearing what God wants to say to you?
  • How is the Bible useful in your life? Do you only use it for encouragement, or is it also a tool for rebuking, correcting, and training?