“Chớ yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” IGiăng 3:18

Tất cả chúng ta đều có sức lực, của cải, và tài năng khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều chỉ có mỗi tuần 168 giờ như nhau. Lúc nào bạn cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể nào kiếm thêm thời gian được. Bạn chỉ có một số ngày nhất định, vì vậy bạn phải quyết định: Thời gian của bạn đáng giá như thế nào?

Điều quý giá nhất mà bạn có thể làm cho một người nào đó là sự quan tâm của mình. Khi bạn chú ý đến một người nào đó bạn đang nói rằng, "Bạn rất quan trọng đối với tôi.  Bạn vô cùng quý giá.  Bạn đáng để tôi lắng nghe. Bạn đáng để tôi dành thời giờ ra cho bạn."

Chúa Jêsus nói rằng bản chất của mối quan hệ không phải là những gì chúng ta làm cho nhau hoặc những điều chúng ta trao nhau.  Bản chất của mối quan hệ yêu thương thật là chúng ta cống hiến mình cho người khác nhiều như thế nào.

Cách bày tỏ tình yêu tốt nhất là qua thời giờ.

Kinh Thánh nói trong 1Giăng 3:18 rằng, “Chớ yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”

Tôi không thể kể hết cho bạn có bao nhiêu người chồng và người cha khi nói chuyện với tôi đã nói như thế này: " Mục Sư Rick ơi, tôi không thể nào hiểu được.  Tôi cho gia đình của tôi mọi điều cần thiết.  Tôi đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của họ.  Chúng tôi sống một cuộc sống rất thoải mái.  Gia đình tôi còn muốn gì hơn nữa?”

Tôi sẽ cho bạn biết họ muốn gì: Họ muốn bạn!

Chỉ có bạn mới có thể cho gia đình thời giờ của mình.  Không gì có thể đền bù cho thời giờ - không một món quà tặng nào, tiền bạc hay quần áo nào cả.  Con cái không cần đến những đồ đạc, vật chất; chúng cần đến cha mẹ.  Một trò chơi video không phải là câu trả lời.  Chúng cần đến bạn!

Làm thế nào để tìm được nhiều thời giờ hơn cho những người yêu bạn và người bạn cần phải yêu?

Xin phép cho tôi được gợi ý: Hãy tắt TV và cất điện thoại đi.  Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên khi thấy người ta bỏ thời gian ra cho những phương tiện truyền thông trên mạng thay vì kết bạn thật ngoài đời.  Họ xem các chương trình thực tế về gia đình người khác thay vì lo cho thực tế của chính gia đình mình.

Ê-phê-sô 5:2 nói rằng: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.”

Yêu có nghĩa là phó mình, là từ bỏ.  Nó có nghĩa là tôi từ bỏ dự tính của mình để làm theo dự tính của bạn.  Nó có nghĩa là tôi bỏ thời giờ của tôi ra cho bạn.  Nó có nghĩa là tôi từ bỏ sở thích của tôi để theo sở thích của bạn.  Nó có nghĩa là tôi từ bỏ những gì tôi muốn làm ngay bây giờ để làm những gì bạn muốn làm ngay lúc này. 

Đó là một sự hy sinh.  Đó là tình yêu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Qua những cách nào bạn có thể bày tỏ tình yêu ra cho gia đình và bạn bè trong tuần này bằng cách dành thời gian ra?

2.    Bạn phải thay đổi gì trong thời khóa biểu của mình để có nhiều thời gian hơn cho việc bày tỏ tình yêu qua hành động?

3.    Bạn đã học được gì về tình yêu qua việc noi theo gương của Đấng Christ?

 

 


EXPRESS YOUR LOVE WITH YOUR TIME

BY RICK WARREN —

“We must show love through actions that are sincere, not through empty words.”  1 John 3:18 (GW)

We all have different amounts of energy, wealth, and talent, but we all have the exact same amount of time: 168 hours a week. You can always get more money, but you can’t get more time. You only have a certain number of allotted days, so you have to decide: What is your time worth?

The most valuable thing you can give someone is your attention. When you give attention to somebody, you’re saying, “You matter to me. You are valuable. You are worth listening to. You are worth my time.”

Jesus said that the essence of relationships is not what we do for each other or the things we give to each other. The essence of true, loving relationships is how much we give of ourselves to another person. 

The best expression of love is time.

The Bible says in 1 John 3:18, “We must show love through actions that are sincere, not through empty words” (GW).

I can’t tell you how many husbands and dads I’ve talked to who’ve said, “I don’t get it, Rick. I give my family everything they need. I’m a good provider. We live a very comfortable life. What more do they want?”

I’ll tell you what they want: They want you!

Only you can give them your time. Nothing can compensate for time—no amount of gifts, money, or clothes. Kids don’t need things; they need parents. Another video game is not the answer. They need you!

How do you find more time for the people who love you and that you need to love?

Let me give you one suggestion: Turn off the TV, and put away your phone. It’s always amazed me that people will scroll through social media instead of making friends in person. They’ll watch reality shows about somebody else’s family instead of working on the reality of their own family.

Ephesians 5:2 says, “Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God” (NLT).

Love means giving up. It means I give up my agenda for your agenda. It means I give up my time for your time. It means I give up my preference for your preference. It means I give up what I’d rather do right now to do what you’d rather do right now.

That is a sacrifice. That is love.

Talk It Over

1.    What are some of the ways you can show love to your family and friends this week through giving your time?

2.    What changes do you need to make in your schedule so that you have more time to demonstrate your love through action?

3.    What have you learned about love from following the example of Christ?