“Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; và vì sự vinh hiển của mình người bỏ qua sự xúc phạm.” Châm ngôn 19:11

Một số người lúc nào cũng muốn có được theo cách riêng của họ. Họ có cách đúng và cách sai để làm một điều nào đó, và cách của bạn luôn luôn là cách sai. Khi bạn không đạt được tiêu chuẩn của họ, họ sẽ cho bạn biết ngay. Và dường như không bao giờ bạn có thể làm cho họ vừa lòng.

Vậy bạn xử sự lại trong tình yêu như thế nào với những người hay đòi hỏi?

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự kiên nhẫn đến từ quan điểm: “Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; và vì sự vinh hiển của mình người bỏ qua sự xúc phạm” (Châm ngôn 19:11).  Bạn càng hiểu rõ một người – hoàn cảnh, những khó khăn và gánh nặng của họ – thì bạn sẽ càng kiên nhẫn với họ hơn.

Chúng ta thường nhìn vào người khác và nghĩ rằng, “Hãy xem họ còn phải đi rất xa”. Nhưng chúng ta không dừng lại và nói rằng, “Tôi tự hỏi họ đã đi xa đến thế nào?”

Có lẽ họ lớn lên trong một gia đình mà không ai làm gương cho họ về sự tử tế hay lịch sự. Có lẽ họ lớn lên trong một gia đình bất bình thường, và thật là một điều kỳ diệu khi họ đã đạt đến mức độ này.

Những gánh nặng nào họ đang phải mang gánh? Có lẽ họ đang có bệnh. Có lẽ họ đang có vấn đề trong gia đình. Có lẽ họ vừa mất việc làm. Có rất nhiều loại tranh đấu và gánh nặng mà người khác phải mang lấy mà bạn và tôi không biết được.

Châm-ngôn 19:11 bảo chúng ta hãy bỏ qua những điều xúc phạm. Bạn có bỏ qua những sự xúc phạm, hay bạn bị xúc phạm bởi những hành vi đó? Bạn có nhạy cảm và dễ bực bội đến nỗi cảm thấy mình đang bị xúc phạm khi có người nhìn bạn cách buồn cười hoặc quên nói điều gì đó hoặc không nhìn thấy bạn không? Tình yêu bỏ qua nó.

Kinh Thánh dạy rằng, “Các ngươi muốn người khác làm cho mình thể nào, hãy làm cho họ thể ấy” (Lu-ca 6:31). Tình yêu là sự thông hiểu chứ không phải đòi hỏi - và đó là điều bạn muốn người khác làm cho mình khi bạn đang gặp phải một ngày tồi tệ, hoặc cảm thấy không được ổn hoặc đang mang những gánh nặng nề.

Có phải điều đó có nghĩa là bạn để mặc cho người khác chà đạp mình không? Bạn có để mặc cho họ xô đẩy mình không? Bạn có là một tấm thảm để chùi chân, nhượng bộ và mặc họ nói bất cứ điều gì không?

Không đâu. Điểm chính ở đây là: Hãy nhẹ nhàng nhưng không đầu hàng. Chúa Jêsus không bao giờ nhượng bộ trước những người vận dụng mánh khóe — các nhà lãnh đạo tôn giáo và người Pha-ri-si, những người cực kỳ khắt khe và tuân giữ luật pháp. Họ có đủ mọi đòi hỏi mà ngay cả họ cũng không thể làm được. Nhưng Chúa Jêsus không để những người khắt khe đòi hỏi này dồn Ngài vào chân tường.

Chúa nhẹ nhàng nhưng không đầu hàng. Đó là điều bạn gọi là tình yêu trong hành động.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một người khó tính mà bạn thường hay gặp phải. Theo bạn người đó có thể đang gặp những khó khăn gì? Nếu bạn không biết chắc, hãy nghĩ đến việc dành thời giờ ra để hỏi họ. Việc để ý đến điều họ đang phải vật lộn sẽ thay đổi quan điểm, thái độ hoặc phản ứng của bạn với họ như thế nào?

2.    Theo bạn tại sao lại khó bỏ qua xúc phạm như được dạy trong Châm ngôn 19:11? Tại sao chúng ta thường muốn mình giữ lấy phần thắng?

3.    Bạn cần phải thay đổi gì trong cách phản ứng lại với người khác để có thể nhẹ nhàng nhưng không đầu hàng?

 

 


LOVE LETS IT GO

BY RICK WARREN —

“A person’s wisdom yields patience; it is to one’s glory to overlook an offense.”  Proverbs 19:11 (NIV)

Some people always want their own way. They’ve got a right way and a wrong way to do something, and your way is always the wrong way. When you don’t meet their standards, they’re going to let you know about it. And it always seems you can never quite please them.

So how do you respond in love to demanding people?

The Bible tells us that patience comes from perspective: “A person’s wisdom yields patience; it is to one’s glory to overlook an offense” (Proverbs 19:11 NIV). The more you understand a person—their background, battles, and burdens—the more patient you’re going to be with them.

We often look at people and think, “Look how far they have to go.” But we don’t stop and say, “I wonder how far they’ve come?”

Maybe they were raised in a family where they had no model of kindness or courtesy. Maybe they grew up in a very dysfunctional home, and it’s a miracle, really, that they made it this far.

What are the burdens they’re carrying? They may be sick. They may have a family issue. They may have just lost their job. There are all kinds of battles and burdens people carry that you and I don’t know about.

Proverbs 19:11 tells us to overlook offenses. Do you overlook offenses, or are you offended by offenses? Are you so touchy and irritable that you’re offended by anybody who looks at you funny or forgets to say something or doesn’t see you? Love lets it go.

The Bible says, “Do to others as you would have them do to you” (Luke 6:31 NIV). Love is understanding, not demanding—and it’s what you would want others to do to you when you’re having a bad day or don’t feel well or are carrying heavy burdens.

Does that mean you’re just supposed to let people run over you? Do you just let them push you around? Do you act like a doormat, cave in, and let them say whatever they want?

No. Here’s the key: Be tender without surrender. Jesus never caved in to manipulators—the religious leaders and Pharisees who were extremely demanding and legalistic. They had all kinds of demands that they themselves couldn’t even keep. But Jesus did not let demanding people push him into a corner.

He was tender without surrender. That’s what you call love in action.

Talk It Over

  • Think about a demanding person that you encounter regularly. What do you think that person might be struggling with? If you’re not sure, consider taking the time to ask them. How does considering their struggle change your perspective, attitude, or response to them?
  • Why do you think it’s so hard for us to overlook an offense, as Proverbs 19:11 instructs? Why do we often have to have the last word?
  • What would need to change about your response to people to be tender without surrender?