“Người khôn ngoan, trưởng thành được biết đến qua sự hiểu biết. Lời người càng dễ nghe, thì sức thuyết phục càng tăng lên.” Châm ngôn 16:21

Bạn có từng để ý xem có bao nhiêu người khó tánh trên thế giới này không? Vào một số ngày nào đó, bạn có từng cảm thấy dường như mình phải đối phó với phần lớn những người này không?

Tất cả chúng ta đều có một danh sách trong đầu mình về những điều bất lịch sự mà người khác làm cho chúng ta khó chịu. Đây là danh sách của tôi: Những người gọi cho tôi và rồi hỏi rằng "Ai đó?" Những người nhấn còi khi kẹt xe. Những người gian lận đứng trong hàng trả tiền tạp hóa dành riêng cho những người mua không quá 10 món. Những người lấy cắp chỗ đậu xe của bạn.

Danh sách này vẫn còn dài và tôi chắc rằng bạn cũng có đồng tâm trạng như thế. Vậy chúng ta nên đáp lại bằng tình yêu như thế nào với những người khó tánh?

Châm-ngôn 16:21 nói rằng, “Người khôn ngoan, trưởng thành được biết đến qua sự hiểu biết. Lời người càng dễ nghe, thì sức thuyết phục càng tăng lên.”

Bạn càng dễ chịu thì bạn càng có sức thuyết phục. Và bạn sẽ không bao giờ có sức thuyết phục khi bạn thô lỗ. Càu nhàu không có tác dụng.

Cách bạn nói một điều gì đó sẽ quyết định cách nó được tiếp nhận. Nếu bạn nói điều gì đó mang tính xúc phạm, nó sẽ bị đón nhận theo thế phòng thủ. Đó là lý do tại sao tình yêu cân nhắc đến lời nói. Tình yêu là lẽ thật nhưng cũng cần có sự tế nhị.

Kinh Thánh dạy như sau, “Hãy bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình.  Đừng kêu la, mắng nhiếc, cùng mọi điều không được khiếm nhã. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:31-32).

Sự khéo léo và giọng điệu luôn đi đôi với nhau. Cách bạn nói một điều gì đó, không chỉ điều bạn nói, rất quan trọng. Bạn có thể nói điều gì đó khó nghe đối với người khác, nhưng nếu bạn nói đúng giọng điệu – một giọng điệu của tình yêu – thì điều đó sẽ được đón nhận tốt hơn nhiều.

Hãy nghĩ như thế này: Nếu bạn muốn ở dưới cơ một người khó tánh, hãy tấn công họ. Nếu bạn muốn ngang cơ với họ, hãy báo trả họ. Nhưng nếu bạn muốn cư xử như Chúa Jêsus làm, hãy bày tỏ tình yêu ra cho người đó qua những gì bạn nói và qua cách bạn nói.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có thể bạn đã từng nghe câu nói này, “Nếu không có điều gì tử tế để nói thì đừng nói gì cả”. Bạn có nghĩ rằng cách đáp lại tốt nhất đối với một người khó tánh là bỏ đi không? Tại sao có hoặc tại sao không?

2.    Bạn cần thay đổi gì về thái độ của mình để được coi là “người khôn ngoan, trưởng thành”?

3.    Khéo léo có nghĩa là gì?

 


HOW TO RESPOND TO A DIFFICULT PERSON

BY RICK WARREN —

“A wise, mature person is known for his understanding. The more pleasant his words, the more persuasive he is.”  Proverbs 16:21 (GNT)

Have you noticed how many difficult people there are in the world? Some days, do you feel like you have to deal with most of them?

We all have our own mental lists of rude things other people do that bug us. Here’s my list: People who call me and then say, “Who is this?” People who honk their horns in traffic jams. People who cheat in the 10-items-or-less grocery line. People who steal your parking spot.

The list goes on, and I’m sure you can relate. So how should we respond in love to difficult people?

Proverbs 16:21 says, “A wise, mature person is known for his understanding. The more pleasant his words, the more persuasive he is” (GNT).

The more pleasant you are, the more persuasive you are. And you’re never persuasive when you’re abrasive. Nagging doesn’t work.

The way you say something determines the way it’s received. If you say something offensively, it’s going to be received defensively. That’s why love considers your words. Love is truthful, but it is also tactful.

The Bible says it like this: “Stop being bitter and angry and mad at others. Don’t yell at one another or curse each other or ever be rude. Instead, be kind and merciful, and forgive others, just as God forgave you because of Christ” (Ephesians 4:31-32 CEV).

Tact and tone always go together. The way you say something, not just what you say, matters.  You can say something very difficult for someone to hear, but if you say it in the right tone—a loving tone—it will be received much better.

A loving response to a difficult person requires you to be pleasant and tactful.

Think of it like this: If you want to be below a difficult person, attack him. If you want to be even with him, get even with him. But if you want to respond the way Jesus would, show that person love with the words you say and the way you say them.

Talk It Over

  • You may have heard the saying, “If you don’t have something nice to say, don’t say anything at all.” Do you think the best response to a difficult person is ever to just walk away? Why or why not?
  • What would you need to change about your attitude to be known as a “wise, mature person”?
  • What does it mean to be tactful?