“Vì do những điều chất chứa trong lòng mà miệng nói ra.” Ma-thi-ơ 12:34b (KTHĐ)

Chúa giúp bạn giải quyết thói quen xấu nóng giận như thế nào? Ngài đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề bởi vì đó là vấn đề ở trong tâm.

Tính nóng giận không bắt đầu từ cách hành xử, hoàn cảnh hoặc cảm xúc. Nó xuất phát từ tấm lòng.

Kinh Thánh cho biết, “Vì do những điều chất chứa trong lòng mà miệng nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34b KTHĐ). Miệng lưỡi chúng ta cho thấy những gì thực sự bên trong chúng ta. Đôi khi tôi nghe người ta nói những lời ác ý hoặc thô lỗ; rồi họ nói, “Ồ, tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Điều đó không giống tôi.”

Rất đúng! Miệng lưỡi của bạn cho thấy những gì đầy dẫy trong lòng bạn. Miệng lưỡi của người cay đắng cho thấy tấm lòng giận dữ. Khi bạn gặp người nào đó có miệng lưỡi tiêu cực, bạn biết được người đó có tấm lòng sợ hãi. Lưỡi kiêu ngạo bộc lộ tấm lòng bất an. Lưỡi lên án cho thấy tấm lòng tội lỗi.  Lưỡi dơ bẩn cho thấy tấm lòng không trong sạch.

Mặt khác, nếu bạn tìm thấy ai đó nói lời khích lệ, động viên người khác thì cô ấy có tấm lòng vui vẻ. Nếu anh ấy luôn ăn nói cách ồn tồn thì bạn biết anh ấy có tấm lòng nhân hậu. Nếu cô ấy tự chủ được lời nói của mình thì bạn biết cô ấy có tấm lòng bình an.

Bạn có hài lòng với những lời nói thường ngày thốt ra từ miệng mình không? Nếu không, bạn cần phải có một tấm lòng mới. Bạn cần có một tấm lòng mới! Đa-vít nói trong Thi Thiên 51:10 “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (BHĐ).

Bí quyết thực sự để kiểm soát được tính nóng giận là quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi bạn từ bên trong. Rô-ma 15:5 dạy, “Cầu xin Đức Chúa Trời của sự kiên định và khích lệ giúp anh em sống hòa hợp với nhau theo gương Đấng Christ Jêsus” (BHĐ).

Nếu tấm lòng của bạn đang kêu gào, đó là vì bạn chưa bao giờ nhận được trọn vẹn sự ấm áp và an ninh trong mối quan hệ với Chúa Cứu Thế Jêsus.  Chúa Jêsus có thể thay đổi một tấm lòng đau thương bằng tình yêu của Ngài. Ngài quan tâm đến nỗi đau của bạn và Ngài sẽ giúp bạn chữa lành hầu cho lời nói của bạn mang lại sự sống và bày tỏ hy vọng bạn có trong Đấng Christ.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.     Cách nói nào, hằn học hay ôn tồn, mà dễ cho bạn nói hơn?

2.     Bạn muốn lời nói của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào? Bạn cần thay đổi điều gì để việc đó xảy ra?

3.     Hãy nghĩ đến những người trong cuộc đời bạn, những người luôn khích lệ, động viên bạn. Bạn học được gì từ họ?

 


ANGER STARTS IN THE HEART

By Rick Warren — 

“Whatever is in your heart determines what you say.” Matthew 12:34 (NLT)

How does God help you with a bad habit of anger? He goes straight to the heart of the problem because it is a problem in the heart.

Anger doesn’t start in your behavior, your background, or your feelings. It begins in the heart.

The Bible says, “Whatever is in your heart determines what you say” (Matthew 12:34 NLT). Our mouths just reveal what we’re really like inside. Sometimes I hear people say something really mean or unkind, and then they say, “Oh, I don’t know what got into me. That’s not like me.”

Oh, yes it is! Your mouth just reveals what’s in your heart. Someone’s harsh tongue reveals an angry heart. When you meet somebody with a negative tongue, you know he’s got a fearful heart. A boasting tongue reveals an insecure heart. A judgmental tongue exposes a guilty heart. And a filthy tongue represents an impure heart.

On the other hand, if you find somebody who’s always encouraging others, she has a happy heart. If he’s always speaking in a gentle way, you know he’s got a loving heart. If she’s able to control her words, you know she’s got a peaceful heart.

Are you satisfied with the words that naturally come out of your mouth? If not, then you need a heart transplant. You need a new heart! David says in Psalm 51:10, “Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me” (NIV).

The real secret to managing anger is God’s power to change you on the inside. Romans 15:5 says, “May the patience and encouragement that come from God allow you to live in harmony with each other the way Christ Jesus wants” (NCV).

If your heart is crying out, it’s because you haven’t ever fully received the warmth and security of a relationship with Jesus Christ. Jesus can replace a hurting heart with his love. He cares about your pain, and he will help you heal so that your words give life and reveal the hope you have in Christ.

Talk It Over

1.     What kind of speech, harsh or gentle, comes most easily for you?

2.     How do you want your words to affect other people? What do you need to change for that to happen?

3.     Think about the people in your life who are natural encouragers. What can you learn from them?