“Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.” Ê-phê-sô 5:2 (BHĐ)

Tôi đã sống trên đất này được một thời gian và tôi vẫn bị Chúa cáo trách về việc tôi thực sự biết rất ít về tình yêu thương. Thực tế chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm trong khi tiếp tục trưởng thành trong tình yêu của Đức Chúa Trời.

Vậy làm thế nào để xây dựng một đời sống có tình yêu thương đích thực và sâu sắc? Bạn sẽ dành phần đời còn lại cố gắng tìm ra câu trả lời nầy. Nhưng tôi có thể chỉ cho bạn một số bước để giúp bạn rời khỏi điểm xuất phát — năm điều bạn cần làm trong tuần nầy để giúp bạn bước trên đường trở thành người có tình yêu thương đích thực.

Tập luyện có hành động và đáp ứng của tình yêu thương. Sự thay đổi cá nhân luôn bắt đầu bằng sự thay đổi tầm nhìn. Bạn cần có tầm nhìn của Đức Chúa Trời về tình yêu thương thực sự là như thế nào, bởi vì thế giới này không biết gì về tình yêu đích thực và sâu sắc. Bạn có được tầm nhìn đó nhờ vào việc đọc, học Lời Chúa.

Bắt đầu một ngày mới với lời nhắc nhở về tình yêu thương. 10 phút đầu tiên của ngày sẽ quyết định tâm trạng của bạn cho suốt ngày hôm đó. Hãy quyết tâm thức dậy vào sáng sớm rồi cầu nguyện với Chúa, “Thưa Chúa, xin Chúa giúp con nhớ rằng điều quan trọng nhất là yêu kính Chúa và yêu thương người khác. Dù cho ngày hôm nay con không làm được việc gì khác ngoài việc con yêu kính Chúa và yêu thương người thì đây sẽ không phải là một ngày lãng phí.”

Học Thuộc Lòng những điều Chúa dạy về tình yêu thương. Lời Chúa chứa đầy những lẽ thật và nguyên tắc trở thành một người yêu thương. Vấn đề là khi bạn ở trong tình huống bị cám dỗ không yêu thương, thì quyển Kinh Thánh của bạn thường nằm ở trên kệ trong nhà. Đó là lý do tại sao bạn cần học thuộc lòng Kinh Thánh, để Chúa có thể mang những câu Kinh Thánh đến trong tâm trí bạn đúng lúc bạn cần chúng nhất.

Hãy tập có những hành động không ích kỷ và đầy yêu thương. Tình yêu thương giống như cơ bắp. Bạn càng sử dùng nó, nó càng phát triển. Nếu muốn trở thành người thực sự yêu thương, bạn phải có chủ ý làm một số điều mà lúc đầu có vẻ như khó xử. Nhưng bạn càng thực tập nhiều thì tình yêu thương trở thành bản tính thứ hai và bạn trở thành một người yêu thương thực sự.

Cần sự hỗ trợ từ những người yêu thương khác. Nếu bạn chỉ ngồi trong phòng và đọc sách thì bạn sẽ không tiến xa được trong việc học về cách yêu thương. Bạn chỉ học được tình yêu thương khi nối kết với người khác, trong bối cảnh của cộng đồng. Đó là một trong những lý do tại sao nhóm nhỏ lại quan trọng đến như vậy! Nhóm nhỏ đặt bạn vào những tình huống giúp bạn tăng trưởng, khi bạn thấy những người tin kính Chúa làm gương về tình yêu thương cho mình và khi bạn thực hành phục vụ người khác cách yêu thương, vị tha.

Bạn sẽ không bao giờ học được tình yêu thương nếu chỉ ngồi một mình trong phòng. Bạn sẽ học được tình yêu thương trong mối quan hệ với Chúa và với người khác.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Bạn sẽ thay đổi lịch trình của mình trong ngày như thế nào để có thể dâng cho Chúa thời gian tốt nhất trong ngày và bắt đầu một ngày mới bằng Lời Chúa?

2.    Nhớ lại những phương cách tốt nhất mà bạn đã học được trong trường. Làm thế nào Bạn có thể áp dụng một số nguyên tắc tương tự đó cho việc học thuộc lòng Kinh Thánh?

3.    Những người nào trong cuộc đời bạn đã làm gương cho đời sống đầy tình yêu thương? Họ yêu kính Chúa và yêu thương người khác qua những hành động cụ thể nào?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Tội lỗi khiến bạn xa cách Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới giúp bạn có lại mối quan hệ đúng với Ngài.

Kinh Thánh dạy rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là một món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng làm hòa với Đấng Tạo Hóa của mình, thì hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con không còn muốn để tội lỗi làm con xa cách Chúa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi của mình và con tin Ngài là Cứu Chúa con. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội và tin cậy Chúa thì con sẽ được cứu. Con tin lời Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không phải bởi bất cứ những gì con làm. Con xin đón nhận Chúa vào đời sống con, là Chúa của con. Hôm nay, con xin giao tất cả đời sống của mình cho Chúa cai quản.

Con muốn sống theo cách Chúa đã dựng nên con để sống và dùng phần còn lại của đời sống mình để hầu việc Chúa thay vì phục vụ bản thân. Con xin phó thác đời sống mình cho Chúa và xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


FIVE FIRST STEPS TO BUILDING A LIFE OF LOVE

By Rick Warren —

“Keep company with him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious but extravagant. He didn’t love in order to get something from us but to give everything of himself to us. Love like that.” Ephesians 5:2 (MSG)

I’ve been on this earth for a while now, and I’m still convicted by God about how little I really know about love. The fact is, we all have a lot of growing to do as we continue maturing in God’s love.

So how do you build a life of real, deep love? You’ll spend the rest of your life trying to live out the answer. But I can give you some steps to get you out of the starting block—five things you can do this week that will help you get on the road to becoming a person of great love.

Learn how mature love acts and responds. Personal change always begins with a change in perspective. You need to get God’s perspective on what love is really like, because the world knows nothing about real, deep love. You gain that perspective by getting into God’s Word.

Start your day with a daily reminder to love. The first 10 minutes of the day set your mood for the rest of the day. Resolve to get up in the morning and say, “God, help me to remember that the most important thing is loving you and loving other people. If I don’t get anything else done today besides loving you and the people that you put around me, then this has not been a wasted day.”

Memorize what God says about love. God’s Word is filled with truths and principles on how to become a loving person. The problem is, when you’re in a situation where you’re tempted to be unloving, your Bible is usually at home on a shelf. That’s why you need to memorize Scripture, so that God can bring verses to mind when you need them the most.

Practice acting in unselfish, loving ways. Love is like a muscle. The more you use it, the more it develops. If you want to become a truly loving person, then you have to intentionally do some things that may seem awkward at first. But the more you practice, the more love becomes second nature, and you become a genuinely loving person.

Get support from other loving people. If you’re just sitting in your room and reading a book, then you’re not going to get very far in learning how to love. You only learn love in connection to others, in the context of community. That’s one of the reasons why a small group is so important! It puts you in situations where you can grow, as you see godly love modeled for you and as you practice serving others in unselfish, loving ways.

You’ll never learn to love by just sitting in solitude. You’ll learn love in relationship with God and with other people.

Talk It Over

1.    What can you change about your schedule so you can give God the best part of your day and start your day in his Word?

2.    Think of the ways you learned best in school. How can you apply some of those same principles to the way you memorize Scripture?

3.    What people in your life have modeled a life of love? In what specific ways do they love God and others well?

Where will you spend eternity?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that allows you back into a right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I believe you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”