“Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.” Lu-ca 18:27

Tình huống có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng nó không vượt quá tầm kiểm soát của Chúa.

Bạn có thể cảm thấy mình đang ở trong một tình cảnh không cách nào có thể thực hiện được. Có lẽ là cuộc hôn nhân của bạn đang đi gần đến bước ly dị. Có lẽ là việc phá sản đang sắp sửa xảy đến. Có lẽ là cơn bệnh mãn tính của bạn đã ảnh hưởng đến tất cả mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Đó là bài học chúng ta có thể học được từ cuộc đời của Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham lúc ông 75 tuổi từ bỏ tất cả những gì ông biết và đến một xứ ông chưa từng thấy bao giờ (Sáng thế ký 12:4). Và Đức Chúa Trời cũng nói với Áp-ra-ham rằng một ngày nào đó ông sẽ là cha của một dân tộc, mặc dù lúc đó ông và vợ mình là Sa-ra không con cái và ông cũng đã già rồi.

Nhưng Áp-ra-ham tin nơi Đức Chúa Trời. Rô-ma 4:17 nói rằng, “[Áp-ra-ham] là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.”

Câu Kinh Thánh này cho chúng ta một định nghĩa về phép lạ: khi Đức Chúa Trời ban sự sống cho kẻ chết hoặc khi Ngài làm điều không có thành đã có.

Đức Chúa Trời có thể làm cho sống cho một nghề nghiệp chết, một cuộc hôn nhân chết, những ước mơ chết và những tài chánh chết. Và Chúa có thể làm ra một điều gì đó từ những gì trống không.

Chúa Jêsus đã dạy rằng, “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23).

Nhưng điều quan trọng là phải hiểu được Áp-ra-ham tin vào ai. Ông không tin vào chính mình. Ông không tin vào cảm xúc của mình. Ông cũng không đặt niềm tin vào đức tin mình. Rô-ma 4:17 chép rằng Áp-ra-ham tin nơi Đức Chúa Trời.

Đối tượng đức tin của ông là Đức Chúa Trời – không vào một ai khác.

Tôi tin vào vấn đề suy nghĩ tích cực, nhưng suy nghĩ tích cực và đức tin không giống nhau. Suy nghĩ tích cực chỉ có tác dụng khi bạn kiểm soát được tình hình. Nó sẽ vô dụng nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát của bạn. Khi bạn đang ở vào bước đường cùng, bạn cần một điều gì đó hơn là một ý nghĩ vui vẻ.

Bạn cần đặt niềm tin nơi Chúa vì “điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về một tình cảnh không thể nào thực hiện được mà bạn phải đối diện trong đời sống. Bạn có đến với Chúa để được giúp đỡ không? Kết quả là như thế nào?

2.    Tại sao rất khó để có thể tin cậy nơi Chúa khi bạn cảm thấy mình đang ở trong một tình cảnh không thể nào thực hiện được?

3.    “Suy nghĩ tích cực chỉ có tác dụng khi bạn kiểm soát được tình hình.” Tại sao bạn nghĩ rằng điều này là đúng?

 

 


TRUSTING GOD FOR THE IMPOSSIBLE

BY RICK WARREN —

“What is impossible with man is possible with God.”  Luke 18:27 (NIV)

You may feel you’re in an impossible situation. Maybe your marriage is on the brink of divorce. Maybe bankruptcy is right around the corner. Maybe your chronic illness has come to define every area of your life.

The situation may be out of your control, but it’s not out of God’s control.

That’s one lesson we can learn from the life of Abraham. God told 75-year-old Abraham to leave everything he knew and go to a land he had never seen (Genesis 12:4). And God also told Abraham that he would one day father a whole nation, even though he and his wife, Sarah, had no children and were quite old by then.

But Abraham believed God. Romans 4:17 says, “[Abraham] is our father in the sight of God, in whom he believed—the God who gives life to the dead and calls into being things that were not” (NIV).

This verse gives the definition of a miracle: when God gives life to something that was dead or when he creates something out of nothing.

God can give life to a dead career, a dead marriage, dead dreams, and dead finances. And he can make something out of nothing.

Jesus said, “All things are possible for the one who believes” (Mark 9:23 NCV).

But it’s important to understand who Abraham believed in. He didn’t believe in himself. He didn’t believe in his feelings. He didn’t put his faith in faith, either. Romans 4:17 says Abraham believed in God.

The object of his faith was God—nothing else.

I believe in positive thinking, but positive thinking and faith are not the same. Positive thinking only works when you have control over the situation. It’s worthless if the situation is out of your control. When you’re at a dead end, you need something more than a happy thought.

You need to place your faith in God because “what is impossible with man is possible with God” (Luke 18:27 NIV).

Talk It Over

  • Think of an impossible situation you have faced in life. Did you go to God for help? How did it turn out?

  • Why is it hard to trust God when you feel like you’re in an impossible situation?

  • “Positive thinking only works when you have control over the situation.” Why do you think this is true?