“Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp theo đúng thời điểm của nó. Dù vậy không ai trong chúng ta có thể hiểu hết mọi việc Ngài làm.” Truyền Đạo 3:11

Có bao giờ bạn vội vã khi Chúa lại không vội không? Không dễ dàng chút nào khi phải ngồi trong phòng chờ của Chúa, nơi bạn đang chờ đợi một điều gì đó nơi Ngài.  Không một điều nào mà chúng ta có thể làm để giúp lời cầu nguyện của mình được đáp lại sớm hơn một giây trước khi Chúa quyết định sẽ làm nó.

Áp-ra-ham đã hiểu biết được điều này. Chúa đã cho ông một giấc mơ tưởng chừng như không thể nào xảy ra được – rằng ông sẽ thành cha của một dân tộc. Ở tuổi 75 và không con cái, điều này dường như có vẻ điên rồ.

Nhưng thời điểm của Chúa đã được chứng minh là hoàn hảo, như qua nhiều thế kỷ sau Sa-lô-môn đã viết: “Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp theo đúng thời điểm của nó. Dù vậy không ai trong chúng ta có thể hiểu hết mọi việc Ngài làm.” (Truyền đạo 3:11).

Chúng ta không thể hiểu hết được mọi việc Chúa đang làm, nhưng chúng ta có thể biết chắc rằng thời điểm của Chúa là hoàn hảo. Thật ra, Chúa luôn dẫn dắt bạn qua những giai đoạn đức tin có thể biết trước được. Áp-ra-ham đã trải qua sáu giai đoạn tương tự.

Hiểu rõ chúng có thể giúp bạn tin cậy Chúa khi bạn không biết rõ được Chúa sẽ làm việc như thế nào trong đời sống bạn.

Sáu Giai Đoạn của Đức Tin

Ước Mơ: Chúa ban cho bạn một ước mơ về gia đình, Hội Thánh hoặc cộng đồng của bạn. Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham ước mơ trở thành một dân lớn, nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên (Sáng thế ký 12:2-3).

Quyết Định: Bạn phải bước tới trong đức tin và quyết định thực hiện ước mơ mà Chúa đã cho bạn. Áp-ra-ham đã mạo hiểm tất cả để rời bỏ quê hương và đi đến một nơi mà ông chưa từng thấy hay nghe nói đến trước đây.

Trì Hoãn: Chúa không bao giờ thành toàn một giấc mơ ngay lập tức. Trong thời gian trì hoãn này, dường như không có điều gì đang xảy ra cả. Mười một năm sau khi Chúa cho Áp-ra-ham một giấc mơ, Kinh Thánh cho biết rằng Chúa vẫn chưa cho Áp-ra-ham và vợ ông, Sa-ra, một người con nào (Sáng-thế Ký 16:1). Chuyện gì đã xảy ra trong suốt 11 năm đó? Không có điều gì xảy ra cả. Áp-ra-ham chỉ đơn giản chờ đợi – và Áp-ra-ham và Sa-ra vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi.

Khó Khăn: Bạn sẽ gặp phải những khó khăn khi theo đuổi ước mơ của Chúa. Triển vọng của bạn có thể đi từ tệ sang tồi tệ và rồi không thể nào xảy ra được. Áp-ra-ham, ở tuổi 99, dường như đã quá tuổi có thể có con cái được. Nhưng ngay cả khi giấc mơ dường như không thể thực hiện được thì cuối cùng Đức Chúa Trời cũng cho Áp-ra-ham và Sa-ra một đứa bé.

Đường Cùng: Chúa cho phép giấc mơ của bạn tưởng chừng như không còn nữa. Áp-ra-ham đã được bảo phải từ bỏ đứa con do phép lạ của mình. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham phải hy sinh giấc mơ của mình.

Giải Cứu:  Đường cùng càng không có hy vọng thì sự giải cứu sẽ càng lớn lao. Bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có Chúa mới có thể làm được điều Ngài đã làm.

Bạn đang ở đâu trong sáu giai đoạn này? Chúa sẽ dẫn dắt bạn vượt qua chúng nhiều lần trong đời sống này khi Ngài làm cho đức tin của bạn được tăng trưởng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa cho bạn có được giấc mơ nào? Làm thế nào bạn biết được rằng Chúa đã cho bạn có giấc mơ đó?

2.    Hiện nay bạn đang ở trong giai đoạn nào của cuộc hành trình này? Phần nào là khó nhất trong giai đoạn cụ thể này?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại khiến chúng ta gặp phải sự trì hoãn khi theo đuổi ước mơ của Ngài? Vì sao Ngài không chỉ đơn giản biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực ngay lập tức?

 

 


TRUSTING GOD THROUGH THE SIX STAGES OF FAITH

BY RICK WARREN —

“God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all he has done.”  Ecclesiastes 3:11 (CEV)

Have you ever been in a hurry when God wasn’t? It’s never easy to sit in God’s waiting room, where you’re waiting for something from God. Nothing we do will help the answer to our prayer come one second before God chooses to deliver it.

Abraham understood this. God gave him an impossible dream—that he would father a nation. At 75 years old and childless, this seemed crazy.

But God’s timing proved to be perfect, just like Solomon would write centuries later: “God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all he has done” (Ecclesiastes 3:11 CEV).

We can’t understand everything God is doing, but we can be confident that his timing is perfect. In fact, God always takes you through predictable stages of faith. Abraham went through these same six stages.

Understanding them can help you trust God when you’re unsure how he is at work in your life.

The Six Stages of Faith

Dream: God gives you a dream for your family, your church, or your community. God gave Abraham a dream to be a great nation, but that was just the start (Genesis 12:2-3).

Decide: You have to step out in faith and make the decision to act on the dream God has given you. Abraham risked everything to leave his homeland and go to a place he had never seen or heard of before.

Delay: God never fulfills a dream instantly. During this delay period, it feels like nothing is happening. Eleven years after God gave Abraham his dream, the Bible says God still hadn’t given Abraham and his wife, Sarah, a child (Genesis 16:1). What happened in those 11 years? Nothing. Abraham simply waited—and Abraham and Sarah would continue to wait.

Difficulty: You will face problems as you pursue God’s dream. Your prospects may appear to go from bad to worse to impossible. Abraham, at the age of 99, seemed to be beyond the age where fathering a child was possible. But, even as the dream seemed impossible, God finally gave Abraham and Sarah a child.

Dead End: God allows your dream to seemingly die. Abraham was asked to give up his miracle child. God asked Abraham to sacrifice his dream.

Deliverance: The more hopeless the dead end, the greater the deliverance will be. You’ll be left with the realization that only God could have done what he did.

Where are you in these six stages? God will take you through them over and over again in this life as he grows your faith.

Talk It Over

  • What is a dream that God has given you? How do you know God gave you that dream?
  • Which part of this journey are you in right now? What’s the hardest part of this specific stage?
  • Why do you think God gives us delays when pursuing his dreams? Why wouldn’t he simply make our dreams come true instantly?