“Đang khi Đức Chúa Trời thử thách ông, thì Áp-ra-ham vẫn tin cậy nơi Chúa và những lời hứa của Ngài, nên đã dâng con là Y-sác và sắp giết con mình trên bàn thờ; phải, ngay cả phải giết Y-sác, người mà Đức Chúa Trời đã hứa qua đó sẽ ban cho Áp-ra-ham một dòng dõi!” Hê-bơ-rơ 11:17-18

Bạn có bao giờ cảm thấy rằng mình đã mất hết tất cả hy vọng không?

Bạn có thể biết hy vọng đang chết dần khi nghe mình nói chữ “không bao giờ”: “Tôi sẽ không bao giờ kết hôn. Tôi sẽ không bao giờ có được việc làm đó. Tôi sẽ không bao giờ có con cái.”

Bạn chắc chắn là không đơn độc một mình. Một trong những anh hùng đức tin vĩ đại nhất trong Kinh Thánh, Áp-ra-ham, cũng cảm thấy như vậy.

Rô-ma 4:18 cho chúng ta biết rằng, “Áp-ra-ham cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tiếp tục hy vọng bởi đức tin, tin rằng người sẽ trở nên ‘cha của nhiều dân tộc’.  Người tin cậy nơi Lời Chúa đã bảo cùng người rằng ‘dòng dõi ngươi’.

Bạn sẽ làm gì khi không còn gì để hy vọng cả và bạn đang sẵn sàng bỏ cuộc? Bạn dựa vào những gì Chúa đã hứa. Bạn sẽ hướng về đâu khi tất cả những gì trong người mình cảm thấy như là nghi ngờ Chúa? Bạn hướng tới Lời Chúa.

Để trở thành người có đức tin, bạn cần có Lời Chúa ở trong mình.

Hãy lưu ý Kinh Thánh nói rằng Áp-ra-ham “tin cậy nơi Lời Chúa”. Không có gì đáng tin cậy hơn Lời Chúa!

Ngay cả khi Áp-ra-ham đối diện với thử thách lớn nhất — Đức Chúa Trời bảo ông dâng con mình làm của lễ thiêu — ông vẫn tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. 

“Đang khi Đức Chúa Trời thử thách ông, thì Áp-ra-ham vẫn tin cậy nơi Chúa và những lời hứa của Ngài, nên đã dâng con là Y-sác và sắp giết con mình trên bàn thờ; phải, ngay cả phải giết Y-sác, người mà Đức Chúa Trời đã hứa qua đó sẽ ban cho Áp-ra-ham một dòng dõi!”  (Hê-bơ-rơ 11:17-18).

Sau nhiều năm Áp-ra-ham và Sa-ra chờ đợi để có con cái, Đức Chúa Trời đã ban cho họ Y-sác. Và rồi Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham dâng Y-sác làm của lễ thiêu.

Áp-ra-ham không hề kinh hoảng. Kinh Thánh cho thấy ba cách Áp-ra-ham đáp lại bằng đức tin:

Áp-ra-ham tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến con ông sống lại từ kẻ chết (Hê-bơ-rơ 11:19).

Áp-ra-ham bảo với tôi tớ của mình rằng, “Chúng ta sẽ trở lại,” chứ không phải “Ta sẽ trở lại” khi ông và Y-sác lên núi để dâng của lễ (Sáng thế ký 22:5).

Khi Y-sác hỏi Áp-ra-ham rằng, “Chiên con đâu đặng dâng của lễ thiêu?” Áp-ra-ham trả lời rằng, “Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn” (Sáng-thế Ký 22:8).

Áp-ra-ham tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông biết Chúa sẽ miễn trừ cho con mình hoặc sẽ khiến nó sống lại.

Khi mọi hy vọng dường như đã mất hết, hãy đặt hy vọng nơi Chúa. “Vả, sự trông cậy không làm cho chúng ta thất vọng, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã bao giờ cảm thấy như mình đã mất hết tất cả mọi hy vọng không? Bạn đã phản ứng lại như thế nào – với sự hoảng sợ  hay với đức tin?

2.    Làm thế nào bạn có thể bắt đầu hoặc tiếp tục vun trồng đức tin giống như đức tin của Áp-ra-ham?

3.    Lời hứa nào của Chúa đã giúp bạn khi bạn mất đi hy vọng? Làm thế nào bạn có thể giúp người khác nắm lấy lời hứa đó?

 

 


WHEN ALL HOPE IS LOST, BELIEVE GOD’S PROMISES

BY RICK WARREN —

“While God was testing him, Abraham still trusted in God and his promises, and so he offered up his son Isaac and was ready to slay him on the altar of sacrifice; yes, to slay even Isaac, through whom God had promised to give Abraham a whole nation of descendants!”  Hebrews 11:17-18 (TLB)

Have you ever felt your hope die?

You can know hope is dying when you hear yourself say the word “never”: “I’ll never get married. I’ll never get that job. I’ll never have children.”

You’re certainly not alone. One of the greatest heroes of faith in the Bible, Abraham, felt like that.

Romans 4:18 tells us, “Abraham, when hope was dead within him, went on hoping in faith, believing that he would become ‘the father of many nations.’ He relied on the word of God which definitely referred to ‘your descendants’” (Phillips).

What do you do when hope dies and you’re ready to give up? You rely on what God has promised. Where do you turn when everything in you feels like doubting God? You turn to God’s Word.

To become a person of faith, you need God’s Word in you.

Notice the Bible says that Abraham “relied on God’s Word.” Nothing is more reliable than God’s Word!

Even when Abraham faced his biggest test—God asking him to sacrifice his son—he relied on God’s promises.

“While God was testing him, Abraham still trusted in God and his promises, and so he offered up his son Isaac and was ready to slay him on the altar of sacrifice; yes, to slay even Isaac, through whom God had promised to give Abraham a whole nation of descendants!” (Hebrews 11:17-18 TLB).

After Abraham and Sarah waited years for a child, God gave them Isaac. And then God told Abraham to sacrifice Isaac.

Abraham didn’t panic. The Bible shows three ways Abraham responded in faith:

Abraham believed God could raise his son from the dead (Hebrews 11:19).

Abraham told his servant, “We’ll be back,” not, “I’ll be back” as he and Isaac headed up the hill for the sacrifice (Genesis 22:5).

When Isaac asked Abraham, “Where is the lamb we will sacrifice?” Abraham answered, “The Lord will provide” (Genesis 22:8).

Abraham believed the promises of God. He knew God would either spare his son or resurrect him.

When all hope seems lost, put your hope in God. “And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love” (Romans 5:5 NLT).

Talk It Over

  • Have you ever felt like all your hope was gone? How did you respond—with panic or with faith?

  • How can you start or continue to cultivate a faith like Abraham’s?

  • Which of God’s promises has been helpful to you when you have lost hope? How can you help someone else grab hold of that promise?